Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Έρχεται πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθροΑναμένεται η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ νέου Προγράμματος με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", ύψους €12,78 εκατ. από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα με τίτλο "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", θα ενισχύσει 3.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι θα ιδρύσουν την δική τους αγροτική μονάδα.

Σκοπός

Στόχοι του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αποτελούν:
·        1Η προώθηση ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
·        2Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.Κατηγορίες ενισχύσεων


Το νέο πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.


Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:


Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.


Συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, την επιλογή του είδους της επιχειρηματικής δράσης και του τρόπου διαχείρισής της, καθώς και ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.


Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας, δηλαδή εξεύρεση κονδυλίων έναρξης και εντοπισμός ενδιαφερομένων επενδυτών.

Ωφελούμενοι


Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας έως 35 ετών.
Φορέας του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αναμένεται να είναι ο ΟΑΕΔ.


Επιλέξιμες δαπάνες


Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" περιλαμβάνουν:


1Κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα.


2Συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε3.000€.


Υποβολή αιτήσεων


Το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο" αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.

Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης - Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. Φ10034/4148/133/5-3-
2013 (ΦΕΚ 540 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν.3863/2010, όπως
ισχύει, με την οποία ρυθμίζεται η ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης
καθώς και η ημερομηνία έναρξης πλήρους εφαρμογής του εργοσήμου για τον ΟΓΑ.
Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την εγγραφή στα
Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών των εργατών γης, τη
χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για
ανανέωση των αδειών διαμονής των εργατών γης - υπηκόων τρίτων χωρών.
1. Ημερομηνία έναρξης πλήρους εφαρμογής εργοσήμου – Ένταξη στα Μητρώα
Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης.
Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζεται η 1-1-2013 ως ημερομηνία πλήρους
ένταξης στον Κανονισμό του ΟΓΑ των εργατών γης, με βάση τις διατάξεις περί εργοσήμου.
Επίσης ορίζεται, ότι οι εργάτες γης που ήσαν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα
Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για
ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ακόμη
και αν έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους
αυτού, λιγότερες των 150 ημερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες με εργόσημο, εντός του
έτους, εισφορές συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου, για το έτος
αυτό.
Συνεπώς, θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, το έτος 2011, εργάτες γης οι οποίοι, μέσα στο έτος
2012, έχουν εξαργυρώσει εργόσημα συνολικής αξίας μικρότερης των € 5.035,57.
Επισημαίνουμε, ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το έτος 2012 και αφορούν μόνο
στους εργάτες γης που έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο
εντός του έτους αυτού, λιγότερες των 150 ημερών εργασίας.
ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ
2
Οι εργάτες γης οι οποίοι, μέσα στο έτος 2012, δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα
εργασίας με εργόσημο δεν θα ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για το έτος αυτό.
Από το έτος 2013 και στο εξής, χωρίς καμία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων
των εργατών γης, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση μόνο τα
εργόσημά τους.
Υπενθυμίζουμε, ότι οι ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), υπολογίζονται ανά έτος και θεωρούνται ως
πραγματοποιηθείσες κατά το μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. Για το λόγο αυτό η
εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο πρέπει να γίνεται εντός του μήνα
απασχόλησης (ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξης ισχύος του εργοσήμου).
Ειδικότερα τα εργόσημα μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους θα πρέπει να
εξαργυρώνονται, το αργότερο, μέχρι τέλος του μηνός Δεκεμβρίου για να μην έχουν
οι ενδιαφερόμενοι πρόβλημα με την ασφάλισή τους.
2. Καταβολή υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012.
Οι παρακρατηθείσες με εργόσημο, εντός του έτους 2012, ασφαλιστικές εισφορές θα
συμψηφιστούν με το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου,
για το έτος αυτό.
Για την καταβολή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, των εργατών
γης που θα ασφαλιστούν κατά τα ανωτέρω στον ΟΓΑ, για ολόκληρο το έτος αυτό, θα
αποσταλεί σύντομα σχετική ειδοποίηση - απόδειξη.
Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, σύντομα θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση – απόδειξη για την
καταβολή των τυχόν υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012 και στους
εργάτες γης που έχουν πραγματοποιήσει 150 και άνω ημέρες εργασίας.
Με την ειδοποίηση – απόδειξη θα αναζητηθούν μαζί και τυχόν ληξιπρόθεσμες εισφορές
παλαιοτέρων ετών.
Διαδικασία άμεσης καταβολής εισφορών.
Στην περίπτωση ασφαλισμένων εργατών γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ημερών
εργασίας το έτος 2012, μέχρι να τους αποσταλεί η σχετική ειδοποίηση καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών (Απρίλιος 2013), θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για την
άμεση χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για
ανανέωση άδειας διαμονής (υπήκοοι τρίτων χωρών)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να
προμηθευτούν το έντυπο της ΑΤΕ (ΚΜΠ 639) για την πληρωμή των υπολειπόμενων
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούμενων εισφορών
μέχρι το έτος 2011.
Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ για να ενημερωθούν για το πληρωτέο υπολειπόμενο ποσό
ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2012 θα πρέπει να συμβουλεύονται, μέσω της εφαρμογής
των Ανταποκριτών ΟΓΑ, τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Ημέρες εργασίας αγρεργατών».
Στην υπηρεσία αυτή εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας των εργατών γης, κατά το έτος 2012, η
ασφαλιστική τους κατηγορία, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει ήδη
παρακρατηθεί μέσω εργοσήμου καθώς και το πληρωτέο υπόλοιπο ποσό ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2012 (βλ. παραγρ. 7).
Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011 εισφορών θα πρέπει να
συμβουλεύονται, για μεν τους ημεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατομική
μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας», για δε τους αλλοδαπούς εργάτες γης τη
διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών».
ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ
3
Μετά την αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών η θεώρηση
των βιβλιαρίων υγείας καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης για ανανέωση άδειας διαμονής σε
υπηκόους τρίτων χωρών θα γίνεται, από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, μόνο εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την εξοφλητική απόδειξη καταβολής του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών που αναγράφεται στην ειδοποίηση – απόδειξη που έχουν λάβει.
3. Υπολογισμός των ημερών εργασίας.
Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας των ανωτέρω προσώπων λαμβάνεται υπόψη το
ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που
ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου 2012, με βάση το οποίο θα
υπολογισθεί ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης για το έτος 2013 ανέρχεται σε €26,18.
Για να συμπληρωθούν τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το έτος 2013, θα πρέπει να
εξαργυρωθούν, μέσα στο έτος αυτό, εργόσημα συνολικής αξίας τουλάχιστον €4.000,00.
4. Έλεγχος ασφαλιστικών προϋποθέσεων
Ο ΟΓΑ θα προβαίνει, όπου κρίνει απαραίτητο, σε έλεγχο για την απασχόληση των
εργατών γης και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εγγεγραμμένος στα Μητρώα
Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης με εφαρμογή των διατάξεων περί εργοσήμου,
δεν έχει απασχοληθεί ως εργάτης γης, οι βάσει των εργοσήμων του υπολογισθείσες ημέρες
εργασίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη για ασφάλισή του στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης οι δε
παρακρατηθείσες μέσω εργοσήμου εισφορές, δεν θα επιστρέφονται.
Ο απασχολούμενος έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων του επί του
προβλεπόμενου από την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) εργοσήμου.
Αμοιβή και εισφορές, που έχουν καταβληθεί με εργόσημο επί του οποίου δεν έχουν
συμπληρωθεί ορθά και πλήρως τα στοιχεία του απασχολούμενου, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Παρακαλούνται οι Ανταποκριτές ΟΓΑ να ενημερώνουν σχετικά τους
ενδιαφερόμενους, στους οποίους θα πρέπει επιπλέον να επισημαίνουν ότι:
α) Η έκδοση – εξαργύρωση εργοσήμου από το ίδιο άτομο δεν θα λαμβάνεται
υπόψη, για την ασφάλισή του στον ΟΓΑ.
β) Θα ελέγχονται οι περιπτώσεις έκδοσης – εξαργύρωσης μέσα σε μία μέρα, ποσού
εργοσήμου που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας.
Επίσης, παρακαλούνται να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, εάν
εντοπίζουν περιπτώσεις προσώπων που αμείβονται με εργόσημο ενώ δεν απασχολούνται ως
εργάτες γης.
5. Χορήγηση βεβαιώσεων για ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.
α) Σχετικά με τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών, μέχρι την εξαμηνιαία ενημέρωση Μητρώου Ασφαλισμένων -
εκκαθάριση εσόδων (εκτύπωση νέων ειδοποιήσεων β΄εξαμήνου 2012), ισχύουν τα
ακόλουθα:
Η βεβαίωση υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005, μπορεί να χορηγηθεί, μέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας, και στους υπηκόους τρίτων χωρών, εργάτες γης, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει,
βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους 2012 λιγότερες των 150 ημερών
εργασίας, εφόσον καταβάλουν τις υπολειπόμενες για το έτος 2012 ασφαλιστικές
εισφορές καθώς και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρ. 2 της παρούσας.
ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ
4
Σημειώνουμε, ότι με τη βεβαίωση υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005 θα βεβαιώνεται ο χρόνος
ασφάλισης των ενδιαφερομένων μέχρι 31-12-2012.
Στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν εξαργυρώσει καθόλου
εργόσημα μέσα στο έτος 2012 και έχει διακοπεί η ασφάλισή τους από 1-1-2012, θα
χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, βεβαίωση συμπληρωμένη στο υπόδειγμα 2α ν.
3386/2005, με την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος ασφάλισης των ενδιαφερομένων μέχρι
31-12-2011, εφόσον δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Στους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, πριν από το
έτος 2012 θα χορηγείται, από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, μέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας, βεβαίωση συμπληρωμένη στο υπόδειγμα 2 ν. 3386/2005. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει δικαιολογητικά για την επανεγγραφή του στα Μητρώα
Ασφαλισμένων του ΟΓΑ η βεβαίωση θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ
(Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα) και όχι από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ.
Για όλα τα παραπάνω παρέχονται οδηγίες και στη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια
Διαμονής Αλλοδαπών»
β) Μετά την εξαμηνιαία ενημέρωση Μητρώου Ασφαλισμένων - εκκαθάριση εσόδων και την
επικαιροποίηση των δεδομένων (στοιχείων) της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βεβαίωση για Άδεια
Διαμονής Αλλοδαπών» με το χρόνο ασφάλισης των εργατών γης για το έτος 2012, θα
σας αποσταλεί νέα ενημέρωση για τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών
διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών.
6. Χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.22 παρ.3 του ν. 3863/2010, οι απασχολούμενοι ως
εργάτες γης για να δικαιούνται βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150
τουλάχιστον ημέρες εργασίας - υπολογισθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις περί εργοσήμου - το
τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Συνεπώς βιβλιάριο υγείας, για το έτος 2013, δικαιούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης
εφόσον:
Έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος
2012 δηλ. έχουν εξαργυρώσει, μέσα στο έτος αυτό, εργόσημα συνολικής ονομαστικής αξίας
τουλάχιστον € 5.035,57.
Πραγματοποιήσουν 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2013 δηλ.
εφόσον εξαργυρώσουν, μέσα στο τρέχον έτος, εργόσημα συνολικής ονομαστικής αξίας
τουλάχιστον € 4.000.
Έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο
προηγούμενο δωδεκάμηνο. Ως προηγούμενο δωδεκάμηνο εννοείται το χρονικό διάστημα
των προηγούμενων δώδεκα μηνών από τον μήνα που ζητείται η θεώρηση του βιβλιαρίου
υγείας.
Κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2013, δικαιούνται βιβλιάριο υγείας και οι εργάτες γης, οι οποίοι
ΔΕΝ έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας μέσα στο έτος 2012
δηλ. έχουν εξαργυρώσει, μέσα στο έτος αυτό, εργόσημα συνολικής ονομαστικής αξίας
μικρότερης των €5.035,57, εφόσον καταβάλουν τις υπολειπόμενες, για το έτος
αυτό (2012), ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2
της παρούσας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας των παραπάνω προσώπων, εκτός των
προαναφερθεισών προϋποθέσεων, ΔΕΝ θα πρέπει να οφείλουν καθυστερούμενες, μέχρι
το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Επί πλέον οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να
διαμένουν νόμιμα στη χώρα δηλ. θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ ή
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου υγείας δεν
μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.
ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ
5
Σημειώνουμε, ότι για τη χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των παραπάνω
ασφαλισμένων δεν απαιτείται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω της
διαδικτυακής υπηρεσίας «Ατομική μερίδα – βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας».
7. Διαδικτυακή υπηρεσία «Ημέρες εργασίας με εργόσημο»
Για τη διευκόλυνσή των Ανταποκριτών, σχετικά με την θεώρηση – ανανέωση των βιβλιαρίων
υγείας των εργατών γης, αναπτύχθηκε από τον Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισμού μας,
στην εφαρμογή των Ανταποκριτών ΟΓΑ, η διαδικτυακή υπηρεσία «Ημέρες εργασίας
αγρεργατών» στην οποία εμφανίζονται οι ημέρες εργασίας των εργατών γης, κατά έτος
2012, η ασφαλιστική τους κατηγορία, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει
παρακρατηθεί καθώς και το υπόλοιπο πληρωτέο ποσό ασφαλιστικών εισφορών για το έτος
2012.
Η ως άνω διαδικτυακή υπηρεσία, σε σύντομο χρόνο, θα ενημερωθεί με τις ημέρες εργασίας
των εργατών γης για το έτος 2013 καθώς και για τις ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο
δωδεκάμηνο.
Η αναζήτηση του ενδιαφερομένου στη φόρμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, γίνεται μέσω του
Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΟΓΑ.
8. Έλεγχος ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
Σε περίπτωση που ο Ανταποκριτής ΟΓΑ διαπιστώσει ότι, είτε δεν εμφανίζονται στην εφαρμογή
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή ο ΑΜΚΑ είτε στα Μητρώα αυτοί έχουν
καταχωρηθεί λανθασμένα, θα πρέπει να προβεί στην καταχώρησή τους, εάν δεν είναι
καταχωρημένοι ή στην διόρθωσή τους στην περίπτωση που είναι λανθασμένοι και εν συνεχεία
να προχωρήσει στην θεώρηση – ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας. Η καταχώρηση / διόρθωση
θα γίνει μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «καταχώρηση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ» και σύμφωνα με τις
οδηγίες του εγγράφου μας με αριθμό 47915/8-10-2012, το οποίο σας κοινοποιήθηκε με
newsletter.
Ο Διοικητής
Δημήτριος Κοντός

ΟΜΙΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΠΙ

Αρχειοθήκη ιστολογίου