Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Mέσα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ το 2013. Ένταξη και της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες

 


Τον καθορισμό των μέσων Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. το 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Απριλίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο νέο πρόγραμμα έχουν γίνει βελτιώσεις αφού έχουν ληφθεί υπόψη προτάσεις Ομάδων Παραγωγών, Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων φορέων. Επίσης, ελήφθη υπόψη η ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών για τις εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών δικτύων και αντιβροχικών μεμβρανών που συνέταξε και υπέβαλε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, η σχετική Ομάδα Εργασίας.
Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η ένταξη της καλλιέργειας της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες για προστασία από βροχόπτωση. Το ύψος της επιχορήγησης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α..

Τα συστήματα Ενεργητικής Προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι τα εξής:

1. Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας, 30, 40, 50 ΗΡ, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό,
2. Το αντιχαλαζικό δίχτυ, για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι,
Απόφαση καθορισμού των μέσων Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ το 2013. Ένταξη και της αμπέλου στις επιχορηγούμενες καλλιέργειες
3. Η αντιβρόχινη μεμβράνη σε συνδυασμό με το αντιχαλαζικό δίχτυ για την προστασία της κερασιάς και της αμπέλου από τη βροχή και το χαλάζι (συνδυαστική εγκατάσταση).

Τα επιμέρους μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι τα εξής:

Μέτρο 1. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό. Δικαιούχοι του μέτρου είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου), όταν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν εσπεριδοειδή, βερίκοκα ή ακτινίδια στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που υπάγονται στο Μέτρο
β) Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε θέσεις που καλύπτονται από πετρελαιοκίνητους αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει πλέον λήξει και τους οποίους ο ΕΛ.Γ.Α. είχε μεταβιβάσει κατά το παρελθόν σε φορείς. Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης.
Μέτρο 2. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι (αντιχαλαζικό δίχτυ). Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από το χαλάζι.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι:

α) φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά, τη ροδιά και τα αμπελοειδή στις επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και υλοποιούν το μέτρο για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μελών τους, τα οποία μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων της περίπτωσης α.

Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

  • το κόστος αγοράς των υλικών για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
  • την αμοιβή της εργασίας σε τρίτους, με ανώτερο ποσοστό επί του συνολικού κόστους το 20%, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
  • τη δαπάνη αγοράς αντιχαλαζικού διχτυού και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ)
Μέτρο 3. Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας καλλιέργειας κερασιάς και αμπέλου από το χαλάζι και τη βροχή. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία της καλλιέργειας της κερασιάς και της αμπέλου από το χαλάζι και τη βροχή. Δικαιούχοι του μέτρου είναι:
α) φυσικά πρόσωπα (μη συνταξιούχοι, οποιουδήποτε ταμείου) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 και καλλιεργούν την κερασιά και τα αμπελοειδή σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010. και υλοποιούν το μέτρο για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων μελών τους, τα οποία μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων της περίπτωσης α.

Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης. Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

α) το κόστος αγοράς των υλικών, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
β) την αμοιβή της εργασίας σε τρίτους, με ανώτερο ποσοστό επί του συνολικού κόστους το 15%, για την υλοποίηση της εγκατάστασης (πλην ΦΠΑ)
γ) τη δαπάνη αγοράς αντιχαλαζικού διχτυού και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ)
δ) τη δαπάνη αγοράς αντιβροχικής μεμβράνης και των προβλεπόμενων συνοδευτικών υλικών (πλην ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής, όπου βρίσκεται η προς προστασία γεωργική εκμετάλλευση. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή και καταχώριση των αιτήσεων είναι το Τμήμα Εφαρμογών και Επικοινωνίας κάθε Υποκαταστήματος.
Μετά τη συγκέντρωση των αιτημάτων και τον έλεγχο των φακέλων από τη Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών, το ΔΣ του ΕΛΓΑ αποφασίζει για την έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης της εγκατάστασης, να ενημερωθούν αναλυτικά από το τοπικό Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας 2013, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των μέτρων 2 και 3.


Αγροτικούς συνεταιρισμούς της Πέλλας επισκέφθηκε ο βουλευτής Ιορδάνης Τζαμτζής


E-mailΕκτύπωσηPDF
alt
 κλικ για μεγέθυνση
Επισκέψεις σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών του Νομού μας  που διακινούν  και τυποποιούν ροδάκινα και νεκταρίνια, πραγματοποιεί ο Βουλευτής  κ.Ιορδάνης Τζαμτζής.
Ο κ. Τζαμτζής την Τετάρτη 24-7-2013 επισκέφτηκε τον Α.Σ. Παλαιού Μυλοτόπου  όπου συναντήθηκε με το Πρόεδρο κ. Γιάννη Λυσίτσα και μέλη του Δ.Σ, καθώς και τον Α.Σ. Καλυβίων όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο  του ΑΣ Καλυβίων  και της ΚΑΣΟ Μέγας Αλέξανδρος,  κ. Στρατή Αυγουστή και τον Ταμία του ΔΣ, κ. Κυριάκο Στεργίου και συνομίλησε με πολλούς παραγωγούς οι οποίοι παρέδιδαν ροδάκινα και ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν  τόσο για την επιστροφή του Φ.Π.Α στους αγρότες, όσο και για την δυνατότητα αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για την καρπόπτωση.
Για την ενημέρωση των αγροτών,  παραθέτουμε δελτία τύπου σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες ,καθώς και την επιστολή του Ιορδάνη Τζαμτζή προς τον Πρωθυπουργό για το πρόβλημα της αποζημίωσης της καρπόπτωσης.
Α)   Επιταχύνεται η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ των   αγροτών
Τις νέες αναθεωρημένες τιμές και ποσότητες για την επιστροφή του ΦΠΑ των αγροτών αποστέλλει σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες.
Με τις νέες αναθεωρημένες ποσότητες και τιμές δίδεται η δυνατότητα να πάρουν επιστροφή το 80 με 85% των αγροτών, οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν στον έλεγχο. 
Όσων τα τιμολόγια ξεπερνούν τις νέες αναθεωρημένες ποσότητες και τιμές θα πάρουν επιστροφή ΦΠΑ μέχρι το ποσό που δικαιολογείται και το υπόλοιπο ποσό θα πηγαίνει στον έλεγχο. 

Β)   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗ 

Σκύδρα, 12 Ιουλίου 2013
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι ζημιές από τον παγετό και τις χαλαζοπτώσεις στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας είναι πολύ μεγάλες.
Στην Πέλλα ο παγετός τον μήνα Μάρτιο και οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα καρπόπτωσης.
Ο παγετός «έπληξε» τα άνθη των καρποφόρων δέντρων και οι συνεχείς βροχοπτώσεις ολοκλήρωσαν την ζημιά του παγετού.
Αποτέλεσμα είναι, η καρπόπτωση στα κτήματα πολλών παραγωγών να φθάνει το 80% - 90% της παραγωγής.
Το κακό ολοκλήρωσαν οι αλλεπάλληλες χαλαζοπτώσεις, ακόμη και σε μέγεθος μεγάλου μανταρινιού.
Οι αγρότες της Πέλλας, μετά από την καταστροφή αυτή είναι σε απόγνωση, γιατί δεν έχουν παραγωγή και το φάσμα της πείνας για πολλούς είναι όχι απλά ορατό αλλά δεδομένο.
Συναντήθηκα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο και την ηγεσία του ΕΛΓΑ για να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
Για τις ζημιές από τον παγετό υπάρχει αδικαιολόγητη ολιγωρία.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως αγρότης πρώτα και ως Βουλευτής απευθύνομαι σε εσάς, διότι το ζητούν οι αγρότες και γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ενημερωθείτε για την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει εκατοντάδες οικογένειες αγροτών στη Πέλλα, εξαιτίας του παγετού και της καρπόπτωσης.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχετε να επιλύσετε για το καλό της Ελλάδας, το πρόβλημα των παραγωγών της Πέλλας φαντάζει πολύ μικρό.
Είναι όμως για εκατοντάδες οικογένειες, πρόβλημα επιβίωσης και ζητά άμεσα λύση.
Με τιμή και εκτίμησηΤετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια είναι η νέα μεγάλη κλιματική απειλή


Διεθνής ομάδα ερευνητών υποστηρίζει ότι έχει κάνει την εμφάνιση του ένα νέο καιρικό φαινόμενο το οποίο συνδέεται με την πρόκληση μεγάλων πλημμυρών. Οι ειδικοί όταν αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο μιλάνε για «ατμοσφαιρικά ποτάμια» ή για «ποτάμια της βροχής».
Το φαινόμενο
Ερευνητές από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ μελέτησαν τις καταστροφικές πλημμύρες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Αγγλία και στη Σκωτία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οφείλονται στα ποτάμια της βροχής, ένα φαινόμενο που προκαλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη.
Η αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί ολοένα και περισσότερες θερμές μάζες αέρα οι οποίες με τη σειρά τους έχουν τη δυνατότητα να συγκρατούν μεγαλύτερες ποσότητες υδρατμών. Αυτοί οι υδρατμοί υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες σχηματίζουν τεράστιες δέσμες νερού στην ατμόσφαιρα. Οι δέσμες ή «ποτάμια» νερού μετατρέπονται με τη σειρά τους σε συνεχή και έντονη βροχόπτωση που πέφτει μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία προκαλώντας έτσι πλημμύρες.
Η μελέτη
Τη μελέτη διεξήγαγαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αιόβα και του Πανεπιστημίου Reading. Όπως εκτιμούν, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία στον πλανήτη τόσο πιο συχνό και έντονο θα είναι το φαινόμενο.
«Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, θα αυξάνεται και η ποσότητα των υδρατμών που θα μετακινούνται στην ατμόσφαιρα δημιουργώντας έτσι ολοένα και πιο ισχυρά ατμοσφαιρικά ποτάμια. Η σύνδεση ανάμεσα στα ατμοσφαιρικά ποτάμια και τις πλημμύρες έχει ήδη διαπιστωθεί.
Η αύξηση της συχνότητας των ατμοσφαιρικών ποταμιών θα οδηγήσει σε αύξηση των έντονων βροχοπτώσεων τον χειμώνα και στη πρόκληση πλημμυρών» αναφέρει ο Ντέιβιντ Λάβερς, του Πανεπιστημίου της Αιόβα που ήταν επικεφαλής της μελέτης η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Environmental Research Letters».


tovima.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Αν σήμερα, μεταξύ πολλών άλλων, αξίζει να αναφερόμαστε στην 39η επέτειο αποκαταστάσεως της δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή
 
αυτό έχει να κάνει και με το ότι και τότε η χώρα πέρασε μέσα από μια τεράστια δοκιμασία, εθνική, πολιτική και κοινωνική,
 
και κατάφερε να ξανασταθεί όρθια χωρίς να περιπέσει σε κατάσταση εσωτερικής διαμάχης.

Η ανώδυνη μετάβαση από την τυραννία στη δημοκρατία χαρακτηρίσθηκε διεθνώς ως «πολιτικό θαύμα»
 
και συμπληρώθηκε σύντομα από άλλα επιτεύγματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου.

Το μεγαλύτερο, ουσιαστικότερο και πιο θεμελιακό για το μέλλον του τόπου επίτευγμα της διακυβέρνησης Καραμανλή,
 
υπήρξε πολιτικό. Έκθαμβοι οι ξένοι παρατηρητές το χαρακτήρισαν «πολιτικό θαύμα»:
 
Είναι η ανώδυνη μετάβαση από την τυραννία στην ελευθερία - η χωρίς κλυδωνισμούς οικοδόμηση από τα ερείπια της δικτατορίας
 
μιας ισχυρής, σύγχρονης και προοδευτικής δημοκρατίας - η ραγδαία ανασύνταξη της Πολιτείας-
 
και ο εξοπλισμός της με εύρωστους θεσμούς, για να λειτουργεί ομαλά το δημοκρατικό πολίτευμα
 
και να μπορεί ν' ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας.
 

Αξίζει να υπομνησθεί ένα μόνο από τα άπειρα σχόλια που εγράφησαν στο διεθνή Τύπο- του Γάλλου ακαδημαϊκού Μωρίς Ντρυόν στην «Μοντ»:
 
«Στον κόσμο μας, όπου οι αλληλεξαρτήσεις είναι τόσο στενές, ώστε οι συμφορές κάθε χώρας να μπορούν να έχουν κάθε στιγμή αντίκτυπο σ' όλες τις άλλες,
 
η επάνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν αποτελεί μόνο τύχη για την Ελλάδα, αποτελεί τύχη και για την Ευρώπη,
 
τύχη και για τη δημοκρατία».
 

Οι ευεργετικές επιπτώσεις του πολιτικού θαύματος εκτείνονται σ' όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου:

-Ο Κοινοβουλευτικός βίος λειτούργησε υποδειγματικά. Η Βουλή έχει να παρουσιάσει ένα επιβλητικό νομοθετικό έργο, πρωτοφανές στα χρονικά της ζήλο και υψηλό επίπεδο συζητήσεων.
 
-Η χώρα αντιμετώπισε νηφάλια και ήρεμα το ακανθώδες και επί γενεές άλυτο πολιτειακό ζήτημα.
 
Οι στιβαροί και υπεύθυνοι χειρισμοί του Πρωθυπουργού επέβαλαν τις άψογες δημοκρατικές διαδικασίες και το διάλογο σε στάθμη που αξιώνει θέση πολιτική υποθήκης για τις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων.   
 
-Η χώρα μας απέκτησε Καταστατικό Χάρτη- ένα Σύνταγμα εμπλουτισμένο με σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά και στηριγμένο στις εμπειρίες της ελληνικής πολιτικής ζωής.
 
-Η διασφάλιση καθεστώτος πολιτικής και κοινωνικής ελευθερίας για όλους ανεξάρτητα τους Έλληνες και όλες τις πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις υπήρξε πράξη υψηλού αισθήματος εθνικής ευθύνης και πολιτικού ρεαλισμού.
 
-Η αποδιοργάνωση του μηχανισμού της δικτατορίας, η κάθαρση και ο χειρισμός του προβλήματος της τιμωρίας των τυράννων και των συνειδητών οργάνων τους
 
έγιναν στο σωστό και αναγκαίο μέτρο με πνεύμα ευθύνης απέναντι στον τόπο και την Ιστορία. 
 
-Η εξάρθρωση της οικονομίας ανακόπηκε. Και εν συνεχεία η οικονομική πορεία έγινε ανοδική με ρυθμούς οπωσδήποτε ταχύτερους από της Κοινής Αγοράς.
 
Έτσι αποκτούνται η μια μετά την άλλη οι προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα  δηλαδή στην πραγματοποίηση της σύγχρονης Μεγάλης Ιδέας,
 
όπως την συνέλαβε ο Καραμανλής. Ύστερα από περιπέτειες δώδεκα χρόνων, η Ελλάδα εφαρμόζει και προωθεί αυτή την μεγάλη Ευρωπαϊκή πολιτική.
 
-Στον τομέα της οικονομικοκοινωνικής πολιτικής, πραγματοποιήθηκαν μεγάλα και σταθερά βήματα διαρθρωτικού χαρακτήρα με στόχο την κοινωνική δημοκρατία,
 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τις μεγάλες μάζες του μοχθούντος ελληνικού λαού και την προσέγγιση του ιδανικού της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 
-Δικαιούται η «Νέα Δημοκρατία» να καυχηθεί για τα επιτεύγματα αυτά- τη θεμελίωση μιας καλύτερης ζωής με ενότητα, γαλήνη και τάξη.
 
'Ολα αυτά έγιναν αφ΄ ενός παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες και το πρωταρχικό - πανάκριβο  καθήκον της αμυντικής θωράκισης του Έθνους -  και αφ ετέρου σε μια περίοδο που οι εγκληματικές εκδηλώσεις
 
των εξτρεμιστικών άκρων συνταράσσουν χώρες γειτονικές ή άλλες οικονομικά ισχυρότερες, οι οποίες δεν εδοκίμασαν όσα η χώρα μας δεινά. 
 


Ο πολιτικός ηγέτης που τότε απέτρεψε το χάος είχε από νωρίς σταθερή και συγκεκριμένη άποψη για το καίριο πρόβλημα της χώρας μας, το πολιτικό. 
 
Και είχε θέσει επίσης από νωρίς ως στόχο του πρώτο την επίλυσή του.

Χαρακτηριστική ήταν η επιστολή του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς το φίλο του δικηγόρο Γ.Αβτζή στις 12-7-1945, όταν πάλι η χώρα και παρά την απελευθέρωσή της
 
πέρναγε περίοδο τεράστιας εσωτερικής δοκιμασίας.

«Θέλεις να έχεις τις σκέψεις μου για τα πολιτικά μας πράγματα; Τα βρίσκω αποκαρδιωτικά. Τόσο αποκαρδιωτικά που μου κάνει κόπο και να τα κρίνω.
Όπως σου είπα και άλλοτε, ο τόπος μας πάσχει από αθεράπευτη πολιτική ανεπάρκεια. Θα με καταλάβαινες ίσως καλλίτερα αν ήξερες πόσο απλά είναι αυτά τα προβλήματα που τα καθιστούμε πολύπλοκα από ηλιθιότητα και κακή πίστη.
 
Και είναι τόσο αληθινό αυτό, που φτάνει κανείς να πει ότι αφού δεν μπορούμε να κάνομε καλλίτερη πολιτική, ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο τόπος είναι να μην κάνομε καμιά πολιτική.
 
Αλλά μήπως χρειάζεται κι άλλη απόδειξη από το σημερινό μας κατάντημα; Η ηγεσία μας έχασε σε τέτοια έκταση το αίσθημα του καθήκοντος, ώστε να θεωρείται επικίνδυνη για το μέλλον του τόπου, ενώ ο λαός  μας,
 
ένας λαός που αντιμετώπισε με νοσηρό αισθηματισμό τα πολιτικά του προβλήματα, κατατρύχεται ήδη από ψυχώσεις.
 
Είμαι βέβαιος πως ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά- τι παρεξήγησις αλήθεια στον τόπο μας και μ' αυτούς τους όρους- θα ήθελαν να είναι εκεί που βρίσκονται,
 
αν μπορούσαν να καθορίσουν λογικά  τη θέση τους. Αλλά πού να τη βρεις τη λογική στον ευλογημένο αυτόν τόπο;
 
Ή κι αν τη βρεις καμιά φορά, θα τη βρεις χωρίς το γενναίο εκείνο αίσθημα που την καθιστά δημιουργική. Καθώς όμως σου είπα και άλλοτε,
 
χωρίς γενναίο αίσθημα δεν γίνεται τίποτε το σημαντικό στη ζωή και προ παντός στην πολιτική, που αποτελεί την πληρέστερη έκφραση της.

Είναι ανάγκη συνεπώς, για να σωθεί και να προαχθεί αυτός ο τόπος, να γίνει κάποια βαθιά μεταβολή στην πολιτική του ζωή.
 
Πότε όμως; Τις απόψεις μου, που ενισχύονται κάθε μέρα που περνά και περισσότερο τις ξέρεις.

Ο πολύς κόσμος πιστεύει πως κερδίζοντας τις εκλογές και το δημοψήφισμα σώζει την υπόθεσή του. Αυτό όμως δεν είναι ολότελα αληθές.
 
Γιατί δεν είναι αρκετό να κερδίσομε τις εκλογές. Πρέπει να τις κερδίσομε κατά τρόπον ώστε να γίνουμε ικανοί να αντιμετωπίσουμε τη μετεκλογική περίοδο που θα 'ναι ίσως δυσκολότερη από τη σημερινή.
 
Χθες  χρησιμοποιήσαμε κατά των κομμουνιστών το έγκλημα του Δεκεμβρίου και σήμερα την αντεθνική τους πολιτική.
 
Όταν όμως θα 'χει σβήσει η εντύπωση από τα Δεκεμβριανά και θα 'χει τερματισθεί η εθνική μας  κρίση, τι είναι εκείνο που θα μας συνδέσει  με τη λαϊκή ψυχή;

Πρέπει συνεπώς με την ευκαιρία της προσεχούς εκλογής να δημιουργήσομε τις προϋποθέσεις μιας υγιούς εξελίξεως της πολιτικής μας ζωής,
 
εξελίξεως που θα οδηγήσει στη δημιουργία καταστάσεων ικανών να απαλλάξουν τον κόσμο από την ανάγκη του ν' ακολουθεί κόμματα
 
που δεν τον εμπνέουν και ν' αφαιρέσουν από το πεζοδρόμιο το μονοπώλιο του νέου και προοδευτικού.
 
Μ' άλλα λόγια πρέπει να πολιτευθούμε με την προοπτική να καταστήσουμε μετεκλογικώς την πολιτική μας ζωή φυσιολογική και να την απαλλάξουμε από τα παλαιά της συμπλέγματα.
 
Δεν πρέπει ν αφεθεί ακίνδυνα ο κόσμος να κάνει και στο μέλλον τις επιλογές του με τον τρόπο που παίρνει το καθαρτικό του.

Πώς όμως θα φθάσομε εκεί;  Με το να μάθομε να κάνομε πολιτική. Ξέρεις ποια είναι η έννοια της πολιτικής για μένα;
 
Η θέληση και η ικανότης να θυσιάζεσαι για τον τόπο σου. Όταν κατέχεις αυτή τη δύναμη ημπορεί να είσαι  χρήσιμος στον τόπο σου και στην εποχή σου.
 
Φαίνεται όμως πως αυτή η αρετή λείπει χαρακτηριστικά από τη ζωή μας. Λέμε πολλές φορές ότι μας λείπουν τα πρόσωπα.
 
Αυτό όμως, όσο κι αν είναι αληθές, δεν δίνει την εξήγηση της πολιτικής μας κακοδαιμονίας.

Κατά τη γνώμη μου το κακό βρίσκεται στην αδυναμία του λαού μας να συνταχθεί πολιτικά.

Αδυναμία που τον παρακολουθεί σ' όλη τη μακραίωνη ιστορία του. Όπως βλέπεις, ο Ελληνισμός έζησε πάντα μέσα στο πρόσκαιρο και το υπερβολικό.
 
Μπορεί να κάμει θαύματα για μια στιγμή, μα δεν μπορεί να κάμει καμιά προσπάθεια διαρκείας. Αλλά η πολιτική είναι κατ' εξοχήν προσπάθεια διαρκείας.

Ο λαός μας, που είναι νοήμων λαός και συνεπώς ικανός να βρει το ορθό, είναι ανίκανος να το πραγματοποιήσει από ψυχική αδυναμία.
 
Κανένας μας δεν συγχωρεί στον εαυτό του το να γίνει αφορμή να προαχθεί  κάποιος άλλος.
 
Και κοντά σ' αυτό υπάρχει και η πατροπαράδοτη φτώχεια μας που οδηγεί στον πολιτικό ωφελισμό.

Πού να βρούμε λοιπόν τα πρόσωπα; Η πολιτική δεν είναι ποίηση για να μπορείς να την κάμεις μακριά από τον κόσμο.
 
Ο πολιτικός έχει ανάγκη από τη δύναμη που του δίνει η πίστις του κόσμου. Μα εμείς δεν πιστεύουμε σε τίποτα και σε κανέναν...»


Το μήνυμα που προκύπτει αν ξαναθυμηθούμε τα παραπάνω γεγονότα και τις σταθερές αρχές ενός ηγέτη που τα καθόρισε, είναι πως
 
και σήμερα η χώρα μας μπορεί να ξεπεράσει τη μεγάλη δοκιμασία της. Το έκανε στο παρελθόν, μπορεί και τώρα.
 

Ήδη αν συγκρίνουμε τη θέση της Ελλάδας, εσωτερικά και εξωτερικά με εκείνη της αντίστοιχης περιόδου προ ενός μόλις έτους,
 
δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι.
 

Κωνσταντίνος Τασούλας

Πρόεδρος Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
 
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Πόσες ΜΚΟ λέτε να έχουν ο Κωνσταντίνου του ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τον Κούρκουλα;ΛΕΦΤΑ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

 Διαβάστε την έρευνα και δεν θα το πιστεύεται!!!
Υποθετικό ερώτημα
αν βλέπατε μια αφίσα που είχε την αναγγελία μιας εκδήλωσης 
και την εκδήλωση αυτή φαινόταν πως την...    

 διοργανώνουν η Επιτροπή κατά του Συμφώνου ασύλου και 
μετανάστευσης της ΕΕ η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο η
 ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Το ΕΝΑΝΤΙΑ
η Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ 2001
Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών
Το Στέκι Μεταναστών
η διεθνιστική εργατική αριστερά
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ για την περιοχή του Αγίου
 Παντελεήμονα – Αχαρνών
η επιτροπή δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ
το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ
και η ΕΛΜΕ Εύβοιας
προσθέστε και καμιά δεκαριά ακόμη που δεν βάλαμε γιατί από ένα 
σημείο και ύστερα βαριέσαι να ψάχνεις...
τι γνώμη θα σχηματίζατε;
δεν θα πιστεύατε πως την εκδήλωση αυτή την καλούν χιλιάδες;
θα φανταζόσασταν ποτέ πως όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν 
μόνο από δύο πανάξιους και εργατικούς κυρίους;
Και όμως,ιδού λοιπόν οι δυο αθεράπευτοι ΜΚΟδάκηδες..
δείτε τα παρακάτω στοιχεία..
Όλα προέρχονται απο στοιχεία που οι ίδιοι έχουν διαθέσει στο διαδίκτυο..
ο κ.Κούρκουλας


Αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι 
υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν
 στο διαδίκτυο,για να μπορούν
 να παίρνουν τις κρατικές 
επιχορηγήσεις. 

Ένας εισαγγελέας ή το ΣΔΟΕ τι 
λέτε,θα κάνει ποτέ κάποιον έλεγχο
 σε αυτή την ατέλειωτη λίστα ΜΚΟ
 των 2 αυτών κυρίων.

Ο κύριος Κωνσταντίνου εκτός
 απο την Επιτροπή κατά του 
Συμφώνου ασύλου και 
μετανάστευσης της ΕΕτην Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο

και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τον βρίσκουμε και στο ΕΝΑΝΤΙΑ
είναι και συντονιστής της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ 2001
είναι και μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

ο κύριος Θανάσης Κούρκουλας εκτός από την κίνηση "απελάστε
 τον ρατσισμό" είναι και στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών
είναι και εκπρόσωπος στο «Στέκι Μεταναστών»
είναι και στην ΔΕΑ διεθνιστική εργατική αριστερά είναι και
 υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)
είναι και μέλος της δήθεν ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
για την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα – Αχαρνών είναι και 
στην επιτροπή δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ
ο ίδιος κύριος εδώ φαίνεται πως εκπροσωπεί και το Ελληνικό 
Κοινωνικό Φόρουμ
και είναι και μέλος της ΕΛΜΕ Εύβοιας.Μετά από κάθε αναγγελία 
συγκέντρωσης των βαρύγδουπων επιτροπών βάζουν και ένα 
πιο γενικό πως στην συγκέντρωση συμμετέχουν και φοιτητικοί 
σύλλογοι και οργανώσεις μουσουλμάνων μεταναστών της
 χώρας και γεμίζει η ανακοίνωση δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα. 

Παράδειγμα...από ένα παλιότερο

Συλλαλητήριο διοργανώνεται στις 18.00 στην πλατεία Ομονοίας 
από την Επιτροπή κατά του Συμφώνου ασύλου και μετανάστευσης 
της ΕΕ ποιός υπογράφει;(για αυτήν την επιτροπή όπως θα δείτε 
υπογράφει ο κύριος Κωνσταντίνου),

την Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμοποιός είναι και εδώ;
( και για αυτήν την επιτροπή θα δείτε τον κύριο Κωνσταντίνου!!!)

την ΑΝΤΑΡΣΥΑ(Στην σελίδα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι πρότινος αντί
 για administrator ποιός νομίζετε πως υπέγραφε; μα ο κύριος 
Πέτρος Κωνσταντίνου),
την Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»( Σε αυτή δεν υπογράφει ο
 κύριος Κωνσταντίνου αλλά μάλλον πρόκειται για παράλειψη
...εδώ πάντως μπορείτε να βρείτε έναν άλλον αγωνιστή...
τον κύριο Κούρκουλα), ..Καλά ρε παιδιά πότε τα προλαβαίνετε 
όλα αυτά;εσείς ξεπεράσατε και την γνωστή πολυ-κάτοικο Βήχου 
που είναι σε όλες τις επιτροπές κατοίκων της Αθήνας...τι διάολο;
 άλλη δουλειά δεν κάνετε;
και ένα τελευταίο
μιας και πιάνεστε με τόσα πολλά πράγματα και ο νους σας κατεβάζει
μήπως γνωρίζετε ποιός είναι ο "κύριος" που στο βίντεο δίνει 
οδηγίες στους Μουσουλμάνους στα επεισόδια με τα ΜΑΤ;;;
όχι πως είναι απαραίτητο να ξέρετε...αλλά λέμε τώρα...
.τόσο κόσμο γνωρίζετε ...με τόσα πράγματα καταπιάνεστε..

.όλο και κάποιον θα σας θυμίζει!!!Βέβαια στην πορεία έχουν προσχωρήσει σε αυτές τις Μκο και 
άλλα άτομα.Άλλοι γιατί είναι άνεργοι και άλλοι πίστεψαν πως
 αυτές οι οργανώσεις έχουν αγνές προθέσεις και ήθελαν να 
προσφέρουν εθελοντικά σαν άτομα την όποια εργασία τους 
ανέθεταν οι δυο "αρχηγοί".

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που έφυγαν αηδιασμένοι,αλλά 
λόγω ιδεολογίας προτίμησαν για την ώρα να σιωπήσουν,
ώστε να μην προκαλέσουν τριβές και εσωτερικά προβλήματα 
στον ακροαριστερό χώρο.

Αφιερωμένο σε όσους τρώνε το κουτόχορτο των 

Μπίζνες-Καλά-Οργανωμένες..
Ι. Τζαμτζής: Αποστέλλονται από το ΥΠΟΙΚ οι νέες αναθεωρημένες τιμές & ποσότητες για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες


E-mailΕκτύπωσηPDF
alt
 κλικ για μεγέθυνση
Επιταχύνεται η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών
Τις νέες αναθεωρημένες τιμές και ποσότητες για την επιστροφή του ΦΠΑ των αγροτών αποστέλλει σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες.
Με τις νέες αναθεωρημένες ποσότητες και τιμές δίδεται η δυνατότητα να πάρουν επιστροφή το 80 με 85% των αγροτών, οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν στον έλεγχο. 
Όσων τα τιμολόγια ξεπερνούν τις νέες αναθεωρημένες ποσότητες και τιμές θα πάρουν επιστροφή ΦΠΑ μέχρι το ποσό που δικαιολογείται και το υπόλοιπο ποσό θα πηγαίνει στον έλεγχο. 


Αρχειοθήκη ιστολογίου