Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Aπό τα ΕΛΤΑ και τις Τράπεζες το Εργόσημο για περιστασιακά απασχολούμενουςΣτις 12 Σεπτεμβρίου 2011 ξεκινάει η έκδοση Εργόσημου από τα ΕΛΤΑ και στις 20 Σεπτεμβρίου η έκδοση του από τις τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank, μετά από αίτημα τους για παράταση της ημερομηνίας έκδοσης του Εργόσημου προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναγκαία προσαρμογή του μηχανογραφικού τους συστήματος.
Με την εφαρμογή του Εργοσήμου επιχειρείται για πρώτη φορά να δοθεί ουσιαστική και μελετημένη λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος, τις απώλειες ασφαλιστικών εισφορών από την αδήλωτη εργασία των περιστασιακά απασχολούμενων στην κατοικία του εργοδότη, τις αγροτικές εργασίες και τους περιστασιακά εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης, του θεάματος και του ακροάματος.
Το εργόσημο αποτελεί ειδικό έντυπο, εν είδη επιταγής, με μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του καθώς και την καταβολή ποσού σε συνεργαζόμενους φορείς (ΕΛΤΑ και Τράπεζες) και αποδίδεται στον εργαζόμενο αντί χρηματικού ποσού για την αμοιβή των υπηρεσιών του. Κατά την εξαργύρωση του εργόσημου, ο εργαζόμενος, μόνο με το ΑΜΚΑ του, εισπράττει το αναγραφόμενο ποσό μείον των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 20% ή 10% και αποδίδονται στον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα που είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ο ΟΓΑ αντίστοιχα. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την επαλήθευση των στοιχείων τηρείται «Αρχείο Εργοσήμου» στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, βάσει του οποίου οι ασφαλιστικοί φορείς θα είναι σε θέση να υπολογίσουν μεταξύ των άλλων τα ασφαλιστικά δικαιώματα που θεμελιώνει ο εργαζόμενος και το μέγεθος των οικονομικών ελαφρύνσεων που προβλέπονται για τον εργοδότη ως κίνητρο για την χρήση του εργόσημου. Συγκεκριμένα, οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου.
Μέσω του εργόσημου οι ασφαλισμένοι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε συνταξιοδοτικό και υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ενώ στην ίδια περίπτωση οι εργοδότες απαλλάσσονται από κάθε ποινική και αστική κύρωση.
Για τη διευκόλυνση των πολιτών έχει προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης του Εργοσήμου με πολλαπλούς τρόπους, σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αυτόματα μηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, ώστε η χρήση του να διαδοθεί άμεσα, χωρίς προβλήματα, στους ασφαλισμένους όλων των μορφωτικών στρωμάτων και όλων των γεωγραφικών σημείων της χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ: Κάτω από τις εκτιμήσειςΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ: Κάτω από τις εκτιμήσεις
Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ στο α΄εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη στα 128,8 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,719 δισ. ευρώ, και EBITDA ανήλθαν σε 603,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο Reuters, τα κέρδη αναμενόταν να διαμορφωθούν στα 133,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 603,8 εκατ. έναντι € 821,1 εκατ. το α' εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά € 217,3 εκατ. (-26,5%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 22,2%, σε σύγκριση με 28,4% το α' εξάμηνο 2010.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το α' εξάμηνο του 2011 κατά 67 GWh (+0,2%) στις 29.334 GWh έναντι 29.267 GWh το α' εξάμηνο του 2010. Εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,8% περίπου (529 GWh).

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 1.323 GWh (-5,3%), σε 23.600 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,9%, έναντι 9% στο α' τρίμηνο του 2011. Ανακόπτεται ο ρυθμός μείωσης των εσόδων κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων και της μειωμένης ζήτησης σε κατηγορίες πελατών χαμηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ ο ρυθμός απώλειας μεριδίου σταθεροποιείται.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 6,2% (1.533 GWh) και 7,4% (€ 192,2 εκατ.) αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.719,1 εκατ. από € 2.894,5 εκατ. το α' εξάμηνο του 2010, μειωμένος κατά € 175,4 εκατ. (-6,1%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 59 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (α' εξάμηνο 2010: € 101,3 εκατ.).

Ακόμη, η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 70,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α' εξάμηνο 2010 ήταν 78%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 2.153 GWh. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε και από την απεργία του Ιουνίου.

Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκαν σε 827 GWh από 1.002 GWh το α' εξάμηνο 2010 (-17,5%).

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, το α' εξάμηνο 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 120 GWh έναντι 133 GWh το α' εξάμηνο 2010, μείωση 13 GWh, κυρίως λόγω της μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 15,6%. Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 5,4 εκατ. έναντι € 5,8 εκατ. το α' εξάμηνο 2010.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή, σε σχέση με το 2010 που ήταν η καλύτερη υδρολογικά χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε το α' εξάμηνο του 2011 κατά 45% (1.557 GWh), ενώ για το β' τρίμηνο του 2011 κυμάνθηκε στο ίδιο περίπου επίπεδο με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σε επίπεδο εξαμήνου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το α΄ εξάμηνο του 2010 (13.073 GWh έναντι 13.060 GWh αντίστοιχα). Το β' τρίμηνο 2011 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 806 GWh (-12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) εκ των οποίων 625 GWh εκτιμάται ότι σχετίζεται με την απεργία του Ιουνίου.

Το α' εξάμηνο 2011, το 37,4% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 30,4% το α' εξάμηνο 2010. Αντίθετα, και παρά τη μείωση των εσόδων, η μισθοδοσία απορρόφησε το 20,5% του κύκλου εργασιών, έναντι 22,3% το α΄εξάμηνο 2010.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 148,8 εκατ., αύξηση 17,7% σε σχέση με το α' εξάμηνο 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (€ 123,5 εκατ.) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (€ 32,4 εκατ.).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, ανέρχεται σε € 98 εκατ. περίπου, μεταξύ των δύο περιόδων (-13,4%), καθώς η επίδραση της εφαρμογής των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010 άρχισε να λογιστικοποιείται στο β' τρίμηνο του 2010.

Σημειώνεται ότι στη μείωση της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε κατά το μεγαλύτερο μέρος (€ 63,3 εκατ.), η μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 668 εργαζόμενους, σε 21.288 την 30/6/2011 από 21.956 την 30/6/2010. Η μείωση το α' εξάμηνο 2011 ανέρχεται σε 557 εργαζόμενους. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε και η μείωση κατά € 18 εκατ. της δαπάνης για υπερωρίες και βάρδιες ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 11,3% των αντίστοιχων ωρών, παρά το μειωμένο προσωπικό.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την απεργία του Ιουνίου, η επίπτωση της οποίας εκτιμάται σε € 35 εκατ.

Τα προ φόρων κέρδη του α' εξαμήνου 2011, ανήλθαν σε € 185,4 εκατ., έναντι € 463,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, μειωμένα κατά € 278,2 εκατ. (-60%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 128,8 εκατ., έναντι € 347,9 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 219,1 εκατ. (-63%).

Τα καθαρά κέρδη δεν έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη φόρου για έκτακτη εισφορά, καθώς ο σχετικός νόμος για τα εταιρικά κέρδη του 2011 δεν έχει ακόμη ψηφιστεί.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: "Στο δεύτερο τρίμηνο, σημειώνεται επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των εσόδων, λόγω ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων, ενώ παρατηρείται σταθεροποίηση της απώλειας μεριδίου αγοράς στους πελάτες υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, αναμένεται ότι, με τον εξορθολογισμό των τιμολογίων, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και με τις προβλεπόμενες περαιτέρω προσαρμογές των τιμολογίων το 2012, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι τιμολογιακές στρεβλώσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 22,2%, καθώς, παρά τη σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας κατά 13,5%, σημειώθηκε αύξηση της δαπάνης του ενεργειακού ισοζυγίου κατά 12,4% και μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,1%, λόγω και της μειωμένης εγχώριας ζήτησης.

Καθώς το χρηματοοικονομικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για περαιτέρω μείωση κόστους και βελτίωση των ταμειακών ροών. Θέλουμε να μετατρέψουμε τη ΔΕΗ σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικότερο οργανισμό, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί κερδοφόρα σε ένα αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ενίσχυση των εσόδων μας μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και η είσοδος σε ξένες αγορές και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραμένει ανάμεσα στις βασικές μας προτεραιότητες και θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία μας παρουσιαστεί, η οποία οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας μας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης.

Παράλληλα, η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να απολήγει στη δίκαιη αποζημίωση για το σύνολο των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών".

EuroCapital.gr

5.000 € ανά στρέμμα αποδίδει η καλλιέργεια του μύρτιλουmirtiloEνα ελκυστικό εμπορικά προϊόν που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στη χώρα μας, αποτελεί μια νέα πρόταση για εναλλακτική αγροτική δραστηριότητα στη χώρα μας.
Πρόκειται για την καλλιέργεια του λεγόμενου μύρτιλου, οι αποδόσεις της οποίας δύσκολα θα αφήσουν κάποιον ασυγκίνητο, καθώς τα έσοδα ανά στρέμμα φθάνουν να κινούνται στα επίπεδα των 4.000-5.000 ευρώ.


Η καλλιέργεια του μύρτιλου, αν και
δεν επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αποτελεί μια σύγχρονη αγροτική δραστηριότητα με διόλου ευκαταφρόνητες αποδόσεις.
Το μύρτιλο ή "μπλούμπερι" όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εξωτερικό, αποτελεί -σύμφωνα με τους ειδικούς- μία πολύ καλή εναλλακτική καλλιέργεια που μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλα τα σημεία της χώρας μας από την Κρήτη μέχρι τον Εβρο λόγω του ότι περιλαμβάνει ποικιλίες που έχουν μεγάλη προσαρμοστικότητα στο κλίμα και κυρίως υπάρχουν ποικιλίες που έχουν ανάγκη από περισσότερο ή λιγότερο χειμερινό ψύχος για να αναπτυχθούν και να δώσουν ικανοποιητική παραγωγή. Το μύρτιλο λόγω της μεγάλης του προσαρμοστικότητας στο ελληνικό περιβάλλον, αλλά και λόγω του πολύ υψηλού εισοδήματος που μπορεί να αποδώσει, αποτελεί μία σοβαρή πρόταση για τους Ελληνες παραγωγούς και όχι μόνο.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, το μύρτιλο καλλιεργείται κυρίως σε 16 χώρες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση των παραγωγών χωρών με το 52% της παγκόσμιας παραγωγής. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Καναδάς με το 32% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες Πολωνία, Ολλανδία και Ουκρανία.
Η γενική τάση που υπάρχει σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι να αυξάνονται συνεχώς οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με το δενδρώδες μύρτιλο. Επίσης παρατηρείται συνεχής αύξηση της καταναλώσεως των προϊόντων μεταποίησής του. Στην αύξηση αυτή, μεγάλο ρόλο παίζουν τα νέα προϊόντα με βάση το μύρτιλο, τα οποία η μεταποιητική βιομηχανία παρουσιάζει συνεχώς στην κατανάλωση και τα οποία κυκλοφορούν στις διεθνείς αγορές. Πολύ σημαντικοί παράγοντες της ανάπτυξης της κατανάλωσης των προϊόντων του μύρτιλου αποτελούν επίσης οι πολύτιμες θεραπευτικές του ιδιότητες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έγιναν ευρέως γνωστές μέσα από διάφορες επιστημονικές μελέτες.
Οσον αφορά την εξέλιξη της πορείας των τιμών παραγωγού, αυτές έχουν μία διαρκή αύξηση, πράγμα που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την επέκταση της καλλιέργειας του μύρτιλου (μπλούμπερι) στις χώρες που καλλιεργείται, αλλά και σε εκείνες που σκοπεύουν στην ανάπτυξη της καλλιέργειάς του.
Το μύρτιλο σήμερα στην Ελλάδα είναι μια νέα καλλιέργεια, που άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια. Σε πολλά μέρη της χώρας μας (Ηπειρο, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα κ.α.) καλλιεργείται το μύρτιλο, τα δε πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Τα προϊόντα του μύρτιλου (καρποί, φύλλα) αποτελούν την πρώτη ύλη σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων (χυμοί, μαρμελάδες, αρτοσκευάσματα, εσάνς κλπ.), φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες καλλυντικών, βιομηχανίες λειτουργικών τροφίμων κλπ.
Το μύρτιλο διακρίνεται για τους καρπούς του τόσο από γευστικής απόψεως όσο και λόγω της μεγάλης τους περιεκτικότητας σε πολύτιμες ουσίες για την υγεία του ανθρώπου, όπως είναι οι αντιοξειδωτικές ουσίες, οι βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα κλπ. Οι καρποί του μύρτιλου έχουν ένα πολύ χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, καταναλώνονται δε ως νωποί αλλά και ως κατεψυγμένοι ή και μεταποιημένοι.

Το κόστος εγκατάστασης και η ζήτηση στην αγορά
Με τη μέση απόδοση καρπών ανά στρέμμα να ανέρχεται σε 1.000 κιλά και την τιμή πώλησης να διαμορφώνεται σε 4-5 ευρώ το κιλό, η καλλιέργεια του μύρτιλου υπόσχεται σημαντικά έσοδα.
Το γεγονός μάλιστα ότι δεν είναι απαιτητική και μπορεί να είναι επιτυχής σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, εφόσον επιλεγούν οι κατάλληλες ποικιλίες και ακολουθηθεί το κατάλληλο καλλιεργητικό σύστημα, την καθιστά ακόμα πιο ελκυστική.
Οσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας του μύρτιλου, η οικονομική ανάλυση λαμβάνει υπόψη της τα εξής στοιχεία:
• Μέση απόδοση καρπών: 1.000 κιλά ανά στρέμμα.
• Τιμή πωλήσεως καρπών: 4-5 ευρώ το κιλό
• Διάρκεια ωριμάνσεως: 3-6 εβδομάδες, ανάλογα με την ποικιλία.
• Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος-Σεπτέμβριος.
Το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμματος δενδρώδους μύρτιλου υπολογίζεται σε 1.000-1.200 ευρώ. Το ετήσιο κόστος καλλιέργειας, συντήρησης και συγκομιδής των καρπών ενός στρέμματος μπλούμπερι σε πλήρη ανάπτυξη ανέρχεται περίπου σε 2.000-2.200 ευρώ ανά στρέμμα, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι τα έσοδα που μπορεί να έχει κανείς από αυτή την καλλιέργεια είναι περίπου 4.000- 5.000 ευρώ ανά στρέμμα, το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να φθάνει μέχρι 2.000-2.800 ευρώ ανά στρέμμα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας του Καναδά, το μπλούμπερι κατά 85% πωλείται σαν νωπό, ενώ από τις ποσότητες που μεταποιούνται το μεγαλύτερο ποσοστό τους (90%) απλώς και μόνο καταψύχεται. Υπάρχουν βέβαια και διάφοροι άλλοι τρόποι μεταποίησης της παραγωγής του μπλούμπερι.
Οι μέθοδοι μεταποίησης του μπλούμπερι είναι οι εξής:
• Η κατάψυξη. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο μεταποίησης των καρπών του μπλούμπερι που μεταποιείται.
• Η αφυδάτωση αποτελεί μία μέθοδο που χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες που παράγουν το μπλούμπερι.
• Η μεταποίηση με σκοπό την παραγωγή γαρνιτούρας για τις τάρτες, κέικ κλπ.
• Η παραγωγή γλυκών
• Η παρασκευή συμπυκνωμένου χυμού.
• Η μεταποίηση με σκοπό τη δημιουργία νέκταρ
• Η παρασκευή αιθέριων ελαίων
• Η παρασκευή γιαουρτιού κλπ.
Επειδή τα προϊόντα του μύρτιλου (καρποί, φύλλα) αποτελούν την πρώτη ύλη σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων (χυμών, συμπυκνωμένων χυμών, μαρμελάδων, αρτοσκευασμάτων, αιθέριων ελαίων, κατεψυγμένων καρπών, αφυδατωμένων καρπών, γιαουρτιών κλπ.), σε φαρμακοβιομηχανίες, σε βιομηχανίες καλλυντικών, σε βιομηχανίες λειτουργικών τροφίμων, κ.α., οι προοπτικές ανάπτυξης της συγκεκριμένης καλλιέργειας είναι πολύ σημαντικές.
Σήμερα, υπάρχουν πολλές καλλιεργούμενες ποικιλίες του δενδρώδους μπλούμπερι στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στις άλλες χώρες που καλλιεργείται το είδος αυτό. Από το 1960 στο Πανεπιστήμιο New Jersey των ΗΠΑ, δημιουργήθηκαν πολλές ποικιλίες όπως είναι η Berkeley, η Bluecrop και η Bluejay.
Οι χρήσεις του καρπού στην ιατρική
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν την αντικαρκινική δράση μερικών ουσιών του μπλούμπερι κυρίως όσον αφορά την παρεμπόδιση του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. Διάφορες μελέτες έχουν δημοσιευθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την αντικαρκινική προληπτική δράση του μπλούμπερι, κυρίως του καρκίνου του στόματος, του στήθους, του παχέος εντέρου και του προστάτη.
Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι τα αντιοξειδωτικά του μπλούμπερι παρέχουν προστασία στο ηλικιωμένο άτομο από νευρο-εκφυλιστικές ασθένειες που συνδέονται με τη γήρανση του ατόμου όπως η νόσος Alzheimer και η Parkinson.
Οι καρποί του μπλούμπερι αλλά κυρίως τα φύλλα του έχουν χρησιμοποιηθεί από την παραδοσιακή ιατρική για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Τα φύλλα του μπλούμπερι έχουν τη φήμη ότι προκαλούν υπογλυκαιμία όταν καταναλώνονται σαν αντιδιαβητικά αφεψήματα.
Ιδανικό για το φυτό το κλίμα της Ελλάδας
Το δενδρώδες μύρτιλο είναι θάμνος με ύψος 1,5-1,8 μέτρα που προτιμά περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια, αλλά μπορεί να ανεχθεί και τη μερική σκίαση. Η επικονίαση των ανθέων του μύρτιλου εξασφαλίζεται με τα έντομα και κυρίως με τις μέλισσες.
Το μύρτιλο φύεται σε μία μεγάλη ποικιλία κλίματος. Το φυτό αυτό είναι ανθεκτικό πολύ στο ψύχος, μπορεί να επιζήσει σε θερμοκρασίες -28ο C ή και χαμηλότερες ακόμη.
Το κλίμα της Ελλάδας είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια του μπλούμπερι. Προσοχή χρειάζεται μόνο στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας που πρέπει να καλλιεργηθεί. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να καλλιεργηθούν ποικιλίες που απαιτούν μεγαλύτερα ποσά χειμερινού ψύχους για να αρθεί ο λήθαργος των οφθαλμών τους, ενώ στη Νότια Ελλάδα ποικιλίες που απαιτούν μικρότερα ποσά χειμερινού ψύχους.
Το ιδανικό έδαφος για το δενδρώδες μύρτιλο είναι το ελαφρό αμμώδες ή χαλικώδες έδαφος, που έχει πολύ χαμηλό pΗ (pΗ 4,8-5,2). Το έδαφος αυτό πρέπει να στραγγίζει καλά και να περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.
Μερικά είδη εδαφών, λόγω του ότι το pΗ τους είναι σχετικά υψηλό, απαιτούν μία διαδικασία όξυνσης και μείωσης του pΗ τους πριν από το φύτεμα των δενδρυλλίων. Η καλλιέργεια του μύρτιλου απαιτεί την καλή κατεργασία του εδάφους πριν από το φύτεμα και την εγκατάσταση της καλλιέργειας.
Η φύτευση του δενδρώδους μύρτιλου γίνεται κατά προτίμηση στα τέλη του χειμώνα-άνοιξη. Σε περιοχές όμως της κεντρικής, νότιας και νησιωτικής Ελλάδος μπορεί να φυτευτεί την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου. Οι αποστάσεις φυτεύσεως ποικίλλουν από 2,0 Χ 2,5 m. Ο αριθμός των φυτών συνήθως είναι περίπου 200 φυτά ανά στρέμμα.
Τα πρώτα τέσσερα χρόνια μετά το φύτεμα γίνεται ένα ελαφρό κλάδεμα που συνίσταται κυρίως στο "άνοιγμα" του φυτού. Για να επιλέξει κανείς ποια ποικιλία θα εγκαταστήσει, πρέπει να λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες, μεταξύ αυτών ο σημαντικότερος είναι η προσαρμοστικότητα της ποικιλίας στις ιδιότητες του εδάφους και στο κλίμα της περιοχής.
Το μύρτιλο πολλαπλασιάζεται με σπόρους, με χλωρά και ξυλώδη μοσχεύματα και με την in vitro καλλιέργεια.
Ευεργετικές ιδιότητες
Ο καρπός του διακρίνεται για την ελαφρά του περιεκτικότητα σε σάκχαρα και θερμίδες, ενώ είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, είναι δε χαρακτηριστικές οι διουρητικές του ιδιότητες.
Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε υδροδιαλυτές βιταμίνες, σε κιτρικό και μηλικό οξύ, αλκαλοειδή, ανθοκυανοσίνες, σε πεντοζιδινικές βάσεις και τανίνες.
Οι ουσίες αυτές έχουν αντισηπτικές, αντι-διαρροϊκές και αντι-αιμορραγικές ιδιότητες.
Είναι καρποί οι οποίοι διακρίνονται για τις πλούσιες αντιοξειδωτικές τους ουσίες, με όποια μέθοδο και αν τις μετρήσουμε. Μεταξύ 38 διαφορετικών φρούτων και λαχανικών που αναλύθηκαν, το μπλούμπερι έχει πολύ μεγάλη αντιοξειδωτική δράση, κατέχει τη 2η θέση μετά το ιπποφαές.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Εταιρεία γεωργικών συμβούλων SymAgro
Γεωπόνος Κάσσανδρος Γάτσιος Τηλ.: 26510 07653
Email: info@symagro.com
(πηγή: Εθνος)


http://ammosimathia.blogspot.com/2011/08/5000.html

KOSTASEDESSA.GR

Μέρκελ στη Bild: "Η Ελλάδα εγκατέλειψε πάλι"
XRIMANEWS.GRΣε εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη της στην κυριακάτικη Bild am Sonntag, η καγκελάριος Μέρκελ επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεση της στα ευρωομόλογα και δηλώνει ότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τον προυπολογισμό της.
Παράλληλα εκφράζει αισιοδοξία ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα ψηφήσει κατά πλειοψηφία το δεύτερο πακέτο το Σεπτέμβριο και δείχνει κατανόηση για την κριτική της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.
Σχετικά με το θέμα των εγγυήσεων και τη συμφωνία Ελλάδας-Φινλανδίας η καγκελάριος της Γερμανίας δηλώνει ότι... “η Ελλάδα εγκατέλειψε πάλι αυτή την πορεία. Θα είχε περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας , αν κάποια βοήθεια βασιζόταν σε ειδικές εγγυήσεις και άλλη όχι. Δεν θα ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος”.
Παράλληλα η Άνγκελα Μέρκελ διατυπώνει εκ νέου την άποψή της για την ακαταλληλότητα των ευρωομολόγων στην αντιμετώπιση της κρίσης και υποστηρίζει ότι μια τέτοια λύση θα οδηγούσε σε νέα χρέη.
“Τα ευρωομόλογα είναι το πλέον ακατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν πρόκειται να καταφέρουμε με αυτά εκείνο που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να καταπολεμήσουμε στη ρίζα του το βασικό κακό της σημερινής κρίσης που είναι η υπερχρέωση. Τα ευρωομόλογα θα διευκόλυναν αντίθετα τη δημιουργία χρεών. Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις στο πλαίσιο των ισχυουσών συνθηκών” δήλωσε η Μέρκελ.
“Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό της. Δεν έχει η Κομισιόν δικαίωμα παρέμβασης. Έχουμε επομένως ανάγκη από μεγαλύτερη αυτοδέσμευση των κρατών και αυτή μπορούμε να την πετύχουμε μόνο εφόσον ασκείται κάποια πίεση, π.χ. η πίεση των υψηλότερων επιτοκίων των υπερχρεωμένων κρατών. Τα ευρωομόλογα θα αφαιρούσαν την πίεση. Δεν μπορεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, να είναι αυτή η γραμμή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης” συμπλήρωσε η καγκελάριος Μέρκελ.
Ανοιχτό το μέτωπο στο εσωτερικό
Η Άνγκελα Μέρκελ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ανοιχτά πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει στη Γερμανία και δήλωσε«αισιόδοξη ότι θα πείσουμε τις κοινοβουλευτικές ομάδες του συνασπισμού μας (CDU/CSU, FDP) για την αναγκαιότητα της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας, ώστε να ενισχύσουμε από κοινού τη σταθερότητα του ευρώ».
Να θυμίσουμε ότι συνιστώσες του κυβερνητικού συνασπισμού είχαν ασκήσει οξεία κριτική στην οικονομική πολιτική της Μέρκελ και είχαν ταχθεί υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου. Μάλιστα σε πρόσφατές δηλώσεις του ο πολιτικός μέντορας της Μέρκελ, Χέλμουτ Κόλ είχε αμφισβητήσει τις επιλογές της καγκελαρίου, δηλώνοντας ότι "η Γερμανία δεν είναι πλέον αξιόπιστος παράγοντας εδώ και πολλά χρόνια-στο εσωτερικό και στο εξωτερικό".
Τέλος σχετικά με την κριτική της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας η Μέρκελ τόνισε ότι “η γερμανική κεντρική τράπεζα κάνει σωστά τη δουλειά της όταν επισημαίνει κινδύνους και ζητά να τυγχάνουν απόλυτης εφαρμογής οι όροι υπό τους οποίους δίδεται στις ενδιαφερόμενες χώρες η βοήθεια και να ελέγχεται η εφαρμογή τους”.
“Είμαι για το λόγο αυτό ευτυχής που επιβεβαιώθηκε πριν λίγο ότι Ιρλανδία και Πορτογαλία προχώρησαν όπως είχαν υποσχεθεί στην πρώτη φάση του αναγκαίου μεταρρυθμιστικού τους προγράμματος. Έχουν μάλιστα προχωρήσει περισσότερο απότι είχε προβλεφθεί” συμπλήρωσε η γερμανίδα καγκελάριος.

tvxs.gr

ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝΣτις 08:00 το πρωί της Δευτέρας τελείωσε η αγωνία των υποψηφίων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν θεαματική πτώση των βάσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Μάλιστα, σε ορισμένες σχολές η πτώση ξεπερνά τα 2.000 μόρια. Στις πολυτεχνικές σχολές της επαρχίας αναφέρεται πτώση μέχρι και 1.800 μόρια, στην Ιατρική Αθήνας μέχρι 300 μόρια, στη Νομική -280 μόρια ενώ πολύ μεγάλη είναι η πτώση στα παιδαγωγικά τμήματα που ξεπερνά τα 1000 μόρια.
Στα ΤΕΙ γραφιστική Αθήνας - 1650, λογιστικής Πειραιά -1618, Εμπορίας και Διαφήμισης Αθήνας -1934.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν από το πρωί της ίδιας μέρας να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.minedu.gov.gr/ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).


PellaNews

Συνάντηση Ε.Βενιζέλου – Α.Σαμαρά την ΤρίτηΣυνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο της ΝΔ κ. Αντώνη Σαμαρά θα έχει το πρωί της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.

Κατά τη συνάντηση, που θα γίνει στα γραφεία της ΝΔ στη λεωφόρο Συγγρού, ο κ. Βενιζέλος θα ενημερώσει τον κ. Σαμαρά «για το πλαίσιο των συζητήσεων με την τρόικα και την πορεία εφαρμογής των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου».

Εν τω μεταξύ ξεκίνησε τη Δευτέρα  ο επίσημος έλεγχος της τρόικας, εν όψει της εκταμίευσης της 6ης δόσης, ύψους 8 δισ. ευρώ, του -παλαιού- δανείου των 110 δισ. ευρώ.

Στις συναντήσεις είναι παρόντες οι κ.κ. Ματίας Μορς (Κομισιόν),  Κλάους Μαζούχ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και Μπομπ Τράα από την πλευρά του ΔΝΤ. 


Isotimia.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου