Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΟΓΑ «Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012
δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο»
Σχετ.: «Οι εγκύκλιοί μας με αριθ. 9/2011και 2/2013»
Σε συνέχεια των ως άνω εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 81
του ν. 4144/18-4-2013 (ΦΕΚ Α88) δίνεται η δυνατότητα στους εργάτες γης οι οποίοι ήσαν
εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας, βάσει
των αμοιβών τους με εργόσημο, να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος
2012, εφόσον καταβάλουν την ετήσια ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική κατηγορία που έχουν καταταγεί το έτος 2012, προσαυξημένη κατά
50%.
Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω εργατών γης, τη χορήγηση -
θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση
των αδειών διαμονής των εργατών γης - υπηκόων τρίτων χωρών.
Επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά ότι, από το έτος 2013 και
στο εξής, χωρίς καμία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, θα
υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση μόνο τα εργόσημά τους.
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.
Στην περίπτωση των εργατών γης, οι οποίοι ήσαν εγγεγραμμένοι μέχρι 31-12-2011
στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ και δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα
εργασίας με εργόσημο μέσα στο έτος 2012, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία
για την καταβολή, των προσαυξημένων, ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 καθώς και για
την άμεση χορήγηση – θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για
ανανέωση άδειας διαμονής (υπήκοοι τρίτων χωρών).
Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους για το έτος 2012 θα
πρέπει να προσέλθουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προκειμένου να προμηθευτούν το
νέο έντυπο ΑΤΕ με Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 697 για τη πληρωμή των
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012. Όπως προαναφέρθηκε, οι εργάτες γης, οι οποίοι
ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60
2
ήσαν εγγεγραμμένοι μέχρι 31-12-2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα
εργασίας, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, θα πρέπει, σύμφωνα με τις ως άνω
διατάξεις, να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2012,
προσαυξημένες κατά 50%.
Σημειώνουμε, ότι η καταβολή των προσαυξημένων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012,
αφορά μόνο στους εργάτες γης των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, από
1-1-2012, λόγω εφαρμογής του εργοσήμου. Οι εργάτες γης των οποίων η
ασφάλιση είχε διακοπεί, πριν από την 31-12-2011, για διαφορετικούς του
εργοσήμου λόγους (π.χ. ασφάλιση σε άλλο φορέα, διακοπή άσκησης
επαγγέλματος κ.λπ), δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση και δεν
ακολουθείται γι’ αυτούς η εν λόγω διαδικασία.
Η εκτύπωση του εντύπου για την ΑΤΕ, θα γίνεται από τους αρμόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ,
μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ημέρες εργασίας αγρεργατών». Στην υπηρεσία
αυτή, ήδη εμφανίζονται οι εργάτες γης οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν
εξαργυρώσει κανένα εργόσημο, η ασφαλιστική κατηγορία τους, καθώς και το πληρωτέο
ποσό (ποσό εισφορών έτους 2012 προσαυξημένο κατά 50%). Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος οφείλει και καθυστερούμενες μέχρι το έτος 2011 ασφαλιστικές
εισφορές, θα πρέπει επιπλέον να εκτυπώνεται για την καταβολή τους το έντυπο
ΑΤΕ με ΚΜΠ 639.
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 της
παρούσας, δεν είναι δυνατή μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, η εκτύπωση των εντύπων
για πληρωμή των εισφορών μέσω της ΑΤΕ, το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697 θα χορηγείται
από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο
Υποκατάστημα), ενώ το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639 θα χορηγείται «χειρόγραφα» από τους
Ανταποκριτές ΟΓΑ, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το πληρωτέο ποσό.
Η καταβολή του ποσού με ΚΜΠ 697 θα γίνεται εφάπαξ, δεν υπόκειται σε ρύθμιση
δόσεων και πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη ληκτική ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται
στο έντυπο. Μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας, το πληρωτέο ποσό
αναπροσαρμόζεται.
Επισημαίνουμε, ότι στους ως άνω εργάτες γης, δεν θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση
καταβολής, μέσω ΕΛΤΑ, των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012.
Η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 από τους εν λόγω εργάτες γης,
μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αλλά αποκλειστικά μέσω της ΑΤΕ με το νέο έντυπο
(ΚΜΠ 697). Μετά την καταβολή των εισφορών με το έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697, οι
εργάτες γης επανεγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΓΑ για το έτος
2012.
Υπενθυμίζουμε, ότι η πληρωμή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών έτους
2012 από τους εργάτες γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ημερών εργασίας
πραγματοποιηθείσες μέσω εργοσήμου, το έτος αυτό, καθώς και των τυχόν
καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα εξακολουθεί να γίνεται με το
έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639 και όχι με το νέο έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697 (σχετ. η πρόσφατη
εγκύκλιός μας με αριθ. 2/2013).
Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα πρέπει οι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να συμβουλεύονται, για μεν τους ημεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή
υπηρεσία «Ατομική Μερίδα – Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας», για δε τους
ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60
3
αλλοδαπούς εργάτες γης, τη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια Διαμονής
Αλλοδαπών».
2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.
Κατ’ εξαίρεση των γενικών οδηγιών μας το νέο έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697 καθώς και το
έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 639, για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και
καθυστερούμενων μέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατόν να
χορηγηθούν και στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης, οι οποίοι ελλείψει
βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ, είναι κάτοχοι απλής βεβαίωσης
παραλαβής αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής (λευκής). Στην περίπτωση
αυτή, θα πρέπει να συστήνετε στους ενδιαφερόμενους, να πληρώσουν τις
ασφαλιστικές εισφορές τους το αργότερο, μέχρι 28-6-2013, προκειμένου να μην
αντιμετωπίσουν προβλήματα με την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ.
Η εγγραφή των παραπάνω προσώπων στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης, για το έτος 2012, θα γίνεται μετά την καταβολή του ποσού των
ασφαλιστικών εισφορών, με το νέο έντυπο ΑΤΕ με ΚΜΠ 697.
Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού γίνει σε Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ)
διαφορετικό του ΚΜΠ 697, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή τους στα Μητρώα
Ασφαλισμένων, για το έτος 2012. Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή, στους
Ανταποκριτές ΟΓΑ, και τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπληρώνετε,
το ως άνω έντυπο για την ΑΤΕ, «χειρόγραφα», αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτό να
εκτυπώνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας.
4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
Μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, σύμφωνα με τις οδηγίες
της παρούσας εγκυκλίου μας και της εγκυκλίου μας με αριθ. 2/2013 και εφόσον δεν
οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το έτος 2011 μπορεί να
χορηγηθεί, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης,
η βεβαίωση υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ πριν προβεί στην εκτύπωση
της βεβαίωσης, θα πρέπει να ελέγξει τα αναγραφόμενα, στην απόδειξη πληρωμής, στοιχεία
του ενδιαφερόμενου και το καταβληθέν ποσό.
Η βεβαίωση υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005 μπορεί να χορηγηθεί και στους υπηκόους
τρίτων χωρών οι οποίοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής στη χώρα, αλλά λευκής βεβαίωσης, εφόσον προσκομίσουν την
απόδειξη εξόφλησης των εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούμενων μέχρι το
έτος 2011. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, την εν
λόγω βεβαίωση (υπόδειγμα 1 ν. 3386/2005), στις αρμόδιες υπηρεσίες των
Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προκειμένου να τους χορηγηθεί η
βεβαίωση νόμιμης διαμονής στη χώρα.
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ.
Μετά την καταβολή, κατά τα ανωτέρω, των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργάτες γης,
μπορεί να τους χορηγηθεί – θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, εφόσον ΔΕΝ οφείλουν
καθυστερούμενες, μέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Πριν τη χορήγηση –
θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει, οι αρμόδιοι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να ελέγχουν αν διαμένουν νόμιμα στη χώρα δηλ. είναι κάτοχοι άδειας
ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60
4
διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του
βιβλιαρίου υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.
Σημειώνουμε, ότι η χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των υπηκόων τρίτων
χωρών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στη χώρα, θα γίνεται
μετά τη προσκόμιση της βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στη χώρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
6. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ»
Όπως σας ενημερώσαμε με την αριθ. 2/2013 εγκύκλιό μας, προς διευκόλυνση του έργου
των Ανταποκριτών ΟΓΑ, στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, ήδη αναπτύχθηκε από τον
Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισμού μας, η διαδικτυακή υπηρεσία «Ημέρες εργασίας
από εργόσημο αγρεργατών».
Στην ως άνω διαδικτυακή υπηρεσία, εμφανίζονται όλοι οι εργάτες γης των οποίων έχει
καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,
ανεξαρτήτως αν έχουν, μέσα στο έτος 2012, πραγματοποιήσει ή όχι ημέρες εργασίας με
εργόσημο. Αν δεν τους έχει αποδοθεί ακόμη αριθμός Μητρώου, δεν εμφανίζονται στην εν
λόγω υπηρεσία.
Σε περίπτωση που εργάτης γης δεν εμφανίζεται στην υπηρεσία θα πρέπει, οι αρμόδιοι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να προβαίνουν στη καταχώρηση / διόρθωση του ΑΜΚΑ του
ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου μας με αριθμό 47915/8-10-2012.
Αν ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει, μέσα στο έτος 2012, ημέρες εργασίας με
εργόσημο, η εγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισμένων θα γίνει από τον ΟΓΑ και δεν θα
πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προβεί σε καμία ενέργεια.
Η εγγραφή στα Μητρώα του ασφαλισμένου εργάτη γης, ο οποίος εμφανίζεται μεν στην
εφαρμογή, αλλά δεν εμφανίζονται, ενδεχομένως λόγω των δύο (2) ΑΜΚΑ που κατέχει, οι
ημέρες εργασίας, που αποδεδειγμένα έχει πραγματοποιήσει με εργόσημο, θα γίνεται μετά
από σχετικό αίτημά του, το οποίο θα αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ
(Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα) μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων του.
β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ και
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του (για υπηκόους τρίτων χωρών).
Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι, εφεξής, θα πρέπει να
χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τον ΑΜΚΑ που έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα
Ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις ως άνω περιπτώσεις η εκτύπωση, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, των
εντύπων για πληρωμή των εισφορών μέσω της ΑΤΕ δεν είναι δυνατή και θα πρέπει, οι
Ανταποκριτές ΟΓΑ, να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία
ή αρμόδιο Υποκατάστημα) προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό των πληρωτέων
ασφαλιστικών εισφορών κα τον τρόπο πληρωμής τους.

Ο Διοικητής
Δημήτρης Α. Κοντός

ΤΑΙΠΕΔ: 18 φορές τα κέρδη το τίμημα της αγοράς του 33% του ΟΠΑΠΤΑΙΠΕΔ: 18 φορές τα κέρδη το τίμημα της αγοράς του 33% του ΟΠΑΠ
"Πραγματοποιώντας τις αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων, το ΤΑΙΠΕΔ διεξήγαγε για τον ΟΠΑΠ έναν καθ' όλα υποδειγματικό διεθνή διαγωνισμό με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια. Η κοινοπραξία EMMA DELTA, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωμένο, κατά 30 εκ. € (καταβλητέο σε δόσεις), τίμημα για την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ, διαμορφώνοντας έτσι την προσφορά της στα 652 εκ. €." αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΠΑΠ.

"Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 712 εκ. € και αποτελείται από τα 652 εκ. € πλέον τα μερίσματα της χρήσης του 2012, ύψους 60 εκ. €, που θα εισπραχθούν από το Ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα αυτό, αντιστοιχεί σε 18,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της χρήσης του 2013.
Τονίζεται ότι εάν δεν ιδιωτικοποιείτο ο ΟΠΑΠ, το Δημόσιο θα εισέπραττε μέρισμα (για τη χρήση του 2013) ύψους μόνο 13 εκ. €, ενώ για τη δεκαετία θα εισέπραττε μόλις 360 εκ. €, δηλαδή το 50% περίπου του ποσού που εισπράττει με την αποκρατικοποίηση", σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Το ΤΑΙΠΕΔ υπενθυμίζει ότι από το 2013 και μετά, το κράτος επέβαλε συμπληρωματική φορολογία 30% επί των μικτών κερδών, που εκτιμάται ότι θα του αποφέρει έσοδα ύψους 6,3 δις. € στην δεκαετία (μειώνοντας κατά το ίδιο ποσό και την κερδοφορία του ΟΠΑΠ).
"Στην εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, το ΤΑΙΠΕΔ κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και να επιτύχει υψηλό προσφερόμενο τίμημα. Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Το ΤΑΙΠΕΔ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές του, που θα φέρουν ανάπτυξη και ευημερία στον τόπο, απορροφώντας δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους", καταλήγει η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.


Συνέντευξη του Ιορδάνη Τζαμτζή στο Aridaia News - Μίλησε για όλα έξω απ’ τα δόντια"Αν με καλέσει ο Πρωθυπουργός θα δηλώσω παρών και θα δώσω τη μάχη δυνατά"

«Έξω απ’ τα δόντια» τα είπε για άλλη μια φορά ο Ιορδάνης Τζαμτζής. 

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο Aridaia News και μίλησε για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. 

Αναφέρθηκε στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλει η σημερινή κυβέρνηση, απάντησε στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στην κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό, ενώ άσκησε κρητική στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σκύδρας από τη θέση του επικεφαλή της αντιπολίτευσης και Δημοτικού Συμβούλου.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη:

Δηλώσατε πριν λίγες μέρες, ότι παίρνετε μέτρα για να στηρίξετε την Ελλάδα. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό; 

«Αν γυρίσουμε τη σκέψη μας λίγο διάστημα πριν, θα καταλάβουμε ότι αυτό άρχισε να φαίνεται στην κοινωνία. Τον Ιούνιο, όταν ανέλαβε η νέα τρικομματική κυβέρνηση, ήμασταν στο χείλος του γκρεμού. Σε πολύ μικρό διάστημα, τους επόμενους μήνες, δεν θα είχαμε να πληρώσουμε ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις. Ήμασταν έτοιμοι για άτακτη χρεοκοπία. Όλος ο κόσμος τότε μιλούσε για μία Ελλάδα η οποία γκρεμίζεται, κάτι που υποστήριζε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, και μνας έλεγαν ότι δεν πρόκειται ούτε να πάρουμε δανεισμό, ούτε να σώσουμε τη χώρα. Πήραμε, πράγματι, δύσκολα μέτρα και το είπαμε ανοιχτά στον κόσμο, δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είπαμε στον κόσμο την αλήθεια. Του είπαμε ότι αυτά τα μέτρα τα παίρνουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε μία δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σημαντική, περίπου 50 δις ευρώ, για να μπορέσουμε από τη μία να κρατήσουμε το κράτος όρθιο, να μπορούμε δηλαδή να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις κτλ, και από την άλλη να καλύψουμε τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Όλοι έλεγαν και προεξοφλούσαν ότι η χώρα βουλιάζει, ότι η χώρα χρεοκοπεί και πρώτοι που το έλεγαν αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν έγινε όμως! Η κυβέρνηση με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά γύρισε το παιχνίδι, η χώρα κατάφερε και επανέκτησε την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, πήρε το δανεισμό, πήρε επιπλέον παράταση για μία δεκαετία, δανείζεται σήμερα με ένα χαμηλότατο επιτόκιο το 2-3% (με τέτοιο επιτόκιο δεν δανείζεται καμία άλλη χώρα). Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές επιτυχίες και τα πετύχαμε πρώτα απ’ όλα με τη βοήθεια του κόσμου. Έπρεπε αυτά τα μέτρα να ληφθούν, ήταν μονόδρομος. Και εδώ βεβαίως είναι καθοριστικής σημασίας η συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος περνάει δύσκολα (το ξέρουμε πολύ καλά, δεν πέσαμε από τον Άρη, ζούμε μέσα στους συμπολίτες μας, σε χωριό μένω στο Μαυροβούνι, όπου θα βγω στο καφενείο και θα συζητήσω τα προβλήματα του κόσμου), όμως ταυτόχρονα αυτά τα μέτρα ήταν σωτήρια για τη χώρα, διότι πράγματι γίνονται πολλές αλλαγές. Μέσα από αυτά τα μέτρα λαμβάνονται αποφάσεις που είναι σωτήριες για τη χώρα μας. Ήταν καιρός πλέον να σπάσουμε αυγά. Βεβαίως, όπως έχω τονίσει πολλές φορές και μέσα στη Βουλή, ευθύνη έχουν και οι πολιτικοί, αλλά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες κυρίως των κομμάτων της αντιπολίτευσης οι οποίοι δεν θέλανε ποτέ να ακουμπήσει κανείς τίποτε. Το Δημόσιο ήταν η ιερή αγελάδα. Έτσι, μέσα από αυτές τις διαδικασίες είχαμε 51.000 "μαϊμού" συντάξεις, είχαμε στο απυρόβλητο ανθρώπους οι οποίοι λάμβαναν παχυλούς μισθούς, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ενώ δεν δούλευαν λάμβαναν τεράστια χρηματικά ποσά… Μέσα από αυτές τις διαδικασίες που είναι πραγματικά επώδυνες για τον κόσμο, λαμβάνονται και αποφάσεις οι οποίες είναι σωτήριες για την πατρίδα και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, δείτε και τις μετρήσεις». 

 
Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κόσμος τα καταλαβαίνει όλα αυτά; 

«Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι σήμερα δεν γίνεται να υπόσχεσαι στον αέρα και να λες λόγια, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπόσχεται χωρίς κανένα κόστος. Κοροϊδεύει τους συμπολίτες μας, τους λέει ότι την επόμενη μέρα που θα αναλάβει την κυβέρνηση θα ανεβάσει τους μισθούς στα επίπεδα του 2009, λέει ότι θα κάνει προσλήψεις και άλλα πολλά. Ποιος μπορεί να πιστέψει πλέον αυτές τις χαζομάρες. Σήμερα η χώρα μπαίνει σε μία φάση εξυγίανσης για να μπορέσουμε από του χρόνου να μπούμε σε φάση ανάκαμψης. Το 2013 είναι πράγματα η πιο δύσκολη χρονιά από όλες. Δεν μας δίνει κανείς χρήματα για να τρώμε. Καλύπτουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις, αλλά πλέον τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Και δημιουργήσαμε φέτος για πρώτη φορά ένα έστω μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι’ αυτό μίλησα στη Βουλή για προσπάθεια σωτηρίας της χώρας». 

 
Έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές να μειωθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό αυτή τη χρονική περίοδο; 

«Όταν το 2000 που πρωτομπήκα στη Βουλή μιλούσα για μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών, πολλοί με χαρακτήρισαν αιθεροβάμονα, πολλοί λέγανε ότι λέω μπούρδες, αυτοί που δεν με γουστάρανε λέγανε ότι λέω ψέματα… Μετά από τόσα χρόνια αγώνων, θεωρώ ότι δικαιώθηκα και εγώ αλλά και οι συνάδελφοί μου οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Συνάδελφοι με τους οποίους συγκεντρώναμε 30-50 υπογραφές που κατατίθονταν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ, για να γίνει η αλλαγή. Έχω στα χέρια μου τις ερωτήσεις που έχω κατά καιρούς καταθέσει, τις οποίες υπογράφουν ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Βρούτσης και πολλοί άλλοι Υπουργοί, γιατί έπρεπε να γίνει. Και θεωρώ τον εαυτό μου απόλυτα δικαιωμένο γιατί ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ήδη τη μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών στα 62 χρόνια με 40 χρόνια ασφάλισης. Να λάβουμε υπόψη μας ότι ο αγρότης ασφαλίζεται από το 20 χρόνια του. Επίσης με μία νέα παρέμβασή μας ζητάμε και προτείνουμε είναι το εξής: Επειδή ο ΟΓΑ είναι κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών, για τη γυναίκα αγρότισσα να γίνεται ειδική πρόβλεψη, όπως γίνεται και για τις υπόλοιπες εργαζόμενες γυναίκες. Ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό και για τη γυναίκα αγρότισσα. Συνταξιοδότηση στα 60 χρόνια με 37 χρόνια ασφάλισης. Τότε θα δικαιωθούν και οι γυναίκες αγρότισσες και θα έχουν ίση μεταχείριση με τις υπόλοιπες γυναίκες. Επίσης, αυτό για το οποίο παλεύω και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, είναι να χαρακτηριστεί η αγροτική και η κτηνοτροφική εργασία ως βαριά και ανθυγιεινή. Εν κατακλείδι, ας μου επιτραπεί να πω ότι έχω πετύχει στο θέμα του ορίου ηλικίας να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Αυτά που σας λέω τα έχω δώσει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, χωρίς να βγω να το φωνάξω δημόσια, όμως τώρα ήρθε η ώρα να το κάνω γνωστό. Τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις αυτές τις έχω δώσει και στον Πρωθυπουργό». 

Παρακολουθείτε στενά ότι έχει να κάνει με τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. 

«Ουσιαστικά αποτελέσματα δεν μπορούμε να έχουμε ακόμη, γιατί είμαστε σε μία φάση όπου πιέζω να μπορέσουμε να έχουμε τις ενέργειες εκείνες από την πλευρά του ΕΛΓΑ και να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας. Μας έχει χτυπήσει παγετός. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα. Κάηκαν όλες οι πρωϊμανθείς ποικιλίες. Επίσης έχουμε πρόβλημα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν άφησαν το φαινόμενο να φανεί έγκαιρα και δημιούργησαν πρόβλημα καρπόδεσης. Έχουν αδειάσει τα δέντρα. Αυτό το οποίο έχω ζητήσει κατ επανάληψη είναι να γίνει ξανά, πάση θυσία, δήλωση ζημιάς. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, ήδη είχα ζητήσει να δοθεί παράταση και αυτή δόθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγιναν για δεύτερη φορά δηλώσεις ζημιάς. Δεν ξέρω αν θα γίνει για τρίτη φορά, είναι κάτι για το οποίο μπορεί να αποφασίσει μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ επιμένω για να δεχτούν να γίνουν δηλώσει για τρίτη φορά στο Νομό μας. Από τον ΕΛΓΑ παρακολουθούν το φαινόμενο, γνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα καρπόπτωσης, θέλει να δει από πού μπορεί να προέρχεται και γι’ αυτό μιλάει με καθηγητές πανεπιστημίων ζητώντας τη γνώμη τους και στη συνέχεια θα πάρει τις όποιες αποφάσεις. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε επίσημα κάτι». 

 
Έχετε δηλώσει ότι η γεωργία είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όσα θα έπρεπε γι’ αυτόν τον τομέα; 

«Όχι. Λέω ευθέως όχι. Έχω κοινοποιήσει προτάσεις μου και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια. Πρόσφατα μέσα στη Βουλή, κατά την ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαφτάρης για τη νέα ΚΑΠ, παίρνοντας το λόγο τόνισα κάποια πράγματα. Και ένα από αυτά που τόνισα είναι το ότι με αυτούς τους συνεταιρισμούς δεν μπορούμε να πούμε ότι θα διεκδικήσουμε και θα βγούμε μπροστά στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Δεν μπορεί με συνεταιρισμούς που είναι καταχρεωμένοι, με ένα απαρχαιωμένο σύστημα διοίκησης, με διοικητικά συμβούλια τα οποία δεν έχουν γνώσεις, να λέμε ότι θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε πράγματα. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε ξεκαθάρισμα των συνεταιρισμών. Συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, θα πρέπει να κλείσουν. Συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν εμπορεύονται, δεν μπορούν να έχουν συνεχώς την κάλυψη της πολιτείας. Επιπλέον τα Διοικητικά Συμβούλια δεν μπορεί να είναι αυτά τα οποία θα ασκούν διοίκηση. Δεν είναι δυνατόν όταν εγώ ως πρόεδρος δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις να θέλω να διαχειρίζομαι ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Και επιπλέον πρέπει να ξεφύγουμε από τις λογικές εμπορίας που μέχρι σήμερα έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να μπούμε στη λειτουργία των δημοπρατηρίων. Φωνάζω συνεχώς από το 1992, ως Δήμαρχος Σκύδρας είχα καταθέσει πρόταση για δημοπρατήριο στη Σκύδρα. Πέτυχα το 2009 να εγκριθεί για τη Σκύδρα δημοπρατήριο. Δυστυχώς λάθη της Νομαρχίας Πέλλας και του Δήμου Σκύδρας οδήγησαν στην απώλεια του δημοπρατηρίου στη Σκύδρα, ενώ ξεκίνησε κανονικά το έργο. Από την Σεπτέμβριο αγωνιζόμουν για να δημιουργήσω ξανά τις προϋποθέσεις για να έρθει το δημοπρατήριο στη Σκύδρα. Έκανα πολλές συναντήσεις και ο στόχος ήταν ένας: Να μπορέσει αυτό το έργο να ξαναζεσταθεί. Έχει μελέτες και είναι έτοιμο. Το έθεσα και στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα. Να ξεχάσουν οτιδήποτε άλλο είχαν στο μυαλό τους στο παρελθόν, δηλαδή να μετακινηθεί το συγκεκριμένο έργο στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Η θέση του είναι στην Πέλλα και συγκεκριμένα στη Σκύδρα που είναι στη μέση των Νομών Πέλλας και Ημαθίας και καλύπτει απόλυτα τους δύο Νομούς. Έχουν ήδη πληρωθεί λεφτά για τον χώρο που θα στεγαστεί και με περίπου 900.000 ευρώ θα ολοκληρωθεί το έργο και θα μπορεί να δουλέψει. Θεωρώ ότι αυτό το δημοπρατήριο θα δώσει τη δυνατότητα να σπάσουν τα καρτέλ των εμπόρων, ο αγρότης να μπορεί να πουλάει στην υψηλότερη δυνατή τιμή βάση της ποιότητας την οποία θα παράξει και ο καταναλωτής να το πάρει στη χαμηλότερη τιμή μιας και σπάνε με αυτό τον τρόπο οι αλλεπάλληλοι μεσάζοντες. Το δημοπρατήριο αυτό μπορεί να διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με αγορές ανά τον κόσμο, ώστε να μπορεί να έχουν απόλυτα γνώση του τι πουλάς, πόσο το πουλά, πότε το πουλάς… Αν δεν κατανοήσουμε ότι πρέπει να πάμε σε άλλους τρόπους εμπορίου (σε ηλεκτρονική μορφή του εμπορίου), μένουμε πίσω. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν δομές, διατάξεις μέσα στη λειτουργία του ΕΛΓΑ, των συνεταιρισμών και βεβαίως πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να αναγεννηθεί το συνεταιριστικό κίνημα εκ της τέφρας του». 

Πιθανότατα, μέσα στο επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε ανασχηματισμό. Εσείς δηλώνετε παρών; Μήπως ήρθε η ώρα για υπουργοποίηση; 

«Αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός και δεν πρόκειται να πω τίποτε άλλο. Αν με καλέσει, λέω ευθέως ότι δεν πρόκειται να πω όχι. Μια ζωή ήμουν στα δύσκολα, από την ώρα που κατάλαβα τον εαυτό μου. Από 10 χρονών έμεινα ορφανός από πατέρα και πάλευα μόνος μου, χωρίς πλάτες κανενός, πέραν από κάποιους συγγενείς μου. Μεγάλωσα παλεύοντας με τα κτήματα. Αγωνίστηκα στη ζωή μου. Φοιτούσα ξεφορτώνοντας φορτηγά στη λαχαναγορά ή πουλώντας βιβλία. Πάλεψα στη ζωή μου. Δεν χρωστάω σε κανένα. Έχω μάθει στα δύσκολα. Αν με καλέσει ο Πρωθυπουργός θα δηλώσω παρών και θα δώσω τη μάχη δυνατά». 

Είστε επικεφαλής της Αντιπολίτευσης του Δήμου Σκύδρας. Πως σχολιάζετε τη σημερινή Δημοτική Αρχή; 

«Στο Δήμο Σκύδρας υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία χρωστάει αυτή τη στιγμή, κάτι για το οποίο έχει ευθύνη ο Δήμος. Ένας από τους λόγους που πάει για κατάργηση αυτή η Δημοτική Επιχείρηση είναι το ότι χρωστάει. Έχω δικαιωθεί τα τελευταία χρόνια, για το ότι κατήγγειλα προεκλογικά ότι ο Δήμος χρωστάει πάρα πολλά λεφτά και η αλήθεια είναι ότι χρωστάει και σε ανθρώπους που δεν ξέραμε μέχρι σήμερα. Τώρα τα μαθαίνουμε ότι χρωστάει και σε κάποιους ακόμη. Τα ποσά είναι πάρα πολλά και βεβαίως η λύση δεν είναι να λες “δεν έχω λεφτά, άρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα”. Η λύση είναι μία: Παλεύω και αγωνίζομαι για να φέρω λεφτά στον τόπο μου. Εγώ βλέπω Δημάρχους αυτή τη στιγμή οι οποίοι παλεύουν στην Αθήνα μέσα στα Υπουργεία και διεκδικούν διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουνε. Αν ο Δήμαρχος δεν ξεκολλήσει από την καρέκλα του Δημαρχείου και δεν πάει να αγωνιστεί στην Αθήνα, ας μη περιμένει να πέσουν από το θεό τα χρήματα και τα προγράμματα. Περνούσε μία άποψη προς τα έξω ότι ο Δήμος Σκύδρας δεν χρωστάει. Αυτό δεν ισχύει. Ο Δήμος έχει δύο σοβαρότατα προβλήματα. Πρώτον έχει πρόβλημα κακοδιοίκησης και δεύτερον τεράστια οικονομικά ανοίγματα τα οποία πρέπει να κλείσουν. Δεν μπορείς την ώρα που έχεις όλα αυτά τα προβλήματα, να συνεχίζεις να λειτουργείς στη λογική των αναθέσεων». 

 
Στις επόμενες Δημοτικές Εκλογές να θεωρούμε δεδομένο ότι θα δηλώσετε παρών; 

«Παρών είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχω δηλώσει αποστρατεία και δεν πρόκειται να το κάνω όσο θα έχω τη στήριξη των συμπολιτών μου. Αυτή είναι μία ξεκάθαρη θέση που έχω». 

Άρα συνεχίζει να σας ενδιαφέρει ο Δήμος Σκύδρας; 

«Από το Δήμο Σκύδρας δεν έχω παραιτηθεί γιατί με εμπιστεύτηκε ο κόσμος και θα είμαι μέσα μέχρι την τελευταία μέρα αυτής της περιόδου. Παλεύω και έρχομαι στα Δημοτικά Συμβούλια, έχω λόγο, έχω θέση, έχω άποψη. Και βεβαίως λειτουργούμε σαν συνδυασμός. Συζητούμε όλα τα σοβαρά θέματα». 

 
Θα θέλατε να προσθέσουμε κάτι άλλο; 

«Θέλω να πω στους συμπολίτες μου στην Πέλλα ότι προσπαθούμε, με μία συλλογική προσπάθεια όλων των Βουλευτών της ΝΔ αλλά και των συναδέλφων των άλλων κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, να κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, τη δική του ιδεολογική θέση και τις δικές του αφετηρίες. Όμως κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει που ήταν η Ελλάδα τον Ιούνιο του 2012 και που είναι σήμερα. Μέσα σε δέκα μήνες κατορθώσαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Και ο μεγάλος πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Πετύχαμε πράγματα τα οποία δεν περίμενε κανείς. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μπορέσουμε να δώσουμε πλέον επανεκκίνηση στη χώρα. Να δώσουμε στην οικονομία εκείνα τα στοιχεία ώστε να αρχίσει η ανάκαμψη, να έχουν οι πολίτες μια καλύτερη ζωή. Προσωπικά, όσο τρέχω σήμερα λέω ειλικρινά ότι δεν έχω τρέξει ποτέ ξανά μέχρι τώρα. Κάνω έναν δύσκολο αγώνα, προσπαθώ να τιμήσω την ψήφο των συμπολιτών μου, έχω καθημερινή παρουσία στη Βουλή. Ουσιαστικά, αφαιρέσαμε από την αντιπολίτευση το ρόλο της αντιπολίτευσης και εμείς ασκούμε αντιπολίτευση για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις να προσφέρω στους συμπολίτες μου ότι μπορώ περισσότερο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Ξέρω ότι πολλές φορές η ψήφος μου δημιουργεί αντιδράσεις, όμως ο στόχος είναι ένας, να βοηθήσουμε την Ελλάδα να σταθεί όρθια, να τη σώσουμε από τα χειρότερα και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με όλες μας τις δυνάμεις. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο Καλό Πάσχα με ειρήνη, αγάπη και αλληλεγγύη. Φώτιση για εμάς τους πολιτικούς αλλά και για όλο τον κόσμο».Ύποπτες και ερευνώνται 9.371 συντάξεις λόγω θανάτου του ΔημοσίουΎποπτες και ερευνώνται  9.371 συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου, Παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας

κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσεικλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει
Από διασταυρώσεις των μητρώων του υπουργείου Εσωτερικών με το μητρώο του Ταμείου Δημοσίου 9.371 συντάξεις λόγω θανάτου (χήροι/χήρες, άγαμες θυγατέρες, ανήλικα τέκνα) θεωρούνται ύποπτες και τα σχετικά στοιχεία παραδόθηκαν ήδη προς διερεύνηση ήδη στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να γίνουν άμεσα έλεγχοι  και αν χρειαστεί να ληφθούν νομικές ενέργειες.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις  παρουσιάσθηκαν σε  σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας και στην οποία συμμετείχαν, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Χρήστος Χάλαρης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Στρατής Μαραγκός και ο γενικός διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Χρήστος Ντούσκας.

Οι υπό έλεγχο συντάξεις αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των συντάξεων λόγω θανάτου που χορηγεί το Δημόσιο. 

Παράλληλα αντίστοιχες  διασταυρώσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας
Εν τω μεταξύ παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως τις 31/10/2013. 

Η παράταση αφορά συνταξιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ενώ κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ, η καταβολή των συντάξεων θα είναι μηνιαία, ενώ για την παράταση δεν απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους των συνταξιούχων. 

Η πρώτη καταβολή θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1/5/2013-30/6/2013 για τις εκκρεμείς περιπτώσεις και θα γίνει στις 30/5/2013.Αρχειοθήκη ιστολογίου