Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Καθορίσθηκαν για το 2011, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Π. Οικονόμου, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη.
Πρόκειται για την με αριθμό ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 2011 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1644/Β/22- 7 – 2011, και σύμφωνα με την οποία:
•Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή εικοσιένα ευρώ ανά χιλιόλιτρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν.2960/01 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις − δηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί – συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I της παρούσης απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
•Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. είναι και τα νομικά πρόσωπα, που προσδιορίζονται με βάση τα άρθρα 4 και 7 της με αριθ. 233746/3996/24−04−2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/538/05−05−2003) και τα στοιχεία των αιτήσεων − δηλώσεων τους για την ενιαία ενίσχυση, όπως είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01−01−2010 έως και 31−12−2010 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων.
Όροι, προϋποθέσεις, ποσότητες
Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ο οποίος για το έτος 2011 ορίζεται σε 412 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, και του ως άνω συντελεστή των εικοσιένα ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα ΙΙΙ), λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της επιτροπής η οποία συστάθηκε για το σκοπό αυτό, με την αρ. Δ61065289/0006Α/14.05.2010 Α.Υ.Ο. και τροποποιήθηκε με τις Δ6Α1119615ΕΞ2010/ 13.9.2010 και Δ6Α1060776ΕΞ2011/21−04−2011 Α.Υ.Ο.
Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το
είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.
Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης.
Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συνεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονάδες του ΕΛΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Pella News

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ στη χθεσινή συνεδρίασή του αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέχρι τις 30-9-2011. Έτσι όσοι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ δεν έχουν καταβάλλει την ασφαλιστική εισφορά μέχρι τις 29-7-2011 που έληγε η προηγούμενη προθεσμία μπορούν να την καταβάλλουν μέχρι τις 30-9-2011 χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για όσους παραγωγούς έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής και έχουν δηλώσει ότι θα καταβάλλουν την εισφορά τοις μετρητοίς ή έχουν εξουσιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χωρίς εκχώρηση κάποιας απαίτησής τους από το Δημόσιο.
Συνεπώς η απόφαση αυτή δεν αφορά παραγωγούς οι οποίοι έχουν εκχωρήσει ή πρόκειται να εκχωρήσουν στον ΕΛΓΑ κάποια απαίτησή τους από το Δημόσιο (π.χ. ενιαία ενίσχυση) . Το ποσό της εισφοράς σε αυτή την περίπτωση θα καταβληθεί, όπως εξαρχής προβλεπόταν, μετά την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους λογαριασμούς των παραγωγών .

Pella News 

Μετά το ΔΝΤ λες να φέρει και το ΝΑΤΟ να μας βομβαρδίσει;Του Δημήτρη Ματσικούδη, Μηχ-Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.
1 εικόνα
 Η σουρεαλιστική εκδοχή της επιβολής του Εφαρμοστικού Νόμου του Μεσοπρόθεσμου στον Ελληνικό Λαό; Ε, όχι και τόσο σουρεαλιστική. Πρώτα ήταν εκείνες οι ασκήσεις καταστολής εξεγέρσεων πληθυσμού πριν λίγους μήνες στο Κιλκίς, μετά τα τανκς του Πάγκαλου, στην συνέχεια τα όσα επακολούθησαν στο Σύνταγμα κατά την διάρκεια της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου, κατόπιν η αναφορά σε στρατιωτική πειθαρχία του Βενιζέλου..

Μετά τις φιλικές σχέσεις του ΓΑΠ με τον Strauss Kahn, που είδαμε πού κατέληξαν, μήπως υπάρχει κάποια φιλία και με τον Δανό κ. Anders Rasmussen, το  Γ.Γ. του ΝΑΤΟ; Αυτός έκανε καριέρα στη χώρα του ως ειδικός Υπουργός στην πάταξη της φοροδιαφυγής (1987 έως 1992), Υπουργός Οικονομικών και διαπραγματευτής της Δανίας στο Ecofin 1990-1992 για τη σύναψη της συνθήκης του Μaastricht η οποία οδήγησε στην δημιουργία του Ευρώ. Μήπως από την νέα του θέση, ο εν λόγω, θελήσει να υπερασπισθεί τα δημιουργήματά του, Μaastricht και  Ευρώ, με τα μέσα που διαθέτει πλέον τώρα; Μήπως έχουν ξεκινήσει, πάλι εν αγνοία μας, τίποτα «υπόγειες» συνεννοήσεις για το καλό μας;

Από την άλλη, μόλις ο εν λόγω Δανός πάρει το κυοφορούμενο, εντός ενός έτους, 11ο Φορολογικό Νομοσχέδιο μας στα χέρια του, το πιο πιθανό είναι να λαλήσει ο άνθρωπος. Αν μάθει και τις εφαρμογές της μέχρι τώρα φορολογικής πολιτικής του ΓΑΠ, με τις ευλογίες της Τρόικας: την άδικη κατάληξη που είχε το κίνημα αποδείξεων (πόσοι ζητούν πια αποδείξεις ;), τις απανωτές περαιώσεις (αυτή την θεσμοθέτηση της φοροδιαφυγής!), το χαράτσωμα στα μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, που προκάλεσε την επιστροφή τους στην εφορία και το άνοιγμα νέου ορίζοντα φοροδιαφυγής: για αυτούς τουλάχιστον που πρέπει  να συμπληρώσουν το αναιμικό εισόδημα της πρώτης εργασίας, την επιστροφή των αντισυνταγματικών επαγγελματικών τεκμηρίων..Το πιο πιθανόν είναι να πέσει ο κ. Γ.Γ.του ΝΑΤΟ σε..ουσίες κι οινοπνεύματα κι εμείς να γλυτώσουμε τον βομβαρδισμό..

Αλλά μιας κι ο λόγος για το ΝΑΤΟ, δικά του παιδιά, επίορκοι στρατιωτικοί δεν ήταν αυτοί που το 1967 κατέλαβαν με τα όπλα την εξουσία στην πατρίδα μας και  το ΝΑΤΟ έκανε πως δεν έβλεπε; Αλήθεια, μέρες που είναι, εκείνος ο φάκελλος του Κυπριακού πότε θα ανοίξει να μάθουμε ποιοι ήσαν οι πραγματικοί ένοχοι της τραγωδίας της Κύπρου, που τόσα έχει κοστίσει μέχρι τώρα καί στον Ελληνισμό αλλά και στην αύξηση του.. χρέους μας;

Επίορκοι πολιτικοί, υπό την ηγεσία του ΓΑΠ, κατέλαβαν με ψεύδη και με δόλο την εξουσία το 2009.

Μετά την κατάθεση από την εισαγγελέα κ. Άννα Καλουτά στην Βουλή της μήνυσης του ιατρού κ. Αντωνίου για εσχάτη προδοσία εναντίον των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας, για Εσχάτη Προδοσία κατά της Ελλάδος και την αιτούμενη άδεια δίωξης για το συγκεκριμένο έγκλημα, θα περίμενε κανείς να αντιληφθούν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με το πολίτευμα. Κι όμως. Σε ερώτηση δημοσιογράφου στον ΓΑΠ, στην Καθημερινή της 17/07/11, αν είχε δημοκρατική νομιμοποίηση για αυτά που έκανε, μιας και είχε εκλεγεί με τελείως διαφορετική πλατφόρμα, ο ΓΑΠ απευθυνόμενος, προφανώς, σε ηλίθιους δηλώνει: «Γιατί τι είναι τελικά η δημοκρατική νομιμοποίηση; Δεν είναι και η αυτονόητη υποχρέωση, το εθνικό καθήκον οποιασδήποτε κυβέρνησης να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη ή ένα μεγάλο και πέραν πάσης πρόβλεψης πρόβλημα;»

Με αυτή την άποψη περί δημοκρατίας, δεν είναι περίεργο το ότι υποθήκευσε για τα καλά εθνική κυριαρχία, περιουσία και αξιοπρέπεια με την εκβιαστική υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσμου, απειλώντας βουλευτές του μέσα στην Βουλή και ψεκάζοντας με τόνους χημικά τους διαμαρτυρόμενους πολίτες έξω από αυτήν. Χωρίς λαϊκό έρεισμα, κολλημένος στον τοίχο από την ανικανότητα της κυβέρνησής του να προχωρήσει στις στοιχειώδεις μεταρρυθμίσεις  που προέβλεπε το Μνημόνιο 1, αλλά και το προεκλογικό του πρόγραμμα, αποδέχθηκε την συμφωνία κορυφής των δανειστών μας χωρίς να βγάλει κιχ κι επέστρεψε υπερήφανος για την ..νίκη του.

Αμέσως μετά τα χειροκροτήματα στο Υπ. Συμβούλιο (πώς σας ξέφυγε η ευκαιρία για μια standing ovation κ. Μόσιαλε;) έπιασε πάλι το γαϊτανάκι με τα ψέματα:

«Κι αυτή η συμφωνία ήταν προϊόν σκληρής διαπραγμάτευσης!» Πόσοι οικονομολόγοι, γνώστες του θέματος όπως ο πρώην σύμβουλός του, καθηγητής κ. Ν. Κοτζιάς, ο καθηγητής κ. Αδ. Πεπελάσης  ή ο επίτιμος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Παν. Γεννηματάς καθώς και πλειάδα σοβαρών άλλων καθηγητών και δημοσιογράφων, πρέπει να καταθέσουν την γνώση τους, ότι ο ΓΑΠ τρώει αμάσητα ότι του σερβίρει η τρόικα χωρίς καμία, ή με ελάχιστες επουσιώδεις διαπραγματεύσεις;

Εδώ βέβαια μας φλομώνει στο ψέμα για δήθεν, σχέδια Μάρσαλ της Ευρώπης, για 158 δις βοήθειας κ.λπ. ενώ ξέρει (;) ότι το μόνο σίγουρο και βέβαιο ποσό που θα πάρουμε μέχρι το 2020, αν είμαστε καλά παιδιά, είναι μόλις τα 49 δις! Όλα τα άλλα είναι αβέβαια εθελοντικά ποσά από συμμετοχή του τραπεζικού τομέα, εγχώριου και ξένου, για ανταλλαγή παλαιών ομολόγων με νέα, για επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών κι άλλα, επίσης αβέβαια, 50 δις από το ξεπούλημα εθνικής περιουσίας (Μεσοπρόθεσμο).

Αυτή η ετεροβαρής στήριξη των συμφερόντων των δανειστών μας και του τραπεζικού συστήματος, υπάρχει νουνεχής άνθρωπος που να πιστεύει ότι θα αναστρέψει τη σημερινή ύφεση του –4,5% σε έστω +2% το 2012 ή 2013, ώστε να αρχίσουμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα; Ποιος μπορεί να παραβλέπει ότι το σημερινό – 4.5%  στο ΑΕΠ έγινε παρ όλη την στήριξη του τραπεζικού συστήματος από το κράτος με πάνω από 100 δίς;

Αλήθεια, τώρα που κατακάθεται ο κουρνιαχτός των πανηγυρικών δηλώσεων, υπάρχουν πολλοί Έλληνες πολίτες που πιστεύουν ότι αυτή η Κυβέρνηση που κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι βρίσκεται στην εξέδρα, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που μας επέβαλαν οι δανειστές μας με το Μεσοπρόθεσμο; Αν διαβάσει το άρθρο μου της 22/05/11 με τίτλο: «Συναίνεση μπορεί να υπάρξει με τον λαό στην εξέδρα;» που είναι ακόμη αναρτημένο σε εκατοντάδες blogs θα καταλάβει τι ζημιά έχει κάνει στην κοινωνική συνοχή του λαού και πόσο μάταιο είναι να τον  βάζει από θυσία σε θυσία χωρίς αποτέλεσμα.

Πώς θα βάλει πλάτη ο λαός, όταν κανείς δεν γνωρίζει προς τα πού θα πάει η χώρα μετά το Μεσοπρόθεσμο εκτός από την ύφεση, την ανεργία, την εσωτερική υποτίμηση; Κι όλα αυτά σε καθεστώς βίας και φόβου. Βία που αντί να την περιστείλει η κυβέρνηση την οξύνει με ανάλγητες συμπεριφορές της ΕΛΑΣ, με ανακόλουθες αποφάσεις όπως αυτή του κ. Ραγκούση με τους ταξιτζήδες, με προβοκατόρικες παροτρύνσεις της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά στους προπηλακισμούς των βουλευτών της παράταξης, όπως αυτές που έγιναν από τον  Γ.Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Καρχιμάκη.

Σε κλίμα πανικού και σπουδής, με την Δ.Δ., τα συνδικάτα αλλά και τον λαό απέναντι πιστεύει κανείς ότι θα μπορέσει να δουλέψει η ανεξάρτητη εταιρεία ιδιωτικοποιήσεων;

Ας μη μας διαφεύγει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (ΕΤΧΣ) έχει προσωρινή διάρκεια. Μετά το 2013 αναλαμβάνει ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης στον οποίο αναγκαστικά θα υπαχθεί η Ελλάδα, μιας και μέχρι το 2020 θα ζεί με κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Για να γίνει όμως δεκτή πρέπει το χρέος της να είναι βιώσιμο. Πιστεύει κανείς πως θα είναι; Τούτο όμως σημαίνει νέο κούρεμα του χρέους μας. Μετά το τωρινό, που υπολογίζεται στα 21%, αν προστεθεί τότε άλλο ένα περίπου 50% πιάνουμε τις προβλέψεις όλων σχεδόν των εμπειρογνωμόνων δηλαδή 70%.

Πιστεύετε ότι ένας πραγματικός βομβαρδισμός από το ΝΑΤΟ θα άφηνε πίσω περισσότερη καταστροφή;

 Υ.Γ. Το παρόν άρθρο το αφιερώνω εξαιρετικά στην ομφαλοσκοπούμενη αναχρονιστική Αριστερά του Περισσού, που είναι απούσα από τους αγώνες των Λαών της Ευρώπης, για μια Ευρώπη της Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης και του Πολιτισμού!
 
Protagon.gr
ένα άρθρο των πρωταγωνιστών

Αρχειοθήκη ιστολογίου