Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Συνολικά 130 εκατ. ευρώ θα δώσουν τα γεωργοπεριβαλλοντικά φέτοςΠίστωση ύψους έως 130 εκατ. ευρώ εγκρίνεται για το έτος 2012 για την πληρωμή όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μέσα στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται προγράμματα όπως η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, της βιολογικής κτηνοτροφίας και της αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης. Αυτό σημαίνει ότι φέτος θα δοθούν τα ελάχιστα δυνατά χρήματα στους δικαιούχους και μόνο σε όσους προλάβουν να πάρουν την έγκριση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης και ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2012 και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2011 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.
Άρθρο 2
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Πληρωμές
Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις μέχρι και το έτος 2013 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 1.294.407.969,9 ευρώ. Αφορά δαπάνη ύψους 1.174.513.548,7 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 της αριθ. 079833/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2366) και δαπάνη ύψους 119.894.421,2 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δράσεων 1.4 και 2.3, σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρο 23 της αριθ. 12194/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2624), του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Για το έτος 2012, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 130.000.000 ευρώ.
2. Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
3. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Φ. 29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.
Άρθρο 3
Δαπάνες εφαρμογής
1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2012 καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Από το ποσό των 130.000.000,00 ευρώ εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 650.000,00 Ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5‰ . Το ποσοστό αυτό και η αντίστοιχη πίστωση καταμερίζεται ως εξής:
- ποσοστό 2‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 260.000,00 Ευρώ, θα μεταφερθεί από τον ΚΑΕ 5323 στον ΚΑΕ 2212 του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κάλυψη αναγκών επιτόπιων ελέγχων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και εποπτείας) καθώς και για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών που θα συνδέονται με το Μέτρο 2.1.4 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του ΠΑΑ 2007-2013,
- ποσοστό 3‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 390.000,00 Ευρώ, για την υλοποίηση των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων, θα κατανεμηθεί ως εξής:
α) Για την κάλυψη των εξόδων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010, ποσό έως 350.000,00 Ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.
Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται με ισόποση διάθεση πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Α.Ε. 5323, Φ.29/110 (μέσω του ΚΑΕ 5387) στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010.
β) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 20.000 ευρώ, το οποίο αφορά:
αα) προμήθεια εξοπλισμού, ποσού έως 10.000 ευρώ
ββ) αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού, ποσού έως 10.000 ευρώ
γ) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Πληροφορικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μηχανογράφηση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ, ποσό έως 10.000 ευρώ.
δ) Για την κάλυψη εξόδων της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, ποσό έως 10.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση με την

agronews.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου