Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Mέσα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ το 2013. Ένταξη και της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες

 


Τον καθορισμό των μέσων Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. το 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Απριλίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο νέο πρόγραμμα έχουν γίνει βελτιώσεις αφού έχουν ληφθεί υπόψη προτάσεις Ομάδων Παραγωγών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων φορέων. Επίσης, ελήφθη υπόψη η ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών για τις εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων και αντιβροχικών μεμβρανών που συνέταξε και υπέβαλε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, η σχετική Ομάδα Εργασίας.
Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η ένταξη της καλλιέργειας της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες για προστασία από βροχόπτωση. Το ύψος της επιχορήγησης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α..

Τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι τα εξής:

1. Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας, 30, 40, 50 ΗΡ, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό,
2. Το αντιχαλαζικό δίχτυ, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι,
Απόφαση καθορισμού των μέσων Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ το 2013. Ένταξη και της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες
3. Η αντιβρόχινη μεμβράνη σε συνδυασμό με το αντιχαλαζικό δίχτυ για την προστασία της κερασιάς και της αμπέλου από τη βροχή και το χαλάζι (συνδυαστική εγκατάσταση).

Τα επιμέρους μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι τα εξής:

Μέτρο 1. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό. Δικαιούχοι του μέτρου είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου), όταν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν εσπεριδοειδή, βερίκοκα ή ακτινίδια στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που υπάγονται στο Μέτρο
β) Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε θέσεις που καλύπτονται από πετρελαιοκίνητους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει πλέον λήξει και τους οποίους ο ΕΛ.Γ.Α. είχε μεταβιβάσει κατά το παρελθόν σε φορείς. Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης.
Μέτρο 2. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικό δίχτυ). Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι:

α) φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά, τη ροδιά και τα αμπελοειδή στις επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και υλοποιούν το μέτρο για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μελών τους, τα οποία μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων της περίπτωσης α.

Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

  • το κόστος αγοράς των υλικών για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
  • την αμοιβή της εργασίας σε τρίτους, με ανώτερο ποσοστό επί του συνολικού κόστους το 20%, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
  • τη δαπάνη αγοράς αντιχαλαζικού διχτυού και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ)
Μέτρο 3. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιέργειας κερασιάς και αμπέλου από το χαλάζι και τη βροχή. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της καλλιέργειας της κερασιάς και της αμπέλου από το χαλάζι και τη βροχή. Δικαιούχοι του μέτρου είναι:
α) φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν την κερασιά και τα αμπελοειδή σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010. και υλοποιούν το μέτρο για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μελών τους, τα οποία μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων της περίπτωσης α.

Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

α) το κόστος αγοράς των υλικών, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
β) την αμοιβή της εργασίας σε τρίτους, με ανώτερο ποσοστό επί του συνολικού κόστους το 15%, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
γ) τη δαπάνη αγοράς αντιχαλαζικού διχτυού και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ)
δ) τη δαπάνη αγοράς αντιβροχικής μεμβράνης και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής, όπου βρίσκεται η προς προστασία γεωργική εκμετάλλευση. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων είναι το Τμήμα Εφαρμογών και Επικοινωνίας κάθε Υποκαταστήματος.
Μετά τη συγκέντρωση των αιτημάτων και τον έλεγχο των φακέλων από τη Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών, το ΔΣ του ΕΛΓΑ αποφασίζει για την έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης της εγκατάστασης, να ενημερωθούν αναλυτικά από το τοπικό Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας 2013, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των μέτρων 2 και 3.


Αγροτικούς συνεταιρισμούς της Πέλλας επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιορδάνης Τζαμτζής


E-mailΕκτύπωσηPDF
alt
 κλικ για μεγέθυνση
Επισκέψεις σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών του Νομού μας  που διακινούν  και τυποποιούν ροδάκινα και νεκταρίνια, πραγματοποιεί ο Βουλευτής  κ.Ιορδάνης Τζαμτζής.
Ο κ. Τζαμτζής την Τετάρτη 24-7-2013 επισκέφτηκε τον Α.Σ. Παλαιού Μυλοτόπου  όπου συναντήθηκε με το Πρόεδρο κ. Γιάννη Λυσίτσα και μέλη του Δ.Σ, καθώς και τον Α.Σ. Καλυβίων όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο  του ΑΣ Καλυβίων  και της ΚΑΣΟ Μέγας Αλέξανδρος,  κ. Στρατή Αυγουστή και τον Ταμία του ΔΣ, κ. Κυριάκο Στεργίου και συνομίλησε με πολλούς παραγωγούς οι οποίοι παρέδιδαν ροδάκινα και ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν  τόσο για την επιστροφή του Φ.Π.Α στους αγρότες, όσο και για την δυνατότητα αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για την καρπόπτωση.
Για την ενημέρωση των αγροτών,  παραθέτουμε δελτία τύπου σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες ,καθώς και την επιστολή του Ιορδάνη Τζαμτζή προς τον Πρωθυπουργό για το πρόβλημα της αποζημίωσης της καρπόπτωσης.
Α)   Επιταχύνεται η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ των   αγροτών
Τις νέες αναθεωρημένες τιμές και ποσότητες για την επιστροφή του ΦΠΑ των αγροτών αποστέλλει σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες.
Με τις νέες αναθεωρημένες ποσότητες και τιμές δίδεται η δυνατότητα να πάρουν επιστροφή το 80 με 85% των αγροτών, οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν στον έλεγχο. 
Όσων τα τιμολόγια ξεπερνούν τις νέες αναθεωρημένες ποσότητες και τιμές θα πάρουν επιστροφή ΦΠΑ μέχρι το ποσό που δικαιολογείται και το υπόλοιπο ποσό θα πηγαίνει στον έλεγχο. 

Β)   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗ 

Σκύδρα, 12 Ιουλίου 2013
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι ζημιές από τον παγετό και τις χαλαζοπτώσεις στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας είναι πολύ μεγάλες.
Στην Πέλλα ο παγετός τον μήνα Μάρτιο και οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα καρπόπτωσης.
Ο παγετός «έπληξε» τα άνθη των καρποφόρων δέντρων και οι συνεχείς βροχοπτώσεις ολοκλήρωσαν την ζημιά του παγετού.
Αποτέλεσμα είναι, η καρπόπτωση στα κτήματα πολλών παραγωγών να φθάνει το 80% - 90% της παραγωγής.
Το κακό ολοκλήρωσαν οι αλλεπάλληλες χαλαζοπτώσεις, ακόμη και σε μέγεθος μεγάλου μανταρινιού.
Οι αγρότες της Πέλλας, μετά από την καταστροφή αυτή είναι σε απόγνωση, γιατί δεν έχουν παραγωγή και το φάσμα της πείνας για πολλούς είναι όχι απλά ορατό αλλά δεδομένο.
Συναντήθηκα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο και την ηγεσία του ΕΛΓΑ για να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
Για τις ζημιές από τον παγετό υπάρχει αδικαιολόγητη ολιγωρία.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως αγρότης πρώτα και ως Βουλευτής απευθύνομαι σε εσάς, διότι το ζητούν οι αγρότες και γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ενημερωθείτε για την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει εκατοντάδες οικογένειες αγροτών στη Πέλλα, εξαιτίας του παγετού και της καρπόπτωσης.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχετε να επιλύσετε για το καλό της Ελλάδας, το πρόβλημα των παραγωγών της Πέλλας φαντάζει πολύ μικρό.
Είναι όμως για εκατοντάδες οικογένειες, πρόβλημα επιβίωσης και ζητά άμεσα λύση.
Με τιμή και εκτίμησηΑρχειοθήκη ιστολογίου