Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Συνολικά 130 εκατ. ευρώ θα δώσουν τα γεωργοπεριβαλλοντικά φέτοςΠίστωση ύψους έως 130 εκατ. ευρώ εγκρίνεται για το έτος 2012 για την πληρωμή όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Μέσα στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται προγράμματα όπως η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, της βιολογικής κτηνοτροφίας και της αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης. Αυτό σημαίνει ότι φέτος θα δοθούν τα ελάχιστα δυνατά χρήματα στους δικαιούχους και μόνο σε όσους προλάβουν να πάρουν την έγκριση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης και ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ) για το έτος 2012 και αφορά πληρωμές έτους εφαρμογής 2011 και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών εφαρμογής, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η χρηματοδότηση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του ΠΑΑ περιλαμβάνει:
α) την καταβολή ενισχύσεων των δράσεων των Μέτρων 2.1.4 και 2.1.6
β) την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή των μέτρων δαπανών.
Άρθρο 2
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Πληρωμές
Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις μέχρι και το έτος 2013 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 1.294.407.969,9 ευρώ. Αφορά δαπάνη ύψους 1.174.513.548,7 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 της αριθ. 079833/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2366) και δαπάνη ύψους 119.894.421,2 ευρώ για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δράσεων 1.4 και 2.3, σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρο 23 της αριθ. 12194/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2624), του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Για το έτος 2012, εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 130.000.000 ευρώ.
2. Στις δαπάνες που αφορούν την ενίσχυση των δικαιούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.
3. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Η Δημόσια Δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Φ. 29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας.
Άρθρο 3
Δαπάνες εφαρμογής
1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων έτους 2012 καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Από το ποσό των 130.000.000,00 ευρώ εγκρίνεται πίστωση ύψους έως 650.000,00 Ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5‰ . Το ποσοστό αυτό και η αντίστοιχη πίστωση καταμερίζεται ως εξής:
- ποσοστό 2‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 260.000,00 Ευρώ, θα μεταφερθεί από τον ΚΑΕ 5323 στον ΚΑΕ 2212 του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κάλυψη αναγκών επιτόπιων ελέγχων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και εποπτείας) καθώς και για την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών που θα συνδέονται με το Μέτρο 2.1.4 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις του ΠΑΑ 2007-2013,
- ποσοστό 3‰ που αντιστοιχεί σε πίστωση ύψους 390.000,00 Ευρώ, για την υλοποίηση των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων, θα κατανεμηθεί ως εξής:
α) Για την κάλυψη των εξόδων των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010, ποσό έως 350.000,00 Ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.
Οι πιστώσεις αυτές καλύπτονται με ισόποση διάθεση πίστωσης από τον τακτικό
προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Α.Ε. 5323, Φ.29/110 (μέσω του ΚΑΕ 5387) στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών του Νόμου 3852/2010.
β) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό έως 20.000 ευρώ, το οποίο αφορά:
αα) προμήθεια εξοπλισμού, ποσού έως 10.000 ευρώ
ββ) αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού, ποσού έως 10.000 ευρώ
γ) Για την κάλυψη εξόδων της Διεύθυνσης Πληροφορικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μηχανογράφηση των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ, ποσό έως 10.000 ευρώ.
δ) Για την κάλυψη εξόδων της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, ποσό έως 10.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποζημιώσεις κίνησης προσωπικού.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση με την

agronews.gr

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

«Βαθύ λαρύγγι» στη ΝΔ, έδωσε στοιχεία για την ΕΛΣΤΑΤ στον Γ. Παπακωνσταντίνου!
«Βαθύ λαρύγγι» στη ΝΔ, έδωσε στοιχεία για την ΕΛΣΤΑΤ στον Γ. Παπακωνσταντίνου!  
Μια προσεκτική μελέτη του πολυσέλιδου υπομνήματος που κατέθεσε στην επιτροπή της Βουλής ο Γιάννης Παπαθανασίου, υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Καραμανλή, αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, είχε στα χέρια του διαβαθμισμένα υπηρεσιακά σημειώματα! 

«Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Παπακωνσταντίνου για το υπηρεσιακό σημείωμα της γενικής γραμματείας Επικοινωνίας που κατέθεσε στην Επιτροπή. Στο σημείωμα αυτό καταγράφονται τα αποτελέσματα συνάντησης που είχα με τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς όλων των υπουργείων, στην οποία – σύμφωνα με το έγγραφο που κατέθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου και το οποίο επανακαταθέτω ως ενισχυτικό των θέσεών μου- [ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 9]», αναφέρει ο Γ. Παπαθανασίου. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει τόση σημασία τι ανέφερε το «υπηρεσιακό σημείωμα», ιδιαιτέρως όταν ο κ. Παπαθανασίου το επανακατέθεσε και στη συνέχεια εξήγησε επαρκώς τι ζήτησε από τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς όλων των υπουργείων. Σημασία και μάλιστα μεγάλη, έχει πως βρέθηκε στα χέρια του κ. Παπακωνσταντίνου. 

Στο «ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 9», όπως μπορείτε να δείτε και στη σχετική φωτογραφία, η κυρία Μαργαρίτα Παπαδά- Χειμώνα, στις 17 Απριλίου 2009, ενημερώνει για τη συνάντηση με τον κ. Παπακωνσταντίνου, τους προϊσταμένους της, υπουργό και υφυπουργό, που δεν είναι άλλοι παρά οι Προκόπης Παυλόπουλος και Κώστας Γκιουλέκας. 

Στη ΝΔ, εκείνοι οι οποίοι ερεύνησαν το θέμα, είναι απολύτως πεισμένοι ότι το υπηρεσιακό σημείωμα δεν έφτασε στον Γ. Παπακωνσταντίνου από την κυρία Παπαδά. Και πλέον ψάχνουν, μεταξύ των δύο, το «βαθύ λαρύγγι»… 

Άρτεμις Παραδείσου 

ΥΓ:  
Για την σφαιρικότερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε το επίμαχο σημείο απ-ό το υπόμνημα του Γ. Παπαθανασίου: «Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Παπακωνσταντίνου για το υπηρεσιακό σημείωμα της γενικής γραμματείας Επικοινωνίας που κατέθεσε στην Επιτροπή. Στο σημείωμα αυτό καταγράφονται τα αποτελέσματα συνάντησης που είχα με τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς όλων των υπουργείων, στην οποία – σύμφωνα με το έγγραφο που κατέθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου και το οποίο επανακαταθέτω ως ενισχυτικό των θέσεών μου– τους ζήτησα: [ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 9] 

• «Εξαιρετικά αυστηρή και χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση του προϋπολογισμού μετά από τη μείωση των ελαστικών δαπανών κατά 10 %» 

• «Περιστολή ακόμη και μικρής αξίας προμηθειών» • «Προσαρμογή των αποδοχών των στελεχών εποπτευόμενων φορέων στο ανώτατο προβλεπόμενο όριο».

• Τους ζήτησα επίσης να μη δίνουν υποσχέσεις για επιδόματα, τόνισα ότι οι προσλήψεις θα γίνονται με το σταγονόμετρο, συνέστησα προσοχή στις επιτροπές και στις υπερωρίες, ανέφερα ότι το 2009 είναι η πιο δύσκολη χρονιά για τη χώρα, ζήτησα όσες υποχρεώσεις είναι εφικτό, να αναβληθούν για την επόμενη χρονιά. 

Η «κατηγορία» που μου απηύθυνε ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι ότι ζήτησα μεταξύ άλλων να αναβληθεί για την επόμενη χρονιά μια αύξηση που ζητούσαν τα ΕΛΤΑ. Προφανώς, εφόσον το θέμα ετέθη από την γενική γραμματέα Επικοινωνίας κα Μ. Παπαδά, η αύξηση αφορούσε το κονδύλι της επιδότησης για τη μεταφορά του Τύπου. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η αύξηση έπρεπε να γίνει το 2009. Κάθε υπεύθυνος πολιτικός θα έπρεπε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του 2009. Ο κ. Παπακωνσταντίνου αντιθέτως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αυξηθεί και τελικά να στείλει την Ελλάδα στην μέγγενη του ΔΝΤ. Εν πάση περιπτώσει, προκαλώ και πάλι τον κ. Παπακωνσταντίνου να ανακοινώσει τη λίστα με τα μέτρα περιστολής των δαπανών που εκείνος έλαβε στο τελευταίο τρίμηνο του 2009».Σχετικές φωτογραφίες:synnimeno9newpost.jpg

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ο Αβραμόπουλος «άδειασε» τον Χρυσοχοΐδη για τα κέντρα μεταναστών

«Οι αντιδράσεις για τα κλειστά κέντρα μεταναστών καταγράφονται με προσοχή. Το αρμόδιο υπουργείο θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη», σχολίασε σήμερα από την Αλεξανδρούπολη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο Αβραμόπουλος «άδειασε» τον Χρυσοχοΐδη για τα κέντρα μεταναστών
Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Θράκη, «άδειασε» τον Μ. Χρυσοχοϊδη και τις συνοπτικές διαδικασίες του υπουργείου που θέλει να ακολουθήσει ο κος Χρυσοχοΐδης για τη μετοίκιση των παρανόμως διαβιούντων στην Αθήνα οικονομικών μεταναστών.
Σύμφωνα με το ThrakiToday, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως «μας ζητήθηκε ένα ανενεργό στρατόπεδο στην Κοζάνη το οποίο και διαθέσαμε. Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τις ανάγκες και τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών», ενώ παράλληλα σχολιάζοντας τα όσα ακούγονται για τη Θράκη και τα εδώ κέντρα υποδοχής μεταναστών ο ίδιος ανέφερε πως δεν γνωρίζει τίποτα και πως μέχρι στιγμής δεν του έχουν ζητήσει κάτι σχετικό για τη Θράκη.


ΟΓΑ: Στις 2 Απριλίου η σύνταξη Απριλίου και το δώρο ΠάσχαE-mailΕκτύπωσηPDF
alt
 κλικ για μεγέθυνση
Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώθηκε ότι: Η σύνταξη του μηνός Απριλίου 2012 και το Δώρο Πάσχα θα καταβληθούν σε 802.100 συνταξιούχους του ΟΓΑ, με πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού ή Λογαριασμού ΕΛΤΑ, που έχουν επιλέξει για την πληρωμή συντάξεων, τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Απριλίου 2012 και Δώρο Πάσχα ανέρχεται στο ποσό των 525.500.000 ευρώ.


Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Απερίγραπτο θράσος! Τρεις υπουργοί ενημέρωσαν ότι μετά από 67 χρόνια δεν υπάρχουν στοιχεία για γερμανικές αποζημιώσεις- Ο κ. Σαχινίδης δήλωσε ότι κάπου υπάρχει ένα αρχείο αλλά ακόμα δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση
- Στο υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο για τις απαιτήσεις της Ελλάδας
- Η Γερμανία χρωστά 162 δισ στην Ελλάδα χωρίς τους τόκους
- Ακούστε τι λέει στο NewsIt ένας απόγονος οικογένειας θυμάτων της γερμανικής κατοχής

Με τη φράση "η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της και δεν πρόκειται να το κάνει" από τον υπουργό Εξωτερικών, Σταύρο Δήμα, ξεκίνησε η κουβέντα στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου.

Παρά τη σαφή αυτή δήλωση του κ. Δήμα, ωστόσο φάνηκε ξεκάθαρα από τις τοποθετήσεις των υπουργών, Δήμα, Σαχινίδη και Παπαϊωάννου πως το θέμα δεν έχει μελετηθεί σχεδόν στο ελάχιστον από καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα, καθώς έγινε γνωστό πως μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία για να ενισχυθούν τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς.

Ο κ. Δήμας δήλωσε ξεκάθαρα πως για να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα, χρειάζεται περισσότερο μελέτη των στοιχείων και αξιολόγησή τους, αλλά ξεκαθάρισε πως η χώρα διατηρεί ακόμα τις δυνατότητές για τον χειρισμό του θέματος.

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι ακόμα ανοιχτό, αλλά το χαρακτήρισε σύνθετο θέμα με νομικά και πολιτικά προβλήματα.

Ο πλέον όμως αποκαλυπτικός υπουργός για το τί έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα για το τεράστιο αυτό εθνικό θέμα, ήταν ο νέος υπουργός Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος ξεκάθαρα δήλωσε ότι το υπουργείο δεν έχει ούτε σπιθαμή από στοιχείο για αυτή την υπόθεση.

Μάλιστα, δήλωσε πως ρώτησε να ενημερωθεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου αν υπάρχουν στοιχεία για τις απαιτήσεις της χώρας, αλλά δεν προέκυψε τίποτα. Μετά από 50 δηλαδή και χρόνια ούτε ένα στοιχείο από το υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, ορθά κοφτά δήλωσε πως δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει πρόσβαση και το αναζητά ένα αρχείο που αφορά πολεμικές αποζημιώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος όταν είχε ερωτηθεί επί του θέματος είχε δηλώσει πως η Τράπεζα δεν διαθέτει πρωτότυπα στοιχεία για το δάνειο και είχε παραπέμψε στο υπουργείο Οικονομικών.

Όλα αυτά προκαλούν οργή και αγανάκτηση, καθώς η χώρα με τα χρήματα που θα μπορούσε να απαιτήσει από τη Γερμανία ίσως να μην βρισκόταν σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση, ενώ προκαλεί τεράστια ερωτήματα γιατί μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν έχει ανακινήσει το θέμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ NEWSIT ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠηγή:NewsIt.gr

Ανακοίνωση του Δ. Τζαμτζή για τα στρατόπεδα υποδοχής λαθρομεταναστών στο Ν. ΠέλλαςΑνακοίνωση

Επιστολή στους Δημάρχους Σκύδρας και Πέλλας απέστειλε ο πρώην Βουλευτής Ιορδάνης Τζαμτζής στην οποία αναφέρει:

"Προς Α)Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη Β)Δήμο Πέλλας Υπόψη Δημάρχου κ Στάμκου ΓρηγόρηΓ)Δήμο Σκύδρας Υπόψη Δημάρχου κ. Χοίδη Γιώργου.

Σύμφωνα με το blog OnAlert και τα αλλα Μ.Μ.Ε. τα οποία παρουσιάζουν την λίστα με τα 32 στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών, δύο από αυτά είναι το Στρατόπεδο Δούμτσα Μαργαρίτη στην Σκύδρα και ο Λόχος Αχλαδοχωρίου στο Αχλαδοχώρι, εάν είναι το Αχλαδοχώρι Πέλλας.

Το σχέδιο αυτό είχα καταγγείλει πριν ένα χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας. Τότε είχε πάρει αναβολή η υλοποίηση του σχεδίου αυτού.

Τώρα ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου.

Καλώ τα Δημοτικά Συμβούλια Σκύδρας και Πέλλας... 

...να συζητήσουν άμεσα το πρόβλημα αυτό και μαζί με την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη να συντονίσουν τις ενέργειες τους ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Είμαστε ήδη πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών από τα Σκόπια και την Αλβανία. Εάν έχουμε και δυο Στρατόπεδα συγκέντρωσης - φιλοξενίας λαθρομεταναστών στο Νομό, η κατάσταση θα γίνει αφόρητη, θα γίνει εκρηκτική".

Ιορδάνης Τζαμτζής
πρώην Βουλευτής


 

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΧΟΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Όλη η λίστα των στρατοπέδων για λαθρομετανάστες.Ποιοι θα αναλάβουν τη φρούρηση;
Κερατέα και Μενίδι θα είναι τα τρία στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών που θα είναι είναι κοντά στη πρωτεύουσα....


Τα υπόλοιπα 32 είναι διασκορπισμένα σ΄ ολόκληρη την Ελλάδα.

Η λίστα των στρατοπέδων περιλαμβάνει όσα οι ΕΔ εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχουν παραχωρήσει, χωρίς κανείς από τις κυβερνήσεις Παπανρέου-Παπαδήμου να ασχοληθεί.
Τώρα θυμήθηκαν το πρόβλημα των λαθρομεταναστών προφανώς λόγω προεκλογικής περιόδου και …τρέχουν να δείξουν ότι υπάρχει σχέδιο κα λύση.

Προς το παρόν προπαθούν να διαχειριστούν τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που αντιδρούν.Κανείς δεν θέλει να έχει στη περιοχή του στρατόπεδο συγκέντρωσης λαθρομεταναστών και οι περισσότεροι επικαλούνται θέματα ασφαλείας.

Και μια και αναφερθήκαμε στην ασφάλεια. Στο ΥΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία θεωρούν δεδομένο ότι η φύλαξη αυτών των στρατοπέδων θα ανατεθεί στα σώματα ασφαλείας. Η επισήμανση και μόνο δείχνει ότι υπάρχει υποψία ότι και αυτή τη δουλειά κάποιοι θα επιχειρήσουν να την “σπρώξουν” στις ΕΔ.

ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ


πηγή: onalert

Παράνομες οι παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑE-mailΕκτύπωσηPDF
paranomes-kratiseis-tou-elgaΣυνεχίζονται οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου ενάντια στην επιχείρηση αρπαγής των αγροτικών επιδοτήσεων, προκειμένου να εισπράξει η κυβέρνηση το χαράτσι των διογκωμένων ασφαλίστρων του ΕΛΓΑ, που δεν μπορούν να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι αγρότες.
Όπως έχουν καταγγείλει κατά καιρούς οι αγρότες, η Αγροτική Τράπεζα προχωρεί σε παρακρατήσεις, ώστε να ξοφλήσουν τις οφειλές τους για τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ, τα οποία έχουν εκτοξευτεί στα ύψη με τον τελευταίο νόμο για τον ΕΛΓΑ.
Αυτό σημαίνει ότι παρακρατεί παράνομα και καταχρηστικά μέρος της ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται κάθε αγρότης, αν και στο άρθρο 28 του κανονισμού 1782/2003 του Συμβουλίου αναφέρεται σαφώς ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.
Αυτή η ενέργεια της Αγροτικής Τράπεζας - που, προφανώς, γίνεται κατόπιν κυβερνητικής εντολής - εκτός από αντιαγροτική και αυθαίρετη, είναι και παράνομη, καθώς οι κοινοτικοί κανονισμοί, σαφώς και κατηγορηματικώς, δεν επιτρέπουν παρακρατήσεις από τις αγροτικές επιδοτήσεις για την απόδοση οφειλών.
Για το ζήτημα των παράνομων παρακρατήσεων από τον ΕΛΓΑ μας μίλησε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των αγροτικών Συλλόγων νομού Πέλλας, Παναγιώτης Γιώγας, και όπως ανέφερε οι κοινοτικοί κανονισμοί δεν επιτρέπουν κανενός είδους παρακρατήσεις από τις κοινοτικές επιδοτήσεις των αγροτών, ενώ η Κυβέρνηση "εφηύρε" τη μέθοδο της εξουσιοδότησης για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ. Σε συγκεκριμένες μάλιστα περιπτώσεις, καταγγέλλεται ότι γίνεται παρακράτηση της εισφοράς όχι μόνο από τα ποσά των επιδοτήσεων, αλλά και από λογαριασμούς αγροτών που δεν έχουν ακόμη πιστωθεί με τα ποσά των επιδοτήσεων. Επίσης, καταγγέλλεται ότι έγιναν παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών από τις επιδοτήσεις, ενώ όπως ισχυρίζονται οι αγρότες δεν υπέγραψαν καν την εξουσιοδότηση αυτή. «Με τον κανονισμό αυτόν που πέρυσι πέρασε εκβιαστικά, τον έχουμε χαρακτηρίσει ως αντιαγροτικό και προσπαθήσαμε να τον αντιπαλέψουμε, μαζεύοντας υπογραφές και αντισταθήκαμε στο να υπογράψουμε. Με τους εκβιασμούς όμως που έθεσαν, πάρα πολλοί αγρότες πήγαν και υπέγραψαν. Υπήρχε βέβαια το φαινόμενο και σ' αυτούς που δεν είχαν υπογράψει, παρθήκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Η έκβαση για την οποία είμαστε σήμερα χαρούμενοι έχει να κάνει με την είδηση που έρχεται από τον ΕΛΓΑ της Λάρισας, που κι εκεί, όπως πανελλαδικά είχαν παρακρατηθεί παρανόμως χρήματα από λογαριασμούς παραγωγών χωρίς να έχουν υπογράψει, ότι εδώ και μερικές ημέρες έχουν επιστραφεί τα χρήματα τους (με την υποσημείωση ότι είναι επιστροφή χρημάτων για ασφάλιση υπέρ ΕΛΓΑ).
Αποδεικνύεται ότι το όλο επιχείρημα ήταν ψευδές και έγινε για να πιέσουν τους αγρότες να συμμορφωθούν στο συγκεκριμένο Νόμο. Δίνεται οπότε το μήνυμα ότι κανένας αγώνας των αγροτών δεν πάει χαμένος. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε τέτοιου είδους εκβιασμούς και χαράτσια και να είναι σίγουροι οι αγρότες ότι η Συντονιστική παρακολουθεί τα γεγονότα και θα είναι πάντα επί των επάλξεων ούτως ώστε να αντιδράσει σε τέτοια χαράτσια, που είναι εις βάρος των αγροτών. Σε όσους αγρότες έχει γίνει παρακράτηση και δεν τους έχουν επιστραφεί, να κάνουν αίτηση στον ΕΛΓΑ Ημαθίας, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για να πάρουν τα χρήματα τους πίσω» είπε ο κ. Γιώγας. Ένα θέμα που θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσει η Διοίκηση του ΕΛΓΑ. Να καλεί δηλαδή, τους αγρότες στους οποίους έγινε παρακράτηση της εισφοράς, να επικοινωνήσουν με τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ και να υποβάλουν γραπτή αίτηση για να εξεταστεί το πρόβλημά τους και να αποδειχτεί το παράνομο της παρακράτησης
Χρήστος Χατζηαντωνίου
«Πανελλαδικά επιστρέφονται τα χρήματα από τις παρακρατήσεις»
Ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Χρήστος Χατζηαντωνίου μίλησε επίσης στο ''Ράδιο Πέλλα'' και είπε ότι όντως πανελλαδικά επιστρέφονται τα χρήματα από τις παρακρατήσεις, που έγιναν χωρίς εξουσιοδότηση. «Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε ο νέος νόμος, που αφορούσε κυρίως την μέθοδο ασφάλισης της αγροτικής και κτηνοτροφικής καταβολής αλλά και τον καινούριο τρόπο της καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι ο νόμος αυτός είχε απόλυτη επιτυχία στην εφαρμογή του, καθώς οι περισσότεροι αγρότες τον δέχτηκαν. Περίπου το 95% των αγροτών συμμετείχαν στο σύστημα και ασφαλίστηκαν. Αυτό αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο αγρότης να στηρίζεται η παραγωγή του και κατέρριψε όλο αυτό το σύστημα ότι ο αγρότης δεν πλήρωνε μέχρι τώρα. Ο αγρότης πλήρωνε, αλλά τα χρήματα του κάποιοι τα υπεξαιρούσαν. Όπως πλήρωσε και φέτος. Έτσι πετύχαμε και την εξυγίανση του Οργανισμού και εκμηδενίστηκαν τα φαινόμενα παρεμβατισμού από διάφορους παράγοντες παλαιοκομματισμού τύπου που κοιτούσαν να εξασφαλίσουν το δικό τους καλό, παρά των αγροτών και του ΕΛΓΑ. Σ' αυτόν το χρόνο εφαρμογής εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα, που εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα επιλύουμε. Ένα από αυτά, ήταν η παρακράτηση από το σύστημα σε κάποιους αγρότες που δεν εξουσιοδότησαν την τράπεζα τους να προχωρήσει σ΄ αυτή την παρακράτηση. Ο ΕΛΓΑ λοιπόν κινούμενος σε απόλυτη νομιμότητα κάνει το αυτονόητο. Επιστρέφει σε όλους αυτούς τους παραγωγούς τα ποσά που παρακρατήθηκαν.
Μέχρι το Πάσχα θα έχουμε επιστρέψει όλα αυτά τα ποσά.
Αυτός όμως ο παραγωγός που έκανε αυτή την επιλογή, να μην εξουσιοδοτήσει την τράπεζα και στην ουσία να μην ασφαλιστεί, δεν είναι ασφαλισμένος ούτε στον ΕΛΓΑ, ούτε στα ΠΣΕΑ. Λαμβάνει την ευθύνη να το κάνει και αντιμετωπίζει τη συνέπεια, κάποια στιγμή, αυτό το ποσό με την εφαρμογή του νόμου να βεβαιωθεί στη ΔΟΥ.
Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που περνούσαν από βουλευτικά γραφεία;
«Κάναμε ΕΔΕ που ολοκληρώνεται σύντομα, με εντολή του εισαγγελέα Βέροιας, θα πάει στο ακροατήριο και είναι ζήτημα το οποίο οφείλαμε να διερευνήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που εξετάζονται και για την περιοχή μας».
Πληρωμές αποζημιώσεις 30 Μαρτίου και Μεγάλη Πέμπτη
«Γίνεται επίσης προσπάθεια για πληρωμές στις 30 Μαρτίου και μία δεύτερη την Μεγάλη Πέμπτη ώστε να έχουν καλυφθεί σχεδόν όλες οι αποζημιώσεις. Ίσως με μία-δύο μέρες διαφορά θα πληρώσουμε μέχρι και το Νοέμβριο» είπε ο κ. Χατζηαντωνίου.


Αρχειοθήκη ιστολογίου