Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», ύψους 1,2 δις.

29/04/2011

κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσεικλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει


Δημοσιεύτηκε σήμερα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας", το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 1,2 δις € με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6 Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις τράπεζες είναι η 31/5/2011. Υπολογίζεται ότι μέσα στον Ιούνιο οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών μέσω των τραπεζών που θα επιλεγούν.

     Ποιες δράσεις περιλαμβάνει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας:
     Α. Δράση Γενικής Επιχειρηματικότητας

     Β. Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας - Δικτύωσης

     Γ. Δράση Επιχειρηματικότητας των Νέων

     Δ. Δράση Εξωστρέφειας

     Ε. Δράση Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομών, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ

     ΣΤ. Δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων, Ποτών

(Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση του υπουργείου για τις Δράσεις επιχειρηματικότητας)

    Το "Ταμείο Επιχειρηματικότητας", θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκ. €, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο. Δηλαδή, μαζί με τα 400 εκ. € του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας", θα συνεπενδυθούν άλλα 800 εκ. € από τις τράπεζες, αντίστοιχα. Οι πόροι του Ταμείων Δανειοδότησης θα ανέλθουν συνολικά στο 1,2 δις €.


    α/α Κατηγορία Δράσης Περιγραφή των Στοχευμένων Δράσεων, στις οποίες θα εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια Ύψος δανείου (€)
    Ελάχιστο-μέγιστο Πόροι ( €) ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για συνεπένδυση

    1.  Επενδύσεις νόμου 3908/2011,ΦΕΚ Α 8/01.02.2011 Γενική Επιχειρηματικότητα 50.000-800.000

    300.000.000

    2. Τεχνολογική Ανάπτυξη , Περιφερειακή Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια και Συνέργεια - Δικτύωση 50.000-800.000 300.000.000

    3. Επιχειρηματικότητα των Νέων 30.000-300.000 90.000.000

    4. Εξωστρέφεια 50.000-500.000 210.000.000

    5. Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ 50.000-500.000 150.000.000

    6. Καινοτόμα Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα , Ποτά 50.000-500.000 150.000.000

    ΣΥΝΟΛΟ 1.200.000.000


Ο ρόλος, η διαδικασία επιλογής και οι υποχρεώσεις των Τραπεζών

Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας" και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους.

Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.

Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.

Το 50% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού των Δράσεων πρέπει να διατεθεί, δηλαδή να έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις, εντός 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και το 100% εντός 24 μηνών, με δυνατότητα παράτασης από το ΕΤΕΑΝ. Σημειώνεται ότι το συνολικό συνεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως μέχρι την 31.12.2015
Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε επιλεγέντα υποψήφιο, θα διατεθεί για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών που θα αναγράφεται στην πρότασή τους, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.

Για την επιλογή των τραπεζών, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, θα χρησιμοποιηθούν δύο κριτήρια. Το επιτόκιο που θα προσφέρουν και το διαχειριστικό κόστος ανά φάκελο που θα ζητούν από το δανειολήπτη. Ο συντελεστής βαρύτητας του επιτοκίου αποτελεί το 95% του συνόλου της βαθμολογίας, ενώ το διαχειριστικό κόστος το 5% αντίστοιχα.
Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, θα συγκεντρώσει την ανώτερη βαθμολογία.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.
 
Eklogika.gr

Η Δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα για το ΜΤΣ.Θα μάθουμε για όσους το εκμεταλλεύτηκαν;

Προκατακτική εξέταση διέταξε η Δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΜΤΣ. Αυτό που  ζητούσαν οι ένστολοι εδώ και καιρό έγινε πραγματικότητα και από την ερχόμενη εβδομάδα έχουν κληθεί οι πρώτοι μάρτυρες για να καταθέσουν. Στους μάρτυρες δεν περιλαμβάνονται μόνο ένστολοι εν ενεργεία ή απόστρατοι,αλλά απ΄ ότι μαθαίνουμε και δημοσιογράφοι,οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Το ερώτημα είναι τώρα αν θα βγει κάποια άκρη ή θα είναι μια έρευνα που γίνεται απλά για να γίνει. Θέλουμε να πούμε αν θα ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση για να δούμε ποιοι εμπλεκόμενοι με το ΜΤΣ εργάζονταν σε ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις που είχαν άμεσα σχέση με α περιουσιακά στοιχεία του ΜΤΣ. Όπως τράπεζες και ...πολυκαταστήματα.
OnAlert.gr

Συνάντηση Χριστόφια – Δρούτσα για το Κυπριακό

 

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011
 

Συνάντηση Χριστόφια – Δρούτσα για το Κυπριακό
Συνομιλία για το Κυπριακό είχαν την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, κατά τη διάρκεια ανεπίσημης επίσκεψης του πρώτου στην Κύπρο.
Ο Έλληνας υπουργός, αφού ανέφερε ότι ο Κύπριος πρόεδρος τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες, δήλωσε ότι με ανησυχία παρακολουθούμε τις προσπάθειες του κ. Ερογλου να ξεφύγει και να εγκαταλείψει τη βάση των συνομιλιών, που έχει συμφωνηθεί και να εκφράζει θέσεις και απόψεις που θυμίζουν μόνο το παρελθόν.

«Νομίζω δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτό και ο κ. Ερογλου οφείλει να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών με εποικοδομητικές θέσεις και να μας πείσει όλους ότι πραγματικά επιθυμεί τη λύση και το ίδιο οφείλει και η Τουρκία να κάνει», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός.

 Επανέλαβε ότι η Ελλάδα βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού.

 Στηρίζουμε, συνέχισε, με όλες μας τις δυνάμεις τις υπεύθυνες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, προσπάθειες για μια λύση στο Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και πάντα με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, για μιαν Κύπρο ενωμένη και απελευθερωμένη από τα τουρκικά στρατεύματα. «Είναι ένα αίσχος, είναι μια ντροπή, η οποία πρέπει επιτέλους να τελειώσει», τόνισε.

Εξάλλου, σχετικά με τη θέση για εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη, ο κ. Δρούτσας υπενθύμισε ότι υπάρχουν και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για το Κυπριακό. «Αυτά πρέπει όλοι μας να τα σεβαστούμε, πρώτα από όλα και η Τουρκία και είναι πλέον θέμα αξιοπιστίας και της Τουρκίας αλλά και θέμα αξιοπιστίας και της διεθνούς κοινότητας να σεβαστεί επιτέλους και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά το Κυπριακό», κατέληξε ο Έλληνας υπουργός.
 
NEWPOST.GR

Ο Μεϊμαράκης αποκάλεσε τον Καρατζαφέρη «Νονό»«Δεν μπορώ να παρακολουθήσω το παραλήρημα του ‘Νονού’», είπε πριν από λίγο ο Β. Μεϊμαράκης αναφερόμενος στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Γιώργο Καρατζαφέρη.

Στη συνέχεια πήγε να μαζέψει το κοσμητικό επίθετο, αλλά μετά ξανάρχισε να τον αποκαλεί «Νονό».

Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο του Mega φωνάζει για αρκετά λεπτά επαναλαμβάνοντας όσα λέει από το πρωί περί Εξεταστικής, αλλά και την πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ να παραιτηθούν της βουλευτικής τους ασυλίας και οι δύο και να πάνε στα δικαστήρια.

Αναμένεται απάντηση…

NEWSBEAST.GR

Η αποποίηση της απογραφής ανέβασε τις… μετοχές Καραμανλή


Δεν το περίμεναν και μάλλον αιφνιδιάστηκαν όσοι είδαν τον Κ. Καραμανλή χθες στη Βουλή για την υπόθεση των υποβρυχίων. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού μετά την ένταση και τον θόρυβο που προκάλεσε η αποποίηση της απογραφής του 2004 θεωρήθηκε «συμβολική».

Ο πρώην πρωθυπουργός υποδήλωσε την παρουσία του γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την πλευρά της ηγεσίας. Στην αίθουσα της βουλής κάθισε όπως συνηθίζει στα «ορεινά» όπως πριν την συζήτηση δέχτηκε πολλούς βουλευτές στο γραφείο του «για ευχές και χρόνια πολλά».

Πολλοί πάντως κατά δήλωση τους (δεν το έκρυβαν στα πηγαδάκια του περιστυλίου της Βουλής) του εξέφρασαν την διαφωνία τους στην ανακίνηση του θέματος της απογραφής.

Πάντως η ηγεσία της Ν.Δ. προσπαθεί να ρίξει τους τόνους στο επίμαχο θέμα της απογραφής εκτιμώντας ότι τελικά η ανακίνηση «δεν έγινε σε καλή χρονική στιγμή».
NEWSBEAST.GR

Μια γιαγιά έβαλε τα… γυαλιά στους απατεώνες!

του Μανώλη Bάια
Αιτωλοακαρνανία  29/04/2011
   
Μια ηλικιωμένη γυναίκα από το Αγρίνιο αποδείχθηκε πιο… ξύπνια από τους δυο καλοντυμένους απατεώνες που προσπάθησαν να της αρπάξουν τις οικονομίες της παριστάνοντας τους υπαλλήλους της Εφορίας, στην οποία τάχα χρωστούσε το παιδί της!

Η γριούλα δεν… τσίμπησε το δόλωμα που της έριξαν απειλώντας δήθεν με κατάσχεση το σπίτι αν δεν τους έδινε τα 500 ευρώ της «οφειλής», αλλά δεν έμεινε εκεί. Συγκράτησε τον αριθμό της πολυτελούς Mercedes με την οποία έφυγαν οι
άγνωστοι και τον έδωσε στην Αστυνομία που τους αναζητά!

Όμως, στην Καμαρούλα Αιτωλοακαρνανίας η κομπίνα «έπιασε» με τους δύο φοροτεχνικούς- «μαϊμού» να καταφέρνουν να ξεγελάσουν έναν 84χρονο, από τον οποίο ζήτησαν 7.500 ευρώ για να τακτοποιήσουν την φορολογική εκκρεμότητα
του γιου του! Ο ηλικιωμένος πείστηκε, τους έδωσε τα χρήματα και οι δράστες εξαφανίσθηκαν.

*** Νωρίτερα, μια γυναίκα 95 χρόνων στην Αμφιλοχία, είχε πέσει θύμα της πλεκτάνης που της έστησε ένας καλοντυμένος άντρας λέγοντάς της ότι είναι φίλος των παιδιών της που χρωστούν μεγάλο χρηματικό ποσό στην Εφορία. Του έδωσε
το ποσό των 850 ευρώ, αλλά ο απάνθρωπος απατεώνας κατάλαβε ότι μπορούσε να βγάλει και άλλο εύκολο κέρδος και της είπε ότι δεν ήταν αρκετά. Έτσι, την έπεισε να του παραδώσει και το βιβλιάριο καταθέσεων της Εθνικής τράπεζας που είχε, μια και δεν μπορούσε η ίδια να πάει στην τράπεζα!
PROTOTHEMA.GR

Eπιβεβαίωση για το 5+% της PPF στην Πειραιώς

PDF
 29.04.2011
ImageΜε ποσοστό 5,72% συμμετέχει πλέον στo μετοχικό σχήμα της Τράπεζας Πειραιώς το τσέχικο fund PPF Group N.V., όπως επιβεβαιώνει το ίδιο με επίσημη ανακοίνωσή του την Παρασκευή 29 Απριλίου.
Συγκεκριμένα, τo PPF γνωστοποιεί ότι μετά και την έγκριση που έλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος αύξησε το ποσοστό του στην Πειραιώς στο 5,72%.
Αναφέρει, επίσης, ότι η απόκτηση των μετοχών (σ.σ. 23,5 εκατ. τω αριθμώ ή 2,06% της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου μέσω του Χ.Α.) ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική του PPF Group για περαιτέρω επέκταση της θέσης του στον τραπεζικό κλάδο Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 
Σάλλας: "Ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα"
ImageΤην είδηση επιβεβαίωσε και η Τράπεζα Πειραιώς με επίσημες δηλώσεις του προέδρου της, Μιχάλη Σάλλα ο οποίος τόνισε ότι η ενίσχυση της συμμετοχής του PPF στην τράπεζα δείχνει ότι αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Σάλλας δήλωσε τα εξής:
Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του PPF Group στο μετοχικό σχήμα του Ομίλου μας.
Γνωρίζω προσωπικά τη Διοίκηση και τους βασικούς μετόχους του, καθώς και τις διεθνείς δραστηριότητες που έχουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Θεωρώ ότι η συμμετοχή ενός τέτοιου σοβαρού διεθνούς επενδυτικού ομίλου στο κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς, μετά και από την επιτυχή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε με την ευρεία υποστήριξη θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού, επιβεβαιώνει τόσο τη σταδιακή αποκατάσταση εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία όσο και προς την αξία και το κύρος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.»

Διαχείριση απορριμμάτων στα Γιαννιτσά

PDF
 29.04.2011
ImageΟ Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πέλλας, την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011, στο Δημαρχείο στα Γιαννιτσά εξέπληξε ευχάριστα με την επιτυχημένη ημερίδα "Τα αστικά απορρίμματα και η διαχείριση τους".
 
Με την παρουσία και συμμετοχή του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Στάμκου, της Αντιδημάρχου κας Κατερίνας Ρουσσοπούλου, του Προέδρου της ΔΕΥΑΓ κ. Αλέξανδρου Βουδρισλή, των Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Παπαγεωργίου & Γεώργιου Ανδρεάδη, του Προϊστάμενου καθαριότητας κ. Στέλιου Βελιγράδη και πολλών ενδιαφερομένων οι εισηγητές έδωσαν μια εικόνα των δυνατοτήτων και των καλύτερων πρακτικών για την διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων.
Η κα Κορίνα Παπαδοπούλου (Προϊσταμένη Περιβάλλοντος & Πρασίνου Πέλλας) παρουσίασε την εικόνα των σημερινών αστικών απορριμμάτων. Τα σκουπίδια του σήμερα δεν μοιάζουν σε τίποτε με των προηγούμενων 15-20 ετών. Αυξήθηκε δραματικά η ποσότητα άλλαξε άρδην η ποιότητα. Είναι τα παραπροϊόντα των καταναλωτικών μας επιλογών και πρώτη ύλη μιας όψιμης παγκόσμιας βιομηχανικής αρένας.
Ο κ. Σωτήριος Μυλωνάς (εκπρόσωπος του ΤΕΕ και Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ Κεν. Μακεδονίας) αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για ΜΕΙΩΣΗ των απορριμμάτων, δίνοντας παραδείγματα παραγωγής απορριμμάτων και διαχείρισής τους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Εντύπωση προκάλεσε ότι μόνο το 10% των Ελληνικών απορριμμάτων ανακυκλώνεται ενώ αλλού το σύνηθες είναι το 50% που φθάνει μέχρι πλήρη αντιστροφή, ανάλογα με το βαθμό ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Πούλιος (Υπεύθυνος μονάδας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Μαυροράχης Θεσσαλονίκης) έδωσε με απόλυτα σαφή τρόπο τον σχεδιασμό και την σημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης καθώς και τις προοπτικές του. Εντυπωσίασε η πολύ σωστή λειτουργία του και οι πρόνοιες που έχουν κατασκευασθεί για την αποφυγή προβλέψιμων δύσκολων φυσικών καταστάσεων. Η πρόβλεψη λειτουργίας του για 35 περίπου χρόνια υπονομεύεται δραματικά από πολιτικές επιλογές (δεν κατασκευάστηκε ο δεύτερος ΧΥΤΑ Βασιλικών κλπ) και προβλήματα συμπεριφοράς πολιτών. Το σημερινό κόστος υποδοχής απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης είναι 27€/τόνο εισκομιζόμενων, από τα οποία τα 6€ αποδίδονται ως ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία που φιλοξενεί τον ΧΥΤΑ.
Στην πολύ γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Δημήτριο Μιχαηλίδη, κατετέθησαν περίπου εννέα ερωτήματα από συμπολίτες και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο κ. Λευτέρης Αβραμίδης (Πρόεδρος Συλλ. Εργαζομένων Πέλλας), ο κ. Απόστολος Τσαπνίδης (Υποδιευθυντής ΧΥΤΑ Μαυροράχης) και ο κ. Ιωάννης Σαββίδης (Πρόεδρος Εργαζομένων Συνδέσμου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης)
Ευχάριστη πτυχή της ημερίδας ήταν η συμμετοχή τεσσάρων μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο Αμπελειών με την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων κα Τραϊανή Παπαδοπούλου, τόσο διότι απετέλεσαν το σημείο αναφοράς όλων των εισηγητών για το μέλλον, όσο και γιατί μοίρασαν τσάντες πολλών χρήσεων «δέσμευση για βοήθεια στο περιβάλλον» της αλυσίδας ΑΒ στους παριστάμενους, διότι απεδέχθησαν τις μπλούζες του Δικτύου Πολιτών για το Περιβάλλον αλλά και για τα ευχάριστα μουσικά μηνύματα για την σωστή αντιμετώπιση των αστικών απορριμμάτων, που τα καταχειροκρότησαν όλοι.
Όλοι αντιλήφθηκαν ότι τα απορρίμματα πρέπει να μειωθούν και μπορούν να μειωθούν και αυτό να γίνει με υπεύθυνη αντιμετώπιση από όλους τους πολίτες (όσον αφορά το περίπου 20% των αστικών απορριμμάτων) αλλά πρέπει να δοθεί προσοχή και στο υπόλοιπο 80% περίπου των βιομηχανικών και άλλων απορριμμάτων.
Στην αλυσίδα σημαντικότητας της διαχείρισης απορριμμάτων που είναι η διαμόρφωση του απορρίμματος, ο διαχωρισμός, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, ακολουθούν ο ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), ο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και τέλος ο ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων).
Σημαντικότερος παράγων είναι η σωστή ΠΡΟΛΗΨΗ. Πρόληψη στην μικρότερη αγορά όγκου καταναλωτικών αγαθών (απορρίπτουμε το 20% περίπου των αγοραζόμενων χωρίς καμιάς μορφής χρήση), πρόληψη στον σχεδιασμό των κουζινών για την ύπαρξη χώρων διαχωρισμού στην πηγή, πρόληψη στον σχεδιασμό των συσκευασιών και των υλικών συσκευασίας, διαφοροποίηση στις αγορές μας (περισσότερα τοπικά με «ελαφρότερες» συσκευασίες), αλλαγή νοοτροπίας «μιάς χρήσης», ενημέρωση για την αποφυγή «επικίνδυνων» οικιακών (μπαταρίες, λάμπες, βαφές, λάδια κλπ). Επιλέγουμε προϊόντα με σήμανση ΕΕ. Αποφεύγουμε τα τοξικά στο σπίτι μας (γλάστρες αντι εντομοκτόνα, καλλυντικά με φυτικά κλπ). Τα παλαιά προϊόντα, ρούχα ή συσκευές μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη μας. Χρησιμοποιούμε την οικιακή κομποστοποίηση για τα οργανικά.
Η διαχείριση των απορριμμάτων φάνηκε από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι είναι θέμα όλης της κοινωνίας και πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά από όλη την κοινωνία με τις δομές της Κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής της αυτοδιοίκησης. Ενώ η υπερεντατική προσπάθεια για την αλλαγή νοοτροπίας των συμπολιτών δεν θα έπρεπε να είναι στοιχείο επιχειρηματικής κερδοφορίας αλλά τα οφέλη να καρπούται το κοινωνικό σύνολο με τις δομές του.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στον Δήμο Πέλλας κ. Λευτέρης Αβραμίδης ευχαρίστησε όλους για την ενεργό συμμετοχή τους, δίνοντας την ελπίδα και για άλλες χρήσιμες πρωτοβουλίες του Συλλόγου.
 

ΑGRONEWS.GR

Στο σφυρί οι θυγατρικές της Αγροτικής Τράπεζας

 PDF
29.04.2011
Image «Πέρασε» και από τη γενική συνέλευση των μετόχων η πώληση όλων των μη χρηματοπιστωτικών θυγατρικών της ΑΤΕbank. Δωδώνη, ΕΒΖ, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ βγαίνουν πλέον επισήμως στην αγορά προς αναζήτηση πρόθυμων αγοραστών με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Θα προηγηθούν η επιλογή συμβούλου που θα αναλάβουν και το έργο της αποτίμησης των επιχειρήσεων. Ήδη ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. και δια στόματος του διοικητή της ΑΤΕ, Θ. Πανταλάκη ο σύμβουλος που θα «τρέξει» -μαζί με την Αγροτική- την πώληση της ΕΒΖ και είναι η Eurobank. Για τις υπόλοιπες θα χρειαστεί να περιμένουμε τις επίσημες προκηρύξεις που αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Ο κ. Πανταλάκης παρουσίασε την πώληση των αγροτοβιομηχανιών της ΑΤΕ ως μονόδρομο και αναπόσπαστο μέρος του τετραετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε η τράπεζα να υλοποιεί το 2010 και προβλέπεται να ολοκληρώσει το 2013. Τόνισε ότι απορρέει από τις υποχρεώσεις που η χώρα έχει αναλάβει όχι μόνο απέναντι στην τρόικα αλλά και στην γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε δε αιχμές εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης για την «παράνομη (ύψους 675 εκατ. ευρώ δηλ. πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που δικαιούνταν με βάση το κοινοτικό δίκαιο) χρηματοδότηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το 2008.
«Η ΑΤΕ τότε δοκίμασε τον απαγορευμένο καρπό», είπε παραστατικά για να συμπληρώσει λίγο αργότερα ότι η πώληση όλων των περιουσιακών της στοιχείων και η απεμπλοκή από τις μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που της επιβλήθηκε από την Ε.Ε. από το καλοκαίρι του 2010 (στάλθηκε, όπως αποκάλυψε επιστολή από την γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της Κομισιόν») αποτελεί ουσιαστικά την «ποινή» που της επιβάλλεται. «Η τράπεζα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό επιτήρηση [… ]Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, θα πωληθούν όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο», ανέφερε κάποια στιγμή που οι τόνοι ανέβηκαν ο διοικητής της ΑΤΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις αγροκτηνοτροφικές βιομηχανίες της ΑΤΕ θα πωληθούν και όλες οι υπόλοιπες συμμετοχές σε μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και όλες οι μειοψηφικές συμμετοχές της τράπεζας σε άλλες εταιρείες, (Αττική Οδός, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.α.)
Αντίθετα, σύμφωνα με τον κ. Πανταλάκη, δεν πρόκειται να πωληθεί η ΑΤΕ Ασφαλιστική η οποία εντάσσεται στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του ομίλου και "θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μαζί με τη "μαμά" Αγροτική".
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, το ενεργητικό της τράπεζας θα συνεχίσει να μειώνεται μέχρι το τέλος του 2013 για να αρχίσει να αυξάνεται από τη χρονιά αυτή κι έπειτα.
 
«Μεγάλη στιγμή για την ΑΤΕ η ΑΜΚ»
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης πάει «πακέτο» με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,26 δισ. ευρώ (1,259 δισ. ευρώ, για την ακρίβεια) με στόχο μετά το 2013 η τράπεζα να αλλάξει χαρακτήρα και να «γυρίσει σελίδα».
Απευθυνόμενος σε μικρομετόχους οι οποίοι εξέφραζαν ενστάσεις ως προς την τιμή της αύξησης αλλά και το reverse split της μετοχής, ο κ. Πανταλάκης τόνισε «Πρέπει να καταλάβετε ότι σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή για την τράπεζα. Έχει προηγηθεί αγώνας 1 έτος και περισσότερο για να δοθεί προοπτική επιβίωσης στην Αγροτική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ψηφίζετε για την επιβίωση της Αγροτικής και θα πρέπει να σας ικανοποιεί το γεγονός ότι, εν μέσω αυτής της συγκυρίας, το δημόσιο, δηλαδή το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά, εξακολουθεί στηρίζει την Τράπεζα».
Όπως είπε, οι μέτοχοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια τεράστια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σχεδόν δέκα φορές παραπάνω από τα ίδια κεφάλαια που έχει αυτή τη στιγμή και τα οποία ανέρχονται σε 131 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τους όρους της αύξησης και για το reverse split (10 παλαιές προς 1 νέα) υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καλύτερο σενάριο για την τράπεζα και τους μετόχους δεδομένων των συνθηκών» και ότι επελέγησαν «μέσα από 200 και πλέον εναλλακτικά σενάρια που επεξεργαστήκαμε».
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση θα γίνει αφού θα έχει προηγηθεί μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στο 0,60 ευρώ, με τιμή διάθεσης 1,07 ευρώ ανά μετοχή και σε αναλογία 13 νέες μετοχές προς κάθε μια παλαιά. Μετά την αύξηση ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro forma) θα διαμορφωθεί σε 12,54% από 7,4% σήμερα.
Σημειώνεται ότι η Αγροτική Τράπεζα θα περάσει κανονικά τα επόμενα stress test, καθώς οι παραδοχές με τις οποίες θα αξιολογηθεί λαμβάνουν υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Ο κ. Πανταλάκης διάβασε, επίσης, στους μετόχους επιστολή του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, στην οποία αναφέρεται η κάλυψη του ποσοστού του δημοσίου και η δέσμευση της κυβέρνησης να διατηρήσει το ποσοστό αυτό 6 μήνες μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Όπως ανέφερε στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ο κ. Πανταλάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων, η Αγροτική θα παραμείνει στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία το δημόσιο να περιορίσει το ποσοστό του από 77% σήμερα τουλάχιστον στο 50% συν μια μετοχή, καθώς, όπως είπε, δεν χρειάζεται ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει την Αγροτική.
Ο «ισχυρός άνδρας» της Αγροτικής αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην αύξηση κεφαλαίου, λέγοντας ότι από αύριο θα είναι νέος μέτοχος της Αγροτικής και «εμείς ως Αγροτική θα θέλαμε να πάρουμε το κομμάτι των δανείων (του Ταμείου Παρακαταθηκών) για να αυξήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, αλλά αυτό πρέπει να εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς».
 
«Τέλος η Αγροτική των επιδοτήσεων»
Απαντώντας σε ερωτήσεις μετόχων για τα δάνεια προς πολιτικά κόμματα, επιχειρήσεις κ.α. που βάρυναν το παρελθόν της τράπεζας, ο κ. Πανταλάκης ήταν κατηγορηματικός: «Το παραμύθι της ΑΤΕ η οποία επιδοτούσε τελείωσε οριστικά». Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τευτλοκαλλιέργεια, λέγοντας ότι «η Αγροτική έχασε τα τελευταία χρόνια 250 εκατ. ευρώ επιδοτώντας την καλλιέργεια των τεύτλων» και σημείωσε ότι τέτοιες πρακτικές δε μπορεί να «αντέξει» πλέον η τράπεζα.  
 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. όπως τις ανακοίνωσε η ΑΤΕ
Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010.
Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος.
Θέμα 3. Εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕbank και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010.
Θέμα 4:Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2010.
Θέμα 5: Εξελέγησαν, εκ μέρους της εταιρίας PricewaterhouseCoopers Α.Ε., οι Ορκωτοί Ελεγκτές κ.κ. Μάριος Ψάλτης του Θωμά ως Τακτικός Ελεγκτής και Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής, για τη διενέργεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας (Απλών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2011.
Θέμα 6: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα πάγια έξοδα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και καθορίστηκαν οι αμοιβές αυτών για τη χρήση 2011.
Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010 και καθορίστηκαν οι αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2011.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕbank ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η ανανέωση για ένα έτος του ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ηλία Τζαβαλή.
Θέμα 11: Εγκρίθηκε η αύξηση του ποσού του προγράμματος έκδοσης μεσοπροθέσμων ομολογιών (ΕΜΤΝ) κατά το ποσό των 5 δις Ευρώ.
Θέμα 12: Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 και 21 του Καταστατικού της ΑΤΕbank για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3884/2010.
Θέματα 13 και 14: (συζητήθηκαν από κοινού λόγω συνάφειας) Αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από €0,72 σε €7,2000000318075800 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 905.444.444 σε 90.544.444 και η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 597.593.333,28 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της κοινής μετοχής από € 7,2000000318075800 σε € 0,60 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.
Θέμα 15: Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ύψους € 706.246.663,20 και έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη, με τιμή διάθεσης €1,07 η κάθε μία, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφουμετοχή, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστη.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, αφαιρουμένων των εξόδων, θα διατεθούν κατά το ποσό των € 675 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του ν. 3723/2008 και κατά το υπόλοιπο ποσό για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Η υπέρ το άρτιον διαφορά θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον". Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διαρκεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία προσδιορίζεται και η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων κοινών μετοχών και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκεκριμενοποιήσει την προθεσμία αυτή, καθώς και να την παρατείνει, εφόσον χρειαστεί, κατά ένα (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση που μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν έχει καλυφθεί το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.
Οι δικαιούχοι άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές με αναλογία 13 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς 1 παλαιά κοινή μετοχή. Ειδικότερα, δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΧΑΕ τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθορισθεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Δ.Σ. της Τράπεζας, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
Στους ως ανωτέρω ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την επιπλέον απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην ως ανωτέρω ορισθείσα τιμή διάθεσης, χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών. Το ως άνω δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα Καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα του συνόλου της αξίας των εν λόγω μετοχών. Επίσης, στους απασχολούμενους (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των νέων μετοχών θυγατρικές της με έδρα την Ελλάδα ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα, παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους στα Καταστήματα της Τράπεζας για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην ως ανωτέρω ορισθείσα τιμή διάθεσης, με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά ή δέσμευση ποσού λογαριασμού τους στην Τράπεζα για το σύνολο της αξίας των μετοχών αυτών. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας, ως εξής : α) στους ως άνω εγγραφέντες για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών απασχολούμενους και συνταξιούχους ΑΤΕ καθώς και στους προεγγραφέντες μετόχους για αδιάθετες μετοχές, εάν δε ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης, β) σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές που θα συμμετάσχουν σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης (ήτοι, σε διαδικασία που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά και θα συνδιοργανώσουν αφενός η Τράπεζα και αφετέρου οι Alpha Bank, Eurobank Equities, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank) σε τιμή που θα προκύπτει από τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών και η οποία δεν θα είναι μικρότερη από την ως ανωτέρω ορισθείσα τιμή διάθεσης, γ) αν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν στην ως ανωτέρω ορισθείσα τιμή διάθεσης στο Ελληνικό Δημόσιο έως του συνολικού ποσού των €170,75 εκατ., δ) εφόσον, τέλος, εξακολουθούν να υπολείπονται αδιάθετες μετοχές αυτές θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης στους Εγγυητές Κάλυψης Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Marfin Popular Bank με βάση σύμβαση εγγύησης κάλυψης που θα συνάψει η Τράπεζα μ’ αυτούς και με μέγιστο ποσό αναδοχής €115,0 εκατ.
Αν παρά ταύτα υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την κρίση του. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που θα καθορισθεί και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως ο νόμος ορίζει, από το Δ.Σ. της Τράπεζας. Οι νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2011, εφόσον διανεμηθεί μέρισμα.
Σύμβουλοι έκδοσης της αύξησης έχουν οριστεί οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG Equities και Τράπεζα Πειραιώς.
Το Ελληνικό Δημόσιο ως βασικός μέτοχος δήλωσε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι θα ασκήσει πλήρως, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, τα δικαιώματα προτίμησής του επί των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που κατέχει και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77,312% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των € 170,75 εκατ. καθώς και ότι επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας. Επίσης, αποφασίστηκε η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Τράπεζας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.
 
Θέμα 16: Αποφασίστηκε η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ν. 3723/2008 του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων. Παρεσχέθησαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 17: Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Τράπεζας κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μέχρι του 50% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης, με την έκδοση νέων μετοχών ή ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Τράπεζας
Θέματα 18 και 19 (συζητήθηκαν από κοινού λόγω συνάφειας): Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και επικύρωσε την από 27/04/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Γιάννης Τσατσάκης


AGRONEWS.GR

Επιτέλους οι "Έλληνες" έδωσαν στον ήρωα Στηβ Λάλα υπηκοότητα!

Εκτύπωση E-mail
29-04-2011
ImageΈνας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες την μεταπολεμική περίοδο ο Σταύρος (Στηβ) Λάλας, επιτέλους έλαβε το αυτονόητο δικαίωμα να αποκαλείται "Έλληνας". Τέσσερα χρόνια μετά την αποφυλάκισή του από τις αμερικανικές φυλακές και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Στηβ (Σταύρος) Λάλας, ο Έλληνας που προσέφερε εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα επί μία 15ετία, απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα!
Ο πρώην Ελληνοαμερικανός Σταύρος Λάλας πολέμησε με το βαθμό του λοχία στο Βιετνάμ, τη Καμπότζη και το Λάος, ακολούθως αποσπάσθηκε στη CIA και το 1977, ενώ εργαζόταν στην αμερικανική υπηρεσία επικοινωνιών στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, στρατολογήθηκε από την -τότε- ΚΥΠ, δίνοντας πληροφορίες για τη διάταξη των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και προσφέροντας άκρως πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος.
Αργότερα μετατάχθηκε στο State Department, με την ιδιότητα του χειριστή των κέντρων επικοινωνιών στις πρεσβείες Βελιγραδίου (1983-85) και Κωνσταντινούπολης (1985-89), απ’ όπου συνέχισε να διοχετεύει απόρρητες πληροφορίες στην ΕΥΠ, αφού από τα χέρια του περνούσαν όλα τα σημαντικά έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών πληροφοριών.
Tο Δεκέμβριο του 1990 μετατέθηκε στη Μονάδα Επικοινωνίας και Προγραμμάτων της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Συνέχισε να παραδίδει απόρρητα σήματα και πληροφορίες στην ΕΥΠ.
Ο επιπόλαιος χειρισμός από το ελληνικό ΥΠΕΞ και η κοινοποίηση των πληροφοριών που έδινε μέχρι και σε ... Αμερικανούς, οδήγησαν στην αποκάλυψη της δράσης του, το Φεβρουάριο του 1993.
Τον Απρίλιο του 1993 κλήθηκε να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, δήθεν για υπηρεσιακούς λόγους και όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Ουάσιγκτον, συνελήφθη αμέσως. Καταδικάστηκε με την κατηγορία της “συνωμοσίας με σκοπό την κατασκοπεία προς όφελος συμμάχου χώρας” σε 14ετή κάθειρξη και σε καθεστώς επιτήρησης πέντε ετών. Είναι γεγονός ότι στις ΗΠΑ αναγνωρίστηκε το πατριωτικό του κίνητρο και το γεγονός ότι δεν ζημίωσε επ'ουδενί τα συμφέροντα του αμερικανικού κράτους.
Τιμή και δόξα σε έναν πραγματικό Έλληνα!


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΣΤΑ ΟΠΛΑ η "γαλάζια πολυκατοικία"!Καρατζαφέρης εναντίον Μεϊμαράκη.Σκληρές κουβέντες για λαμόγια και νονούς!

Βαρύτατες εκφράσεις που θα τους οδηγήσουν αναπόφευκτα στα δικαστήρια αντάλλαξαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης και ο πρώην ΥΕΘΑ Β.Μεϊμαράκης,μέσω των ερτζιανών. Με συνεντεύξεις τους στο Real Fm οι δύο πολιτικοί χρησιμοποίησαν εξαιρετικά αιχμηρούς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλο.Ακούστηκαν χαρακτηρισμοί,όπως “παλιάνθρωπος”, “λαμόγια” και “νονοί”! Διαβάστε τι είπαν:ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗ
Του Μειμαράκη δε θα του περάσει αυτή τη φορά. Θα απολογηθεί όσο και να εκλιπαρεί αυτή τη φορά, να το ξέρετε. Γι’ αυτό θα πάρει την αγωγή του θα πληρώσει γι’ αυτά γιατί είναι παλιάνθρωπος, θα πληρώσει. ΜΈΣΑ ΣΤΗ Βουλή 200 φορές τον προκάλεσα γιατί δεν είπε τέτοιο πράγμα(για τα περί νονούς και υπόκοσμο). Και τον καλώ δημόσια όποιο στοιχείο έχει να το βγάλει. Και πάνω απ’ όλα θα πληρώσει γιατί τη χαρίσανε στο ΠΑΣΟΚ. Έπιασε η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ σε μια υπόθεση των υποβρυχίων και η ΝΔ τους τη χάρισε και αυτό θα το πληρώσουν να το ξέρετε. Έμπλεξε με κακό παιδί. Αυτά τα κολπάκια τα οποία έκανε τώρα δεν περνάνε. Οι αλητείες δεν περνάνε να το καταλάβει καλά. Είναι εντελώς ανήθικο και παλιανθρωπίστικο αυτό που έκανε. [..] Θα τους πατήσω κάτω..... προσπαθούν να συγκαλύψουν τα ανομήματά τους αυτοί που ήρθαν σε συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ και δε θα τους βγει. Εμείς δεν πιέζαμε να πάρουν τα υποβρύχια, λέγαμε αν είναι καλά να τα πάρουν για να μην είναι ακάλυπτο το Αιγαίο. Θα τους πατήσω κάτω τους ψεύτες, τους συκοφάντες, αυτούς που είχαν τα «δούναι και λαβείν».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Δεν μπορεί το περιθώριο, οι νονοί, τα λαμόγια να κυριαρχούν στην πολιτική ζωή, να λέμε ότι είναι σάπια και να μην τους αντιμετωπίζουμε γιατί δήθεν θα ρίξουμε το δικό μας επίπεδο. Σκέφτηκα ότι, αν αυτό που θα συνοδευτεί κι από τις ερωτήσεις μπορέσει να δείξει στον Έλληνα πολίτη και να του δημιουργήσει έστω την καχυποψία και το ρόλο του αρχηγού κόμματος ο οποίος περιφέρεται στα κανάλια και έχει δυσανάλογη απήχηση κι αντίληψη κι επηρεάζει συμβάσεις και εξελίξεις και τελικά μείνουμε στο μόνο ότι όποιος υπογράφει έχει την ευθύνη...Παρέβην τις αρχές μου κι έκανα κάτι το οποίο δεν θα το έκανα και δεν θα το ξανακάνω.

Αυτός ψήφισε την παραλαβή. Θα σας παρακαλέσω να διαβάσετε την ερώτηση που μου κατέθεσαν το ’08 που λέει ότι, όπως λέει η γερμανική πλευρά, τα υποβρύχια εξετάστηκαν στη Μαύρη θάλασσα, κρίθηκαν αυτά και πότε θα προχωρήσετε στην παραλαβή; Και η απάντηση του Νοεμβρίου. Ότι αυτό είναι μονομερής άποψη των Γερμανών, δεν έχει ακόμα περιέλθει εις γνώση των ελληνικών οργάνων και όταν και οι Έλληνες θα το πιστοποιήσουν, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό και μόνο υποδεικνύει ότι μεταφέρουνε τη γερμανική άποψη την οποία τη γνώριζε εκ των προτέρων. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Εγώ ζητώ - για να μπορέσει πράγματι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο - να ελέγχεται κάποιος που έχει εκφορά δημόσιου πολιτικού λόγου κι επηρεάζει τέτοιου είδους συμβάσεις και εξελίξεις γιατί είπε ο κ. Καρατζαφέρης ότι τον Αύγουστο του ’09 χάλασε λέει την απευθείας ανάθεση που θα κάναμε για τα πυρομαχικά των Leopard. Πρώτον, δεν χάλασε τίποτα γιατί δεν υπάρχει καμία απευθείας ανάθεση την περίοδο που εγώ ήμουν υπουργός, δεύτερον για τα βλήματα των Leopard εμείς λέγαμε ότι πρέπει να πάνε στην ΕΑΣ που είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα κι ο κ. Καρατζαφέρης μας έλεγε να πάμε στους Αμερικανούς...

Ας μου κάνει αγωγή ή μήνυση ή να του κάνω, να παραιτηθεί της βουλευτικής του ασυλίας κι εγώ της δικιάς μου και να πάμε στη δικαιοσύνη που είναι ο φυσικός μας δικαστής να εξεταστούμε. Πιστεύω ότι το περιθώριο πρέπει να ξαναγυρίσει στο περιθώριο. Δεν μπορεί να είναι κυρίαρχη άποψη και τάση και οι καταγγέλλοντες να λένε ό,τι θέλουν χωρίς στοιχεία, να λασπώνουν υπολήψεις – γιατί το θέμα είναι ηθικό – και με την ίδια ευκολία μετά να λένε «ε, θα τον δω στη Βουλή, θα του πω, θα γελάσουμε». Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα ζητάει την παραπομπή μου χωρίς στοιχεία και θα χαριεντιζόμαστε κιόλας;

ONALERT.GR

Πρωτομαγιάτικη πολιτική κόντρα

 

 Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους Έλληνες σε βαριά κατάθλιψη.

Αφού κατέστρεψαν επί 6 χρόνια την Ελλάδα, την οδήγησαν στα πρόθυρα χρεοκοπίας και μετά λιποτάκτησαν, τώρα παριστάνουν τους ανήξερους για τα δικά τους σπασμένα που πληρώνουμε σήμερα όλοι οι Έλληνες, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, απαντώντας στα όσα αναφέρονται στο μήνυμα του Προέδρου της Ν.Δ. για την Πρωτομαγιά .

"Ας αφήσει τα κροκοδείλια δάκρυα ο κήρυκας της μιζέριας, κ. Σαμαράς. Έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Όπως το να πείσει το κόμμα του ότι η "εγκληματική" απογραφή του 2004 ήταν του κ. Αλογοσκούφη και όχι συνειδητή πολιτική επιλογή όλων τους, με υπογραφή του κ. Καραμανλή.

Ας αποφασίσουν για το παρελθόν τους και ας αφήσουν την κυβέρνηση και όλους τους Έλληνες να παλεύουμε για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου", ανέφερε στην δήλωση του ο κ.Πεταλωτής .

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά αναφέρει ότι "η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους -όπως και όλους τους Έλληνες- σε βαθιά κατάθλιψη, αβεβαιότητα, ανησυχία".

Ο κ.Σαμαράς κάνει λόγο για "πρωτόγνωρες περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά και αλλεπάλληλες αυξήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, δεκάδες χιλιάδες λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ραγδαία και πρωτόγνωρη εκτίναξη της ανεργίας" .

Ο πρόεδρος της ΝΔ αφού υπογραμμίζει πως "αυτή είναι και η πιο κραυγαλέα απόδειξη αποτυχίας της πολιτικής ΠΑΣΟΚ", αναφέρει πως "λύση δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο με μια Επανεκκίνηση, στην Παιδεία, την Υγεία, τη Δημόσια Ασφάλεια και, πρώτα από όλα, Επανεκκίνηση στην Οικονομία".

"Αυτές είναι οι δικές μας προτεραιότητες, καταλήγει η δήλωση του κ. Σαμαρά, αυτό είναι το συμβόλαιο που προτείνουμε σε όλους τους Έλληνες, συμβόλαιο Προοπτικής, Ελπίδας και Αξιοπρέπειας".

NEWSIT.GR

Κακό μπελά βρήκε ο Καρατζαφέρης

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011


 

Η "ναυμαχία" μεταξύ του Γιώργου Καρατζαφέρη και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη συνεχίζεται.

Τα όσα ειπώθηκαν χθες στη Βουλή από τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ και στη συνέχεια από τον πρώην υπουργό Άμυνας για τα υποβρύχια και τις πιέσεις που υποστήριξε ότι δέχθηκε, δεν είναι τίποτα μπροστά στις σκληρές κουβέντες που αντάλλαξαν σήμερα μέσω του realfm 97,8.

Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης πέταξε το γάντι στον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. τονίζοντας: «Θέλω να εξεταστώ δημοσίως. Ο κ. Καρατζαφέρης ψήφισε την παραλαβή και με ερωτήσεις από το 2008 έδειξε ότι γνώριζε τη γερμανική άποψη εκ των προτέρων. Και τον Αύγουστο του 2009 που λέει ότι χάλασε την παραλαβή των πυρομαχικών των Leopard, εμείς λέγαμε να γίνει η ανάθεση στην ΕΑΣ και ο κ. Καρατζαφέρης στους Αμερικάνους» και κάλεσε τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. να ζητήσουν την άρση της ασυλίας τους και να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη για να αποδειχθούν τα λεγόμενά τους.

«Θα τους πατήσω κάτω τους ψεύτες. Θα τους πατήσω κάτω τους συκοφάντες. Θα απολογηθεί για τις παλιανθρωπιές και τις ανηθικότητες. Ο Μειμαράκης είναι κλέφτης συνειδήσεων, της αναληθείας, κλέφτης της ψευτιάς», είπε ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. απαντώντας στον πρώην υπουργό Άμυνας, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αναρωτηθεί σε υψηλούς τόνους: «Είναι νονός ο Καρατζαφέρης; Ψάξτε το».

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Άμυνας ζήτησε να γίνει εξεταστική για όλους και να διερευνηθεί ο ρόλος του Γ. Καρατζαφέρη και τόνισε: «Και ο ρόλος του Καρατζαφέρη πρέπει να ελεγχθεί. Γιατί ψήφισε τη παραλαβή και την πώληση των ναυπηγείων; Ποιος είναι ο ρόλος του; Δεν λεω ότι εκτελεί συμβόλαιο. Ερωτήματα βάζω».

«Εμένα δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Εγώ κινήθηκα πάνω στη παραγγελία της εισαγγελέως που λέει να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες όλων των υπουργών που επόπτευσαν» απάντησε ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και αρνήθηκε ότι πίεσε τον πρώην υπουργό Άμυνας να παραλάβει τα υποβρύχια.

«Είναι παλιάνθρωπος και θα πληρώσει για αυτά. Έμπλεξε με κακό παιδί. Οι αλητείες δεν θα περάσουν. Θα απολογηθεί όσο και να εκλιπαρεί» είπε ο κ. Καρατζαφέρης και τον κατήγγειλε για «μεθοδεύσεις υποκόσμου». Όπως είπε χθες «έπιανε τους βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ. πριν την ομιλία μου και τους εκβίαζε. Αυτά είναι μεθοδεύσεις του υποκόσμου».

Πάντως, η κόντρα των δύο ανδρών φαίνεται να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης καθώς ο κ. Καρατζαφέρης θα καταθέσει αγωγή.

real.gr

Κρατικοδίαιτοι «συνδικαλιστές» και «επιχειρηματίες

 
 

Σήμερα το σύνολο της κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων ΔΕΚΟ στο Χρηματιστήριο δεν πιάνει ούτε 6 δισεκατομμύρια! Πολύ, μα πολύ μακριά από τα 50 δισεκατομμύρια που ψάχνει η πελαγωμένη κυβέρνηση…
Κι αν ανακοινώσουμε αύριο ότι πουλάμε, θα πέσουν οι τιμές των μετοχών τους 15-30% πιο κάτω! Γιατί; Γιατί προοπτική μαζικών πωλήσεων σε περίοδο βαθιάς ύφεσης – όταν υπάρχει buyers market – ρίχνει τις τιμές των μετοχών.
Ακόμα κι αν θέλαμε να πουλήσουμε τώρα, σίγουρα δεν θα έπρεπε να το ανακοινώσουμε δημόσια. Γιατί θα κερδοσκοπούσαμε μόνοι μας σε βάρος του εαυτού μας!
Ειδικά για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ασφαλώς πρέπει να τηρηθούν και κάποιες ακόμα  προϋποθέσεις. Να ξέρουμε τι πουλάμε:
Πουλάμε εργοστάσια, δίκτυα, πελατολόγια, ορυχεία, εγκαταστάσεις, έλεγχο και διανομή; Τι απ’ όλα αυτά;
Και τι υποχρεωτικά κρατάμε; Γιατί αν δεν μείνουν κάποια υπό δημόσιο έλεγχο, όλα τα υπόλοιπα χάνουν μεγάλο μέρος της αξίας τους
Κι ακόμα: Τι ενεργειακή στρατηγική υιοθετούμε; Πώς θα ρίξουμε το κόστος ενεργείας στο μέλλον; Πως θα γίνουμε ανταγωνιστική χώρα, αν δεν παράγουμε φτηνή ενέργεια;
Ποιο θα είναι το «ενεργειακό μας μείγμα»; Από ποιες πηγές; Έχει νόημα να βάζουμε τη ΔΕΗ να αγοράζει πανάκριβη «πράσινη ενέργεια» (και τον έλληνα φορολογούμενο να την επιδοτεί);
Ποιος θα ενδιαφερθεί να αγοράσει τη ΔΕΗ, αν δεν ξέρει που θα έχει ευκαιρίες να επενδύσει και σε ποιους να πουλήσει, με ποιες τιμές;
Αυτά τα προβλήματα όλες οι χώρες τα λύνουν πρώτα.
Αφού λύσουν αυτά, ύστερα απελευθερώνουν την αγορά ενεργείας σταδιακά.
Και μόνο μετά απ’ όλα αυτά, βγάζουν για πώληση υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές.
Εμείς εξαγγέλλουμε το τελευταίο χωρίς τα δύο προηγούμενα. Και σε συνθήκες όπου δεν πλησιάζει επενδυτής ούτε με το κιάλι την Ελλάδα!
Κάτι τελευταίο: Πριν ιδιωτικοποιήσουμε κάποια κομμάτια της ΔΕΗ, χρήσιμο είναι να την…κρατικοποιήσουμε πρώτα! Γιατί δεν μπορείς να πουλήσεις κάτι που δεν ελέγχεις, ακόμα κι αν τυπικά είσαι «ιδιοκτήτης».
Το Δημόσιο δεν ελέγχει τη ΔΕΗ. Το Συνδικάτο την ελέγχει!
Που άλλου μπορεί να «μπουκάρει» ο Πρόεδρος του Συνδικάτου στο Γραφείο του Διοικητή της Εταιρίας και να του… πάρει ο διάολος το σόι (του Διοικητή);
Που αλλού συμβαίνουν αυτά;
Αυτό λέγεται Σοβιέτ! Όπου τα «εργοστασιακά συμβούλια» (τα τοπικά Σοβιέτ) έλεγχαν τις επιχειρήσεις…
Όμως, στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση το σοβιετικό σύστημα ουσιαστικά καταργήθηκε από το 1929! Εδώ, στην Ελλάδα, πως διατηρήθηκε μέχρι σήμερα;
Κρατικοδίαιτοι «συνδικαλιστές» και κρατικοδίαιτοι «επιχειρηματίες» επί τέσσερις δεκαετίες ανεβάζουν την θεατρική παράσταση των «κοινωνικών κατακτήσεων», ενώ στο παρασκήνιο ξεσκίζονταν στο «μεγάλο φαγοπότι».
Η αποθέωση της αβελτηρίας αυτών που τα δέχθηκαν εξ αρχής.
Η αποθέωση του παραλογισμού, αυτών που τα ανέχονται ακόμα.
Το λυκόφως μιας κοινωνίας!
Που δεν μπορεί ακόμα, να αποτινάξει τις εμμονές ενός καθεστώτος που κατέρρευσε και τις ψευδαισθήσεις μιας εποχής που ξόφλησε οριστικά.
Ή μήπως μπορεί;
ΝΖ

ANTINEWS

Γιατί οι δημοσκοπήσεις τρόμαξαν το Μαξίμου

29.04.2011ΜΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Τα συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κάποιος, επιχειρώντας να διαβάσει πίσω από τους αριθμούς και τα ποιοτικά μεγέθη μιας δημοσκόπησης, εξαρτώνται, μεταξύ άλλων και κυρίως, από δυο βασικές παραμέτρους: Το… ποιος είναι ο «κάποιος», και… ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία επιθυμεί να καταλήξει. Είναι άλλωστε διαπιστωμένο ότι αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για εκείνη…
Διαβάζοντας λοιπόν προσεκτικά τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, δυσκολεύονται να βρουν… πραγματικότητα που να συμφωνεί μαζί τους. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει. Πέφτει κάθε μήνα. Χάνει ψηφοφόρους, όχι απλά και μόνο από εκείνους που προσδιορίζονται ως «μετακινούμενοι» μεταξύ των κομμάτων εξουσίας, αλλά προερχόμενους από τα βάθη της… 3ης του Σεπτέμβρη. Ή, ό, τι απέμεινε από όσα υποσχέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν υλοποίησε ποτέ, όσες φορές κι αν κλήθηκε να ασκήσει την εξουσία.
Η προοπτική… τρόμου, την οποία διαπιστώνουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν, είναι η αδυναμία της Κυβέρνησης να συγκρατήσει στο κομματικό «μαντρί», κοινωνικές δυνάμεις που δεν είχαν ποτέ, ούτε καν σκεφτεί να αλλάξουν εκλογική συμπεριφορά.
Κάπως έτσι εξηγείται το εύρημα να έχει συρρικνωθεί η πολιτική επιρροή και η κοινωνική απήχηση του ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστά κάτω του 35%, που σύμφωνα με μια από τις άγραφες θεμελιακές διαπιστώσεις των δημοσκόπων, θα αποτελούσε… εσαεί τον πυθμένα της εκλογικής δεξαμενής του Κινήματος το οποίο ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Οι απώλειες αυτές, μοιραίες κατά τα φαινόμενα για τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να επαναδιεκδικήσει την εξουσία, καταγράφονται εύγλωττα στο μέγεθος της συσπείρωσης, που κινείται κάτω από το 55%. Στο Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να προσδοκούν τον επαναπατρισμό όσων ψήφισαν το 2009 ΠΑΣΟΚ, και σήμερα δυσκολεύονται να δεσμευτούν ότι θα επαναλάβουν και στο μέλλον μια τέτοια εκλογική συμπεριφορά.
Μόνο που… Το μέγεθος της συσπείρωσης είναι το πλέον επίφοβο για εφησυχασμό. Γιατί η συσπείρωση αφορά εκείνους που σε ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Και επειδή στις επόμενες, όλο και κάποιοι… θα απουσιάζουν από το άθροισμα της εκλογικής σου δύναμης, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει «συσπείρωση 100%», με αποτέλεσμα να ξεκινάς το μέτρημα από πιο χαμηλά.
Κάτι που πρακτικά σημαίνει, και αυτό ακριβώς φοβούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι οι «εφεδρείες εξουσίας», στις οποίες παραδοσιακά στηρίζεται ένα κυβερνών κόμμα, για να βρεθεί σε αφετηρία επικράτησης, σε σχέση με την αντιπολίτευση, πιθανότατα… έχουν πάει σπίτι τους. Και μάλλον, παρακινούν και άλλους να τους μιμηθούν.

STATESMEN.GR

Στη μείωση του χρέους τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις

29/04/2011 
Τροπολογία που προβλέπει τη διάθεση των εσόδων από την αποκρατικοποίηση και την αξιοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων «αποκλειστικά για τη μείωση του δημοσίου χρέους» κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την τροπολογία στην Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων θα συμμετέχουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Μεταφορών.

Επίσης, ορίζεται και ειδική διαδικασία για την πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων, μέσω τριμελούς επιτροπής ανάθεσης έργου, μιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης και μιας πενταμελούς επιτροπής ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης.

Κατατέθηκε επίσης τροπολογία με την οποία προτείνεται η παράταση της κάλυψης των δαπανών λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ από τον τακτικό προϋπολογισμό, επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, και παρέχεται το δικαίωμα, κατά την απορρόφηση εταιρείας του χρηματοπιστωτικού τομέα από πιστωτικό ίδρυμα που εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης, να μεταφέρεται υπό προϋποθέσεις η ζημία στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος, συμψηφιζόμενη με τα προκύπτοντα κέρδη του, των επόμενων τριών χρόνων.
SKAI.GR

Μιχελάκης: Τελικά πότε είχαν δίκιο τα Καρατζαφεράκια; Όταν ρωτούσαν γιατί δεν παραλάμβανε η ΝΔ τα υποβρύχια ή τώρα που της χρεώνουν συμμετοχή σε μίζες

29 Απριλίου 2011


Φαίνεται –και επιβεβαιώνεται από τις διαρροές που έκανε ο ίδιος ο κ. Καρατζαφέρης- ότι περίμενε τις αποκαλύψεις Μεϊμαράκη και φρόντισε να μιλήσει πριν από αυτόν. Δεν άντεξε, όμως, την απάντηση. Δεν άντεχε τις αποκαλύψεις και τα ερωτήματα Μεϊμαράκη.

Ότι ο ίδιος τον επισκέφτηκε στο Πεντάγωνο και πίεζε για την παραλαβή των υποβρυχίων.Ότι ο ίδιος έβαλε μετά να πιέζουν και οι βουλευτές του με ερωτήσεις στη Βουλή.

1η ερώτηση: 28 Οκτωβρίου 2008: Υποστηρίζουν ότι «επιβεβαιώθηκε από τους Γερμανούς [αλίμονο να μην την επιβεβαίωναν οι ίδιοι] η άριστη λειτουργία» των υποβρυχίων και ρωτούν γιατί οι αρμόδιοι «δεν έχουν προχωρήσει στην παραλαβή;»Απάντηση: «Τα υποβρύχια θα παραληφθούν μόνον εφόσον πιστοποιηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις».

2η ερώτηση: Για το ίδιο θέμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά (3.11.2008)
Απάντηση η ίδια.

3η ερώτηση: 5 Μαΐου 2009. Γιατί καθυστερεί η προμήθεια τορπιλών για τα ίδια υποβρύχια;

Έμμεση πίεση για την παραλαβή των ίδιων υποβρυχίων.

Και ρωτούμε:

Γιατί τόση πρεμούρα από τον κ. Καρατζαφέρη, όχι γενικά για τους εξοπλισμούς, αλλά για τα συγκεκριμένα υποβρύχια;Γιατί πίεζε;

Πως είναι δυνατόν ο κ. Καρατζαφέρης όταν η ΝΔ ήταν κυβέρνηση να εγκαλούσε τους τότε υπουργούς γιατί δεν παραλάμβαναν τα υποβρύχια – επειδή δηλαδή αρνούνταν να συμπράξουν στο σκάνδαλο- και τώρα να έρχεται να κατηγορεί για δήθεν εμπλοκή στο σκάνδαλο;Και επιτέλους:

Ως που θα φτάσει ο λαϊκισμός τη μία προς το ένα και την άλλη προς το άλλο άκρο;

Και κάτι ακόμη:

Ο κ. Καρατζαφέρης βγήκε το πρωί στον ΑΝΤ1 και είπε ότι συμφωνεί με όσα είπε ο κ. Καμμένος. Λες και δεν ανήκει ο κ. Καμμένος στη ΝΔ.

Να του θυμίσουμε ότι ο κ. Καμμένος ήταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε τη θέση μας. Του θυμίζουμε, επίσης, ότι η θέση μας είναι:

Πρώτον: ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά τη σύσταση Ειδικής Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή έρευνας για το σκάνδαλο των υποβρυχίων, αναφορικά με την περίοδο 1998-2002 και,

Δεύτερον: Για την περίοδο από το 2002 μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία προτείνει την εξέταση των γεγονότων της περιόδου αυτής από τη Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων της Βουλής και θα καθορίσει την περαιτέρω στάση της, ανάλογα με το σχετικό πόρισμα.

Επίσκεψη Ομπάμα στην Αλαμπάμα

29/04/2011

Σοκαρισμένος από το μέγεθος της καταστροφής που αντίκρισε στην Αλαμπάμα, ο Μπαράκ Ομπάμα δεσμεύτηκε απέναντι στους κατοίκους της πολιτείας ότι κανείς δεν πρόκειται να τους ξεχάσει. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταστροφή» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από την πολιτεία που δέχθηκε το βαρύτερο πλήγμα από τους ανεμοστρόβιλους.

Οι ανεμοστρόβιλοι που σάρωσαν τις νότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αφήσει πίσω τους 297 νεκρούς, οι 210 στην Αλαμπάμπα. Νεκρούς από τη σφοδρή κακοκαιρία μετρούν επίσης οι πολιτείες του Τενεσί, του Μισισιπή, της Τζόρτζια και της Βιρτζίνια

ADESMEYTOS.GR

"Φορολογική επιδρομή της ΝΔ προεξοφλεί το ΠΑΣΟΚ"

29 Απριλίου 2011

 

7.08.2008

Στον τομέα της οικονομίας στρέφει τα αντιπολιτευτικά του βέλη το ΠΑΣΟΚ, καθώς η ηγεσία του προβλέπει ότι επέρχεται «φορολογική επιδρομή» και είναι αποφασισμένη να αντιταχθεί στην επιβολή φόρων «που θα κάνει πιο δύσκολη την ήδη δύσκολη ζωή των πολλών», όπως αναφέρουν στελέχη της Χαρ. Τρικούπη. Ενδεικτικές ήταν οι χθεσινές δηλώσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος κ. Μαρίας Καρακλιούμη [αλήθεια που χάθηκε αυτή η ψυχή;], που επιτέθηκε με οξύτητα στην κυβέρνηση.

Υποστηρίζοντας πως η οικονομική πολιτική της είναι αποκλειστικά υπεύθυνη «για την αύξηση του πληθωρισμού στο 4,9%, για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της χώρας και για τη χρεοκοπία των ελληνικών νοικοκυριών», η κ. Καρακλιούμη αναρωτήθηκε, με εμφανώς ειρωνική διάθεση, «αν και κατά πόσον οι κ. Καραμανλής και Αλογοσκούφης αισθάνονταν χθες περήφανοι για την πολιτική που ακολουθούν». Ακολούθως υποστήριξε πως «η κυβέρνηση έχει συστηματικά ασχοληθεί με το πώς θα αδειάσει τις τσέπες των πολιτών» και τη χαρακτήρισε «ανίκανη να προστατεύσει το εισόδημά τους».
http://news.kathimerini.gr/

Ο Βορίδης «αδειάζει» τον Καρατζαφέρη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011
 
Ο Βορίδης «αδειάζει» τον Καρατζαφέρη
Έμμεσες αλλά σαφείς αποστάσεις από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, αναφορικά με την επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για το θέμα των υποβρυχίων, κράτησε ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. Μάκης Βορίδης.

Μιλώντας στο Ρ/Σ “ΝΕΤ FM” ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε δικαιολογημένη την ενόχληση του Προέδρου του Ιδρύματος “Κωνσταντίνος Καραμανλής”, καθώς θεώρησε ότι η πρόταση Καρατζαφέρη να εξετάσει η Προανακριτική Επιτροπή τα πεπραγμένα του Υπ. Άμυνας και πέραν της περιόδου 2000-2001, εμπλέκει και τον ίδιο χωρίς στοιχεία.

“Απ' ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος Μεϊμαράκης ενοχλήθηκε από τη στάση του προέδρου του ΛΑΟΣ, ότι πρέπει η διαδικασία προκαταρκτικής να ανοίξει και να συμπεριλάβει όλο το εύρος της συμβάσεως. Εκεί λοιπόν ενοχλήθηκε ο κύριος Μεϊμαράκης γιατί λέει, χωρίς να έχει γίνει εξεταστική επιτροπή πάτε να με εμπλέξετε και να μου αποδώσετε ποινικές ευθύνες; Καταλαβαίνω το δικαιολογημένο της ενοχλήσεως. Δικαίως ή αδίκως είναι κάτι που θα μας προέκυπτε από τον έλεγχο» σημείωσε ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ.
Η διαφοροποίηση του κ. Βορίδη από μία κεντρική πολιτική επιλογή του Προέδρου του κόμματός του πάντως προσλαμβάνει ιδιαίτερη πολιτική αξία, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι διατυπώνεται στο περιθώριο της κόντρας Μεϊμαράκη- Καρατζαφέρη, η οποία πλέον έχει λάβει διαστάσεις ανοιχτού πολέμου ανάμεσα στους δύο άντρες.

Πώς η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ξεπουλά την Ελλάδα στο Ισραήλ

28/04/2011

 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
«Μπαράζ» σκοτεινών υποθέσεων, με κοινό παρονομαστή τη –με συνοπτικές διαδικασίες- παραχώρηση «φιλέτων» της ελληνικής οικονομίας σε συγκεκριμένα ισραηλινά ιδιωτικά συμφέροντα αποκαλύπτει σήμερα το newsbomb. Υποθέσεις, με τουλάχιστον «περίεργες» και στα όρια της νομιμότητας μεθόδους, που θα προκαλέσουν σάλο. Και ρωτάμε ευθέως: αληθεύει ότι επιχειρείται να περάσουν σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα που εδρεύουν στο Ισραήλ:
  1. το μονοπώλιο ουσιαστικά των φαρμακείων στην Ελλάδα;
  2. ο έλεγχος ουσιαστικά του ΟΠΑΠ, της πλέον «χρυσοφόρας» εταιρείας του ελληνικού Δημοσίου;
  3. το μονοπώλιο ουσιαστικά της προμήθειας φαρμάκων στα ελληνικά νοσοκομεία;
  4. έκταση φιλέτο, ιδιοκτησίας του ΕΟΤ σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά, όπου η γη αξίζει περισσότερο από χρυσάφι;
Αν επρόκειτο για μία ή δύο περιπτώσεις μπορεί και να δεχόμασταν, καλόπιστα, ότι πρόκειται περί σύμπτωσης. Οι τέσσερις, όμως, δεν αφήνουν αμφιβολία ότι εντάσσονται σε κάποιο «σκοτεινό» και συνολικό σχέδιο για την άλωση της ελληνικής οικονομίας από συγκεκριμένα ισραηλινά ιδιωτικά συμφέροντα. Και ένα τέτοιο project δε μπορεί παρά να έχει καθοδηγητή σε υψηλότατο επίπεδο της κυβέρνησης Παπανδρέου. Κι ας μη μας πει κανείς ότι όλα αυτά εντάσσονται στην περίφημη στρατηγική προσέγγιση με το Ισραήλ. Για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων που εδρεύουν στο Ισραήλ πρόκειται, με διευθετήσεις που κινούνται εκτός των περιθωρίων του υγιούς ανταγωνισμού, ενώ προκαλούν εύλογα ερωτήματα κατά πόσον κινούνται ακόμη και εντός του νομικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούν άμεσες και σαφείς εξηγήσεις από την κυβέρνηση Παπανδρέου.
Αποκάλυψη νο 1: Πίσω από τις διακηρύξεις και τα μεγάλα λόγια για την απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, που προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις από τον κλάδο και πολυήμερες απεργίες στα φαρμακεία και φυσικά πολλές συζητήσεις, δεν κρύβεται μια συγκεκριμένη προτεραιότητα της τρόικας, ούτε φυσικά πλεονέκτημα για την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά. Πολύ περισσότερο, το περίφημο «άνοιγμα» αυτό δεν λειτουργεί προς όφελος του ασθενή ή του συνταξιούχου, όπως επικοινωνιακά προβλήθηκε. Το αντίθετο. Υπάρχει μια συμφωνία, που δεν συσχετίζεται με την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά -σύμφωνα με απολύτως αξιόπιστες πηγές- αποτελεί προϊόν ιδιωτικών διαβουλεύσεων από την περίοδο του 2009, ανάμεσα στον κύκλο Παπανδρέου και συγκεκριμένης εταιρείας, ισραηλινής προέλευσης, η οποία διεθνώς ειδικεύεται στις αλυσίδες φαρμακείων, που έχει στην ιδιοκτησία της. Ποιο ήταν το σχέδιο που υλοποιείται, μέσα από την τάχα απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού; Το απόλυτο μονοπώλιο στην ιδιοκτησία των φαρμακείων, με την εξαγορά θέσεων και φαρμακείων σε ολόκληρη την επικράτεια, που θα περάσουν στη διάθεση της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως σήμερα υπάρχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Οι πληροφορίες μιλούν για 290-300 φαρμακεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. To Newsbomb γνωρίζει το όνομα της συγκεκριμένης εταιρείας και θα το αποκαλύψει σύντομα.
Τι σημαίνει το μονοπώλιο αυτό στα φαρμακεία; Πρώτον, οι περισσότεροι φαρμακοποιοί στη χώρα μας θα μετατραπούν σε υπαλλήλους της συγκεκριμένης εταιρείας ή θα μείνουν στην ανεργία. Δεύτερον, οι τιμές των φαρμάκων, οι οποίες σημειωτέον στην Ελλάδα είναι σαφώς πιο χαμηλές από τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, θα καθορίζονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία, μονοπωλιακής θέσης. Τρίτον, τόσο οι πολίτες όσο και οι επερχόμενες κυβερνήσεις , αλλά και οι φαρμακευτικές εταιρείες, θα τεθούν υπό την ομηρία των επιλογών και των οικονομικών συμφερόντων μιας και μόνον πολυεθνικής. Ούτε καν καρτέλ δεν θα υπάρχει. Τέταρτον, όπως πολλές φορές είχε καταγγελθεί και από τους συλλόγους των φαρμακοποιών, δεν θα υπάρχουν εγγυήσεις για τις καλές υπηρεσίες ή για την εξυπηρέτηση των ασθενών, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο εμπιστοσύνης, όπως μέχρι σήμερα. Τέλος, η αγορά ολόκληρη θα «κλείσει» σε απόλυτο βαθμό και ο ανταγωνισμός θα καταστεί απολύτως ανύπαρκτος.
Αποκάλυψη νο 2: Αφορά στην πώληση του 34% του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Στρατηγικής και των αποκρατικοποιήσεων που έχουν προαναγγελθεί. Έχει ήδη αναγγελθεί από το υπουργείο Οικονομικών η πρόθεση για την εκποίηση πακέτου μετοχών της «χρυσοφόρας» εισηγμένης του δημοσίου, του ΟΠΑΠ. Αυτό που δεν έχει εξηγηθεί είναι τι έκανε στο τελευταίο του ταξίδι του στο Ισραήλ, ο αρμόδιος υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος και ποιο το παρασκήνιο της απόφασης απευθείας πώλησης της στρατηγικής μειοψηφίας του ΟΠΑΠ, στη λογική μάλιστα της διακηρυγμένης επέκτασης των δραστηριοτήτων του στο διαδίκτυο, γεγονός που απεδέχθη και με τον πλέον επίσημο τρόπο ο κ. Γερουλάνος στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Πολιτισμού απαντώντας σε ερώτηση δήλωσε: «Συναντηθήκαμε με απόλυτη διαφάνεια με δύο εταιρείες στο Ισραήλ, που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ώθηση στον ΟΠΑΠ σε δραστηριότητες που σήμερα δεν διαθέτει». Οι δύο εταιρείες στις οποίες αναφέρεται ο κ. Γερουλάνος είναι απολύτως συγκεκριμένες: οι «888 Holdings PLC» και «Playtech», υψηλόβαθμα στελέχη των οποίων βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με την διοίκηση του ΟΠΑΠ, αφού το deal ουσιαστικά «κλείδωσε» με την επίσκεψη του διευθύνοντός συμβούλου του ΟΠΑΠ κ. Γ. Σπανουδάκη στο Ισραήλ και τις συνεννοήσεις που είχε εκεί με τις εταιρείες. Πάντως, και σε κάθε περίπτωση, προκύπτουν ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, απευθείας πώλησης της στρατηγικής μειοψηφίας του ΟΠΑΠ και εν πάση περιπτώσει βάσιμη υποψία για μυστικά deals μεταξύ κυβερνητικών – μεσαζόντων και πολυεθνικών εταιρειών. Αλήθεια, ο κ. Παπανδρέου γνωρίζει τι κάνει η «αυλή των εμπίστων» του και, αν ναι, μπορεί να πει και στους Έλληνες ποιοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού ;
Αποκάλυψη νο 3: Συμπληρώνει το πρώτο και καταλήγουμε σε έναν ολοκληρωτικό έλεγχο της αγοράς φαρμάκου. Αφορά στις προμήθειες των νοσοκομείων και τους τελευταίους μειοδοτικούς διαγωνισμούς σε αυτά. Παρατηρείται ως φαινόμενο επαναλαμβανόμενο, ότι η ισραηλινών συμφερόντων και από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές στον κόσμο , με την επωνυμία TEVA, η οποία ειδικεύεται σε αντιγραφές φαρμάκων, κερδίζει αρκετούς –έως περιέργως πολλούς- από τους διαγωνισμούς στα νοσοκομεία της χώρας.
Κάθε φορά -και αυτό πλέον αποτελεί εξαιρετικά περίεργη διαδικασία- εμφανίζεται με τιμή κατά τι χαμηλότερη από την πλέον χαμηλή τιμή προσφοράς που προτείνει ελληνική εταιρεία. Αποτέλεσμα; Παίρνει αυτή τους διαγωνισμούς. Ευλόγως, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η εταιρεία TEVA έχει εσωτερική πληροφόρηση. Μήπως, δηλαδή, κάποιοι της διοχετεύουν τη χαμηλότερη τιμή των ανταγωνιστών, για να «χτυπήσει» τον διαγωνισμό με τη χαμηλότερη προσφορά. Με δεδομένη την διασπορά των νοσοκομείων και των διαφορετικών διοικήσεων που προκηρύσσουν τους διαγωνισμός, μοιάζει παράλογο να έχει πρόσωπα με εσωτερική πληροφόρηση σε κάθε νοσοκομείο. Αντίθετα είναι εμφανές ότι η τυχόν εσωτερική της πληροφόρηση πρέπει να προέρχεται είτε από κυβερνητικό στέλεχος του αρμόδιου υπουργείου, είτε από κρατικούς λειτουργούς στα ανώτατα στάδια της γραφειοκρατίας. Αν αποκαλυφθεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα, μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο πολιτικοοικονομικής διαφθοράς και για εμφανή και προϋπολογισμένη προσπάθεια απαξίωσης των ελληνικών φαρμακευτικών βιομηχανιών, προς όφελος μιας και μόνον πολυεθνικής, που αν συνεχίσει με τον τρόπο αυτό να αναλαμβάνει τις προμήθειες των νοσοκομείων στα φάρμακά, θα μείνει μόνη της στην αγορά, Προσοχή και εδώ, όπως και στο προηγούμενο ζήτημα. Ένας κλάδος, μία εταιρεία, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Ποιος ή ποιοί θα είχαν τη δυνατότητα να «στήσουν» ένα τέτοιο έργο, κ. Παπανδρέου; Μήπως κάποιοι πολύ υψηλά ιστάμενοι έχουν μπει σε ένα νέο κύκλο από μίζες και «μαύρα ταμεία», την ίδια στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στο όριο της χρεοκοπίας και ζητούνται συνεχώς θυσίες από τους εργαζόμενους; Αναλάβετε τις ευθύνες σας ως Πρωθυπουργός και απαντήστε μας.

Αποκάλυψη νο 4: Πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά την τουριστική αγορά, αποκαλύπτουν στο newsbomb ότι προωθείται η πώληση τεράστιας έκτασης που σήμερα ανήκει στον ΕΟΤ και βρίσκεται σε ένα από τα ελληνικά νησιά που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις των τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. Η συναλλαγή έχει στο μέρος του αγοραστή συγκεκριμένη ιδιωτική ισραηλινή εταιρεία, παγκόσμιας εμβέλειας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Προωθείται, δε, με απευθείας πώληση, χωρίς την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος είναι βέβαιον ότι θα προσέλκυε τεράστιο ενδιαφέρον και –νομοτελειακά- θα αύξανε το τίμημα και άρα το όφελος για το καταταλαιπωρημένο ελληνικό δημόσιο. Αν, μάλιστα, επιβεβαιωθεί η –πολύ αξιόπιστη- πληροφορία ότι η συγκεκριμένη έκταση (εκατοντάδες στρέμματα, σε ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλους) θα πωληθεί αντί πινακίου φακής, τότε μιλάμε για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους.
NEWSBOMB.GR

Γαμήλιο υπερθέαμα

Πανηγυρικό το κλίμα στο Λονδίνο

29/04/2011
 Σχετικά 
 VIDEO
  • Αντίστροφη μέτρηση για το γάμο της χρονιάς
Ολοκληρώθηκε η τελετή του γάμου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο Αβαείο του Ουεστμίνιστερ.

Οι δύο μελλόνυμφοι αντάλλαξαν όρκους ενώπιον εκατοντάδων καλεσμένων και εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Αφού είπαν τους γαμήλιους όρκους, στους οποίους η Κάθριν (όπως θα ονομάζεται πλέον) δεν υποσχέθηκε να υπακούει τον Γουίλιαμ, ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι τους ονόμασε συζύγους «εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».

Σύμφωνα με το BBC, η νύφη φορά ένα δαντελένιο νυφικό σε ιβουάρ, σχεδιασμένο από την Σάρα Μπάρτον, από τον οίκο Alexander McQueen. Ο πρίγκιπας φοράει στρατιωτική στολή.

Ο κουμπάρος του ζεύγους είναι ο αδερφός του γαμπρού, πρίγκιπας Χάρι.

Από τις 10 το πρωί είχαν καταφθάσει οι 1.900 καλεσμένοι, οι χίλιοι εκ των οποίων είναι συγγενείς και φίλοι.

Μεταξύ τους, περίπου 40 μέλη ξένων βασιλικών οικογενειών, διασημότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Ελτον Τζον, αλλά και απλοί πολίτες, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων δεν είναι ο Μπάρακ Ομπάμα, ο Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε δώρο στον εγγονό της και δεύτερο στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου τον τίτλο του δούκα του Κέϊμπριτζ.

Την τελετή αναμένεται να παρακολουθήσει το ένα τρίτο του πληθυσμού της γης.

Περίπου 5.000 άτομα υπολογίζεται ότι διανυκτέρευσαν στο Μολ και πέριξ του Αβαείου για να παρακολουθήσουν από κοντά το γεγονός.

Η κυκλοφορία οχημάτων έχει απαγορευτεί σε μια έκταση δυο χιλιάδων τετραγωνικών μιλίων στο κέντρο του Λονδίνου αλλά οι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν ανοικτοί.

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα
Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για το γάμο του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον αποδίδουν και το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανταποκριθεί ικανοποιητικά μεταφέροντας τα πλήθη των Βρετανών και των τουριστών που επιθυμούσαν να δουν από κοντά την τελετή αλλά και τους διάσημους καλεσμένους, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λονδίνου είπε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις στο κέντρο της πόλης, όμως στα νοτιοανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα με την κατηγορία της «συνωμοσίας» για διατάραξη της ειρήνης. Οι τρεις συλληφθέντες λέγεται ότι σκόπευαν να αποκεφαλίσουν ομοιώματα μελών της βασιλικής οικογένειας.

Άλλος ένας άνθρωπος, που η αστυνομία τον χαρακτηρίζει «γνωστό αναρχικό», συνελήφθη τη νύχτα στο Κέιμπριτζ.
 
SKAI.GR

Αρχειοθήκη ιστολογίου